Hz. Üstadımızın 1950’de mânevî ihtara binaen yazdırdığı ve lâhikada neşrolunan bu hasbihali, Eşref Edib Bey, bilâhare Sebilürreşad Mecmuasında ve Küçük Tarihçe-i Hayatta aynı imzalarla neşretmiş ve Hz. Üstadımız da tekrar onu lâhikalara dahil etmiştir.
Demokrat kardeşlere tavsiye
Diktatörler ve şefler idaresinde memleketin dinini, imanını, canını, hayatını kasıp kavuran merhametsiz eski devrin farmason kullarının şu can çekişme devrinde Demokratlara tevcih ettikleri silâhların en tesirlisi, onu kendilerinden daha dinsiz göstermeye çalışmalarıdır. Bir kısmı dindarlık perdesine bürünerek, Demokratların millete vaad ettikleri din hürriyetini temin etmeyeceklerini propaganda ediyorlar. Bir kısmı da, irticaı himaye ediyor ithamıyla Demokratların din hürriyetine taraftarlık etmesini önlemeye, kendileri gibi Demokratları da dini, din müesseselerini tahrip etmeye, din ehline karşı şiddet göstermeye sevk ediyorlar.

Demokrat Partinin iktidarı ele alır almaz komünistlere karşı şiddetli davranması, diğer taraftan ezan-ı Muhammedînin serbestisini temin etmesi, bu sebeple halkın muhabbetini kazanarak kendi kuvvetinden yirmi defa daha bir kuvvet elde etmesi, Halkçıları müthiş endişeye düşürdü. Eski devrin din ehline ve Kur’ân ehli olan Nurculara karşı takip ettiği zalimane siyasetin onları bu hale düşürdüğünü Demokratlar idrak edecek bir seviyede oldukları için, onların pusularına düşmeyeceklerine itimadımız vardır. Eski devrin belli başlı şiârı malûmdur. Demokratlar, bekalarını temin etmek isterlerse, tamamıyla bu şiâra karşı bir siyaset takip etmeleri icap eder. Bir taraftan komünizme karşı şiddet, diğer taraftan dini ve din ehlini himaye. Açıkça ve mertçe bu yolda yürümek mecburiyetindedir. Bu hususta göstereceği en ufak bir zaaf, yahut en ufak bir samimiyetsizlik onu Halkçıların çukuruna düşürür.

Biz Nur talebeleri, kat’iyen siyasetle iştigal etmeyiz. Bizim yegâne emelimiz, memlekette din hürriyetinin hakikî surette temini, dine ve din ehline ve Kur’ân ehli olan Nurculara karşı çeyrek asırdan beri devam eden zulüm ve tazyikin tamamıyla bertaraf olmasıdır. Demokrat kardeşlere tavsiye ederiz: Devr-i sabıkın şeytankârâne oyunlarına, hilelerine aldanmasınlar, onların düştükleri dalâlete düşmesinler. Milletin ruhunu ve iradesini onlar gibi istihfaf etmesinler. Komünizme ve dine karşı tuttukları doğru yolda azimle devam etsinler.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

asır : yüzyıl
beka : devamlılık, kalıcılık
bilâhare : daha sonra
binaen : -dayanarak
Demokrat : demokrasi taraftarı, Demokrat Parti mensupları
devr-i sabık : önceki dönem; Cumhuriyet Halk Partisi idaresi ve iktidar dönemi
diktatör : despot, baskıcı, zorba
din ehli : dindarlar; dinin emir ve yasaklarına uyanlar
emel : arzu, istek
ezân-ı Muhammedî (a.s.m.) : Hz. Muhammed’in tebliğ ettiği dinin ezanı; tevhidi ilân etmek amacıyla yüksek sesle yapılan kutsal davet
Halkçılar : Cumhuriyet Halk Partisi mensupları
hasbihal : sohbet, söyleşi
himaye : koruma
icap : gerekme
idrak : anlama, kavrama
ihtar : hatırlatma, ikaz
irtica : gericilik, geriye dönüş
iştigal : meşgul olma, uğraşma
itimad : güven, güvenme
ittiham : suçlama
lâhika : ek, ilâve; Üstad Bediüzzaman ve Nur talebelerinin mektuplarının yer aldığı kitaplar
malûm : belli, bilinen
mecburiyet : zorunluluk
merhamet : acıma, şefkat
muhabbet : sevgi
neşretme : yayınlama
suret : şekil, biçim
şeytankârâne : şeytanca, şeytan gibi
şiâr : sembol, işaret, nişan
tazyik : baskı
temin : sağlama
tevcih : yöneltme, çevirme
vaad : söz verme
yegâne : tek, bir, yalnızca
zaaf : zayıflık
zalimâne : zâlimcesine, zulmederek, acımasızca
Yükleniyor...