Üstad Said Nursî’nin Isparta’da ikametleri

1953 senesi yaz aylarında Üstad Emirdağından Isparta’ya geldi. Isparta’da pek çok sadık talebeleri vardı. Daha evvel gönderdiği mektuplarında Isparta’yı taşıyla, toprağıyla mübarek olarak tavsif ediyor ve Risale-i Nur’un zuhuru ve intişarıyla vücut bulan mânevî hayatının idamesine en kuvvetli medar Isparta olduğunu beyan buyuruyordu. Filhakika, Isparta, Üstadın bu iltifatına lâyık olduğunu uzun senelerdeki hâdiselerin şehadetiyle ispat etmiş ve göstermiştir. Çünkü, Risale-i Nur’un birinci medresesi ve telif yeri olan Barla, Isparta’nın bir nahiyesidir. Risale-i Nur’un büyük mecmuaları burada telif edilmiştir.

Risale-i Nur’u binler kalemlerle en korkulu zamanlarda yazıp neşredenler Isparta ve köylerindeki talebelerdir. Misal olarak Sav köyünü göstermek kâfidir. Üstad Kastamonu’da bulunduğu zaman, Isparta’nın yalnız Sav köyünde bin kadar kalem senelerce Nurları yazmış, çoğaltılmasında çalışmıştır.

Her birisi birer vilâyet kadar, belki daha ziyade Risale-i Nur’a alâka gösteren ve Nurların yayılmasında birer santral misillü çalışan Nur merkezleri Isparta’dadır. Gül ve Nur fabrikaları ve bunların etrafında medrese-i Nuriye şakirtleri, Mübarekler Heyeti, hep Isparta vilâyeti dahilindedir.

Hem herbirisi hizmet-i Kur’âniye itibarıyla birer kutup hükmünde olan Nur talebelerinin medar-ı iftihar büyük kardeşleri de yine Ispartalıdırlar.

Hem Isparta adliyesi ve emniyeti daima Nurlara insafla muamele etmiştir. Üstad, Isparta adliyesine çok defa dua etmiş, sair vilâyetlere bu noktada da Isparta’yı hüsn-ü misal göstermiştir.

Bu ve bu gibi sebepler tahtında, Üstad, âhir ömrünü Isparta’da geçirmek, ölümünü oradaki mübarek sadık kardeşlerinin arasında karşılamak, mezarını Isparta’da Sav’da veya Barla’da vasiyet etmek üzere Isparta’ya geldi. Kira ile bir eve yerleşti. Yanında dört-beş talebesi vardı. Bu talebeleriyle Üstad, hususî dershane-i Nuriyesini vücuda getirmişti.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
beyan : açıklama
dershane-i Nuriye : Risale-i Nur dershanesi
filhakika : gerçekten, doğrusu
hizmet-i Kur’âniye : Kur'ân hizmeti
hususî : özel
hüsn-ü misal : güzel örnek
idame : devam ettirilme
ikamet : oturum, oturma
intişar : yayılma
mecmua : kitap
medar : sebep, neden, dayanak
medar-ı iftihar : övünç kaynağı, vesilesi
medrese-i Nuriye : iman ve Kur'ân hizmetinde bulunan Risale-i Nur talebelerinin adeta bir okul gibi iman ve Kur'ân hakikatlerini öğrenip öğrettikleri yer
misal : örnek
misillü : benzeri, gibi
muamele : davranma, davranış
mübarek : hayırlı, bereketli
nahiye : bucak
neşretme : yayma
sadık : doğru sözlü, bağlı
sair : başka, diğer
şakirt : talebe, öğrenci
şehadet : tanıklık etme, şahit olma
tahtında : altında
tavsif : niteliklerini anlatma, bildirme
telif edilme : yazılma, kaleme alınma
telif : yazma, yazım
vilâyet : il
vücuda getirme : meydana getirme, oluşturma
vücut bulma : oluşma, meydana gelme
ziyade : fazla, çok
zuhur : ortaya çıkma, görünme
Yükleniyor...