Üstadın Emirdağı’na gidişi

Üstad Said Nursî, Afyon hapsinden tahliye edildikten sonra, yanındaki talebeleriyle beraber Emirdağ’a gitti. İki sene kadar Emirdağı’nda kaldı. 1371 yılının Muharrem ayında Eskişehir’e geldi ve bir buçuk ay kadar Yıldız Otelinde ikamet etti. Üstadın bu gelişi manidar idi. 1950’ye kadar nefyedildiği mahallerden, hiçbir yere çıkmamıştı; esasen çıkmasına müsaade edilmemişti. Çok zaman, yakın bir köye dahi gidemiyordu.

Üstad, Eskişehir’de, müştak talebeleriyle görüşmüş, Risale-i Nur’un yeni ve taze meyveleri olan genç Nur talebeleriyle konuşmuş, bir derece hayat-ı içtimaiye ile alâkadar olmuştu. Orada her sınıf halktan talebeleri kesretle bulunduğu gibi, askerler içinde, bilhassa havacılardan pek çok Nur talebeleri vardı. Bunların herbirisi imanlı ve yüksek ahlâk sahibi olup, şecaat-i milliye-i İslâmiye ile serefrâz, ihlâslı, kalpleri muhabbet-i Nebeviye ve cihan değer hizmet-i İslâmiye ve vataniye ile meşbû kimselerdi.
• • •

Bir müddet sonra, Üstad, Eskişehir’den Isparta’ya gitti ve yetmiş gün kadar orada kaldı. Bu sırada, İstanbul’daki faal talebeleri, Gençlik Rehberi’ni tab’ ettirmişler, bu yüzden Üstad aleyhine dâvâ açılmış ve Üstad, mahkeme için İstanbul’a çağrılmıştı.

Üstad, Isparta ve İstanbul’da iken, Nur Âleminin Bir Anahtarı ismiyle neşredilen tevhid hakkındaki bahisleri yazmış ve mektup olarak talebelerine göndermişti ki, bu bahisler çok kıymettar birer tevhid hazinesi hükmündedir.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

alâkadar : alâkalı, ilgili
bahis : konu
bilhassa : özellikle
faal : aktif, çalışkan
Gençlik Rehberi : gençlere hak ve doğru yolu göstermek ve onları inançsızlık tehlikelerinden korumak için Risale-i Nur’dan bir eser
hayat-ı içtimaiye : sosyal, toplumsal hayat
hizmet-i İslâmiye ve vataniye : din ve vatana ait hizmet
ihlâs : samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme
ikamet : oturma, yerleşme
kesret : çokluk
mahal : yer
manidar : mânâlı, anlamlı
meşbû : doymuş, kanmış, tatmin olmuş
muhabbet-i Nebeviye : peygamber sevgisi
müştak : çok arzulu ve istekli, düşkün
nefyedilme : sürülme
neşredilme : yayınlanma
serefrâz : başı dik alnı açık, haklı ve üstün
şecaat-i milliye-i İslâmiye : İslâm milletine ait kahramanlık, yiğitlik, cesaret
tab’ ettirme : bastırma
tahliye edilme : salıverilme, serbest bırakılma
tevhid : birleme; her şeyin bir olan Allah’a ait olduğunu bilme ve inanma
Yükleniyor...