Risale-i Nur’a ilişen hükûmet değildir; çünkü, emniyet ve zabıta anlamış ki, Bediüzzaman ve Nur talebelerinde siyasî bir gaye yoktur. Bunların meşguliyeti, sadece iman ve İslâmiyettir. İşte o gizli din düşmanlarının taarruzları karşısında Nur talebeleri Risale-i Nur’daki tahkikî iman derslerinin verdiği iman kuvvetiyle metin, salâbetli ve mağlûp edilmez bir hizbü’l-Kur’ân ve fethedilmez bir kal’a halindedirler. Din düşmanları tarafından hücumlar oldukça, Nur talebelerinin Risale-i Nur’a ve Üstadlarına olan sadakat ve sebat ve faaliyetleri ziyadeleşir, perçinleşir. Bir talebesi, Üstadımıza şöyle yazmış:

“Ey benim aziz kahraman Üstadım! Muarızlarımız arttıkça kuvvetimiz çoğalıyor. Rabb-i Rahîmimize hadsiz şükürler olsun.”

Evet, o bir zamanlar ki, karanlıklı, zulümatlı ve eşedd-i zulüm ve istibdad-ı mutlak devrinde herkes susturulmuş; fakat tek bir kimse susmamış ve susturulamamış. Bu yektâ ve nadir kimse olan Bediüzzaman’ın talebeleri de mağlûp edilememişlerdir…

Nur talebeleri, evvelâ kendi imanlarını kurtarmak, bununla beraber din kardeşlerinin de imanlarını kurtarmak için Kur’ân-ı Hakîmin yüksek ve parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur’u okumuşlar ve okutmuşlardır. İmanlarını kurtarmaya çalıştıkları ve rıza-yı İlâhi için Kur’ân’a ve imana Risale-i Nur’la hizmet ettikleri sırada mâruz kaldıkları hücum ve taarruzlara hiç ehemmiyet vermeyerek, o gizli din düşmanlarının tasallutlarını, saldırışlarını kendileri için iman ve Kur’ân hesabına bir kamçı ve bir teşvikçi hükmüne geçtiğine kanaat getirmişlerdir. Otuz senelik bu nevi hâdisâtın ve bu nevi tesiratın neticeleri, bu millet-i İslâmiye muvacehesinde meydandadır.

İşte, Risale-i Nur’un yeni ve müştak talebeleri olan kardeşlerimiz! Sizler de böyle bir Üstadın ve böyle bir eserin talebeleri olduğunuzdan, sizlerin de bu semerelere ve meyvelere mazhar olup Nurlara daha ziyade sarılarak, hararet ve iştiyakınız daha fazla ziyadeleşmiş olarak Nurları sebat ve sadakatle okumak derecesine nail olacağınızdan, hem sizleri ruh u canımızla tebrik ediyoruz. Hem sizlere binler selâm ve dualar edip dualarınızı bekliyoruz.
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

asayiş : emniyet, güven ve huzur
aziz : çok değerli, izzetli
emniyet ve zabıta : güvenlik güçleri, güvenlik birimleri
eşedd-i zulüm : zulmün en şiddetlisi, çok şiddetli zulüm ve baskı
faaliyet : icraat, çalışma
feth : açma, zapt etme
hâdisât : hâdiseler, olaylar
hadsiz : sayısız, sınırsız
hararet : sıcaklık, ateş; (mecaz olarak) aşırı istekli olma
hizbü’l-Kur’ân : Kur’ân taraftarı, hizmetkârı
hükûmet : idare, yönetim
istibdad-ı mutlak : tam ve sınırsız bir baskı, mutlak diktatörlük
kanaat : görüş, fikir
Kur’ân-ı Hakîm : her âyet ve sûresinde sayısız hikmet ve faydalar bulunan Kur’ân
mağlûp etme : yenme, üstün gelme
mâruz kalma : uğrama, hedef olma, etkisi altında kalma
mazhar : erişme, nail olma
metin : sağlam, kuvvetli
millet-i İslâmiye : İslâm milleti; Müslümanlar
muarız : karşı gelen, karşıt, muhalif
muvacehesinde : karşısında
müştak : arzulu, çok istekli
netice : son, sonuç
nevi : tür, çeşit
Rabb-i Rahîm : sonsuz şefkat ve merhamet sahibi olan ve her şeyi terbiye ve idare eden Allah
rıza-yı İlâhi : Allah’ın rızası
sadakat : bağlılık
salâbet : dinin emirlerini korumada ve uygulamada ciddiyet ve sağlamlık
sebat : kararlılık, sabit olma
semere : meyve, netice
siyasî : siyasetle ilgili
şükür : Allah’a karşı minnet duyma, teşekkür etme
taarruz : saldırı, hücum
tahkikî iman : araştırarak ve kesin delillere dayanarak elde edilen iman
tasallut : sataşma, ilişme
tefsir : açıklama, yorum; Kur’ân-ı Kerimi açıklayan, yorumlayan kitap
tesirat : tesirler, etkiler
teşvik : şevklendirme, cesaretlendirme
yektâ : tek, benzersiz
zulümat : karanlıklar
Yükleniyor...