Zâtınıza ve ehl-i insan ve İslâma leyl ü nehar dua ile imrar-ı hayat eyliyorum. En büyük emelim ve arzum, ölmeden evvel, dünya gözüyle zatınızı görmek ve ziyaret etmek, hasbeten lillâh bir sohbetinizde bulunmaktır. Bunu can ü gönülden arzu eyliyorum.

Azizlerin azizi azizim; Kemal-i tazimat ve tekrimatla zât-ı hakîmânelerinizi ve talebe-i Nuriyelerinizi aşk ve şevkle selâmlar ve hatırlar, iki cihanda aziz olmalarını ve olmanızı Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinden tazarru ve niyaz eyleriz. Pek mübarek ellerinizden hasret ve iştiyakla takbil eyler, dua-yı ihlâsiyelerini ve cevab-ı sevaplarınızı bekler, Allah’a emanet eylerim, bizim bir tane Sahibü’n-Nur ve’l-Azm ve’l-İrade ve’l-İrşad Efendimiz Hazretleri.

El-bâki Hüvellah
Yâr-ı garınız, müntehâ-yı zirve-i hiçîde
biricik abd-i gubar
Osman Nuri
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

abd-i gubar : günahkâr kul; toz ve çamura bulanmış gibi günahlarla kirlenmiş kul anlamında bir ifade
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
can ü gönülden arzu eyleme : bütün ruh ve kalbiyle arzulama, isteme
cevab-ı sevap : doğru cevap, karşılık
cihan : dünya, âlem
dua-yı ihlâsiye : büyük bir samimiyet, iş ve ibadette yalnız Allah rızasını gözeterek yapılan dua
ehl-i insan ve İslâm : gerçek insan ve Müslüman olanlar
emel : arzu, istek
Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri : varlığı gerçek olan, her şeyi hakkıyla yaratan ve her hakkın sahibi olan ve her türlü kusur ve noksanlıktan sonsuz derece uzak olan yüce Allah
hasbeten lillâh : Allah rızası için, Allah yolunda, karşılık istemeksizin
hazret : saygıdeğer (saygı ve yüceltme maksadıyla kullanılan bir ifade)
imrar-ı hayat eylemek : hayatını sürdürmek, devam ettirmek, yaşamını sürdürmek
iştiyak : büyük özlem duyma, özleme
kemal-i tazimat ve tekrimat : sonsuz saygı ve hürmetleri arz etme, belirtme
leyl ü nehar : gece ve gündüz
müntehâ-yı zirve-i hiçî : yokluk ve hiçliğin zirvesi, en son noktası
Sahibü’n-Nur ve’l-Azm ve’l-İrade ve’l-İrşad : nurun, azmin, iradenin ve doğrulara ulaştırıcı irşadın sahibi
şevk : büyük arzu, istek
takbil eyleme : öpme
talebe-i Nuriye : İman ve Kur'ân hizmetinde bulunan Risale-i Nur talebeleri
tazarru ve niyaz : dua etme, yalvarma ve yakarma
yâr-ı gar : sevgili mağara arkadaşı; hicretin en tehlikeli anında bir mağaraya gizlenen Peygamberimize (a.s.m.) eşlik ettiği için Hz. Ebubekir'e (r.a.) verilen bir ünvan; burada Üstad Bediüzzaman'a iman ve Kur'ân hizmetinde ona sadakatini belirtmek için bu ifade kullanılmıştır
zât-ı hâkimâne : her şeyde bir gaye ve maksadı düşünerek hikmetle davranan şahsiyet, kişilik
Yükleniyor...