Bu zamanda pek ehemmiyetli olan talebe-i ulûmun şerefini ihya ettiler. Şark havalisinde büyük hizmet-i imaniye ifa olundu. Bir aralık, Diyarbakır’da, orada Nurlarla imana ve Kur’ân’a hizmet eden faal bir Nur talebesi aleyhine dâvâ açıldı, beraatle neticelendi, mü’minlerin sürûr ve minnettarlığına vesile oldu.

Afyon’da da devam eden mahkeme neticelendi. 1956 tarihinde Risale-i Nur’u inceleyen Diyanet İşleri Müşavere Kurulu verdiği bir raporla, Risale-i Nur’un iman ve ahlâkî tekemmülâta hizmet hususundaki vasfını ilân etti. Afyon Mahkemesi de bu rapora istinaden, Risale-i Nur eserlerinin beraatine ve serbestiyetine karar verdi, hüküm kat’îleşti.

Afyon Mahkemesinin beraat kararından sonra, Isparta Sorgu Hâkimliği de men-i muhakeme kararı verdi. Böylece, Risale-i Nur, birçok adlî süzgeçlerden geçerek umumî ve küllî bir serbestiyet ve hüsn-ü kabule mazhar oldu.

Nurların neşri: Anadolu’nun birçok yerlerinde Nurlara hizmet devam etmekle beraber, bilhassa Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Urfa medrese-i Nuriyeleri, yalnız bulundukları muhitte değil, çok geniş bir sahada hizmet-i imaniyede bulundular. Bu hizmetleri, yalnız bir kişi değil, bir merkez değil, yalnız malûm şahıslar değil, hizmet-i Kur’âniye olduğu için, pek çok vecihlerde, pek çok zatlar tarafından ifa edildi. İsmi bilinmeyen nice halis talebeler, sadık mü’minler bu hizmet-i kudsiyede çalıştılar, nur-u Muhammedînin yayılmasına gayret ettiler.

Ankara’da, üniversiteli talebeler ve muhterem hamiyetperver zatlar, Risale-i Nur mecmualarını matbaalarda tab ile her tarafa neşrine, bilhassa yeni harfle istifadeye muntazır kitlenin ellerine ulaşmasına çalıştılar. Risale-i Nur’un küllî neşriyatını gençliğin, mekteplilerin deruhte etmeleri, bu hususta büyük fedakârlık göstermeleri ise, bu millet ve vatan için büyük bir saadet oldu. Çünkü, hiçbir şahsî menfaat talep etmeden ve yalnız rıza-yı ilâhî için hareket etmeleri, onların, bu asîl milletin hakikî evlâtları olduğunu gösterdi.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

beraat : temize çıkma, suçsuz bulunma, serbest bırakılma
bilhassa : özellikle
deruhte etme : yapma, yerine getirme
ehemmiyet : önem
faal : aktif, çalışkan
fedakâr : değerli şeylerini feda edip sıkıntılara göğüs gererek dâvası uğruna sebat eden
halis : samimi, içten, ihlâslı
hamiyetperver : din ve vatan gibi mukaddes değerleri ve kendi aile ve yakınlarını koruma duygusu ve gayretine sahip kimse
havali : civar, yöre, bölge
hizmet-i imaniye : iman hizmeti
hizmet-i kudsiye : kutsal, yüce hizmet; iman ve Kur'ân hakkikatlerini anlatma hizmeti
hizmet-i Kur’âniye : Kur'ân hizmeti
hüsn-ü kabul : iyi karşılama, güzel bulma
ifa : yerine getirilme
ihya etme : hayat verme, canlandırma
istinaden : dayanarak
kat’î : kesin
küllî : kapsamlı, geniş
malûm : bilinen
mazhar olma : erişme, kavuşma
mecmua : kitap, yazılı eser
medrese-i Nuriye : Nur okulu; Risale-i Nur talebelerinin bir okul gibi iman ve Kur'ân hakikatlerini öğrenip öğrettikleri yer
mektep : okul
men-i muhakeme kararı : yargılamama kararı
minnettarlık : kendini borçlu hissetme, minnet ve şükran duyma
muhit : çevre, civar
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
muntazır : bekleyen
mü’min : iman eden, Allah’a ve Onun gönderdiği şeylere inanan
Müşavere Kurulu : Danışma ve İstişare Kurulu
neşr : yayma, yayılma
neşriyat : yayınlama, yayma
nur-u Muhammedî : Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (a.s.m.) Cenâb-ı Haktan getirdiği Kur'ân ve İslâmiyet nuru, ışığı
saadet : mutluluk, huzur
sadık : doğru sözlü, bağlı
sürûr : mutluluk, neşe, sevinç
Şark : doğu
tab : basma, baskı
talebe-i ulûm : ilimleri öğrenen talebe, öğrenci
tekemmülât : mükemmelleşmeler, olgunlaşmalar
umumî : genel
vasf : nitelik, özellik
vecih : yön
vesile olma : sebep olma, neden olma
Yükleniyor...