Şurasını da hatırlatmak isteriz ki, bu eser, muhtelif meslek ve meşreplere mensup bulunan muharrirlerin ayrı ayrı mütalâalarına ve ediplerin yersiz mübalâğalara kaçan kalemlerine havale edilerek safiyeti bozulmamıştır.

Hem yine itiraf edelim ki, Risale-i Nur’un parlak ve nurlu vasfına ve Said Nursî’nin baştan başa iffet-i mücesseme ve şecaat-i harika teşkil eden hayat ve ahlâkına lâyık izah, ifade ve üslûp ile meydana çıkamadık. Bu zatın ifa ettiği binler küllî hizmetten birtek hizmet, yaşadığı müteaddit zamanlardan tek bir zamanda gösterdiği kahramanlık ve harika şecaati, telif ettiği âsârından birtek eseri dahi onun için muazzam bir tarihçe-i hayat hazırlanmasına sebep olabilirken; binler ayrı ayrı seciye, ahlâk-ı âliye, hizmet-i Kur’âniye, şehamet-i imaniye ile dolu ve yüz otuz kadar eserleriyle, değil bir kasaba, bir vilâyet, bir memlekette; belki milletler, devletler muvacehesinde âlem-i İslâm ve insaniyete şamil ve müessir hizmet-i külliye ile mücehhez tarihçesi, elbette bu esere sığışmaz ve sığışamadı.

Hem Üstadın mesleğini, meşrebini ve hususî ahvâlini, pek çok seciye ve hasletleri şahsında ve hizmetinde toplayan şahsiyetini tarif edemedik. Onun yaşadığı müteaddit hayat safhalarını yakından gören ve içinde bulunan talebe ve hizmetkârlarını birer birer dinlemek ve görüşmek lâzımdır ki, tarihçe-i hayatı bir derece mufassal hazırlanabilsin.

• • •
Bu eserin mütalâasıyla görülecek ki, bugün, yalnız Anadolu ve âlem-i İslâm için değil, bütün insaniyet için kayda değer büyük bir hakikat meydana çıkmıştır. Bu hakikat, umumun iştirakıyla külliyet kesb ederek, “Risale-i Nur hizmet-i imaniyesi” ve “Bediüzzaman ve Nur talebeleri” diye adlandırılmaktadır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Önsöz / Sonraki Risale: İlk Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ahlâk-ı âliye : yüksek, üstün ahlâk
ahvâl : haller, durumlar
âlem-i İslâmî : İslâm dünyası
âsâr : eserler, kitaplar
cephe : yön
edip : edebiyatçı
hakikat : gerçek, doğru
haslet : huy, özellik, karakter
havale : gönderme, bırakma
hizmet-i imâniye : iman hakikatlerini muhtaçlara ulaştırma hizmeti
hizmet-i Kur’âniye : Kur’ân’daki hakikatleri insanlara ulaştırma hizmeti
hizmet-i külliye : büyük ve kapsamlı hizmet
hizmetkâr : hizmetçi
hususî : özel
ifa etme : yerine getirme
iffet-i mücesseme : her şeyiyle ve her haliyle günahlardan ve haramlardan son derece sakınmanın gözle görülebilir örneği
insaniyet : insanlık
iştirak : katılım
itiraf etme : kabullenme, dile getirme
izah : açıklama
kesb etmek : kazanmak
küllî : kapsamlı, geniş, evrensel
külliyet : kapsamlı oluş, bireylerden bir sınıf oluşma
mensup : bağlı
meslek ve meşrep : hareket tarzı, takip edilen yöntem ve metod
meslek : takip edilen çizgi, yöntem
meşreb : hareket tarzı, metod
muazzam : büyük
mufassal : ayrıntılı
muharrir : yazar, araştırmacı
muhtelif : çeşitli
muvâcehesinde : seviyesinde, çerçevesinde
mübalağa : abartı
mücehhez : cihazlanmış, donanmış
müessir : tesirli, etkili
mütalâa etme : inceleme; bir konu üzerinde araştırma yaparak değerlendirmelerde bulunma
müteaddit : birden fazla, çeşitli
safha : aşama, merhale
sâfiyet : temizlik, arınmış olma
seciye : huy, karakter
şahsiyet : kişilik özellikleri
şamil : içine alan, kapsayıcı
şecaat : yiğitlik, kahramanlık
şecaat-i harika : harika ve benzersiz yiğitlik ve kahramanlık
şehâmet-i imâniye : imandan gelen cesaret, yiğitlik
tarihçe-i hayat : hayat hikayesi, biyografi
telif etme : kitap yazma, kaleme alma
teşkil etme : meydana getirme
umum : bir şeyin tamamı, geneli
üslûp : ifade tarzı
Üstad : bir ilim ve san’at alanında bilgi ve söz sahibi olan âlim; Bediüzzaman Said Nursî
vasıf : sıfat özellik
vilâyet : il
Yükleniyor...