İspat ediyor! Akla gelen bütün istifhamları... Zerreden güneşe kadar iman mertebelerini... Vahdaniyet-i İlâhiyeyi... Nübüvvetin hakikatini...

İspat ediyor! Arz ve semâvâtın tabakatından, melâike ve ruh bahsinden, zamanın hakikatinden, haşir ve âhiretin vukuundan, Cennet ve Cehennemin varlığından, ölümün mahiyet-i asliyesinden ebedî saadet ve şekavetin menbaına kadar, akla gelen ve gelmeyen bütün imanî meseleleri en kat’î delillerle, aklen, mantıken, ilmen ispat ediyor. Pozitif ilimlerin müşevviki... Riyazî meselelerden daha kat’î delillerle aklı ve kalbi ikna edip, merakları izale eden bir şaheser...
• • •

Az miktarda bastırılabilen, hiçbir ticarî gaye ve zihniyetle çalışılmayarak bayilere dahi verilmeyen bu eserlerin geliri, mütebaki eserlerin tab’ına hasredilecektir.

Büyük bir titizlik ve hassasiyetle üzerinde durduğumuz mühim bir husus da, Risale-i Nur’un lâyık ellere geçmesi ve onun hakikî fiyatı olarak en az yirmi beş kişinin istifade etmesinin temin edilmesidir.

Bu mânevî tefsir, Sözler, Mektubat, Lem’alar, Şualar diye dört büyük kısımdan müteşekkil olup, yekûnu yüz otuz risaledir.
Neşrinde çalışanlar
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat
aklen : akla uygun olarak
arz : yer, dünya
bahis : konu
ebedî : sonsuz, sonu olmayan
gaye : maksat, amaç
hakikat : esas, gerçek
hakikî : doğru, gerçek
hasretme : ayırma, özgü kılma
hassasiyet : duyarlılık
haşir : öldükten sonra âhiret âleminde tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
husus : konu
istifade : faydalanma
izale : giderme
kat’î : kesin bir şekilde
mahiyet-i asliye : gerçek mahiyet; bir şeyin aslı, temel özelliği
mânevî tefsir : Kur’ân-ı Kerimin işaret ettiği hakikatleri asrın ilmî gelişmeleri ışığında ortaya koyarak, iman hakikatlerini güçlü ve sarsılmaz delillerle açıklayan, yorumlayan eser
mantıken : mantığa uygun olarak
melâike : melekler
menba : kaynak
müşevvik : teşvik eden
mütebaki : geri kalan kısım
müteşekkil : meydana gelmiş, oluşmuş
neşr : yayma, yayınlama
pozitif ilimler : deneye dayanan matematik, fizik gibi fen ilimleri
risale : kitap, mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
riyazî : matematiksel, matematikle ilgili
saadet : mutluluk
semâvât : gökler
şaheser : üstün, değerli eser
şekavet : mutsuzluk, sıkıntı
tab’ : baskı, matbaada basma
tabakat : tabakalar, katmanlar
temin : sağlama
ticarî : ticaretle ilgili
vuku : gerçekleşme, meydana gelme
yekûn : bütün, toplam
zihniyet : düşünce
Yükleniyor...