Risale-i Nur ve Hariç Memleketler

Risale-i Nur’un hariç memleketlerdeki fütuhatına kısa bir bakış

Risale-i Nur, yirminci asrın ilim ve fen seviyesine uygun müspet bir metodla akla ve kalbe hitap ederek ikna ve ispat yoluyla gittiği için, yalnız Türkiye’de değil, hariç memleketlerde de hüsn-ü kabule mazhar olmuştur. Eserler, memleketimizde yeni yazı ile matbaalarda basılmadan evvel, başta Pakistan ve Irak olmak üzere diğer İslâm memleketlerinde Arapça, Urduca, İngilizce ve Hintçe tab edilerek bütün âlem-İslâma tanıtılmış ve fevkalâde teveccühe mazhar olarak geniş bir okuyucu kitlesi bulmuştur.

Bediüzzaman, kırk-elli seneden beri, yalnız âlem-i İslâmda değil, bütün dünyaca tanınmış mümtaz bir şahsiyettir. Kendisi, küçük yaşından beri ilim sahasında ilzam edilmemiş olduğundan, gerek dahilde ve gerekse hariçte nazarlar üzerine çevrilmiştir. Âlem-i İslâmın ilim merkezi olan Camiü’l-Ezher, onun mertebe-i ilmini ve yüksek zekâsını Üniversite Rektörü Şeyh Bahit gibi müdakkik âlimler vasıtasıyla idrak ederken, müspet ilimlerdeki derin vukufu da bütün dünyaya yayılıyordu. Mısır matbuatında “Fatînü’l-Asr” diye tavsif edilerek hakkında makaleler neşrediliyordu. Kendisi, bundan kırk beş-elli sene önce, Şam’da, içinde yüz ehl-i ilim bulunan on bin kişilik muazzam bir cemaate Camiü’l-Emevîde irad ettiği mühim bir hutbede, âlem-i İslâmın geri kalış sebeplerini ve nasıl ilerleyebileceğini izah ederek, âlem-i İslâmın ittifakının ne kadar zarurî olduğunu beyan etmişti.

Bu hutbesi bütün âlem-i İslâmda hayranlıkla karşılanmış ve ilim meclislerinde ismi çok anılmaya başlanmıştır. Onun mücahede ve mücadelelerini işiten ve eserlerini okuyan binlerce kişi ona karşı büyük bir alâka duymaya başlamışlardır.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i İslâm : İslâm âlemi
dahil : iç
ehl-i ilim : ilim ehli, âlimler
fatînü’l-asr : asrın en dahisi, asrın en zekisi
fen : bilim
fevkalâde : olağanüstü
fütuhat : fetihler, zaferler; Risale-i Nur’un yabancı ülkelerde tanınıp okunması ve kalpleri fethetmesi
hadis-i şerif : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hamiyet : din gibi mukaddes değerleri ve aile ve vatanı koruma duygusu ve gayreti
hariç memleket : dış ülke
hariç : dış
hitap : konuşma
hutbe : konuşma, hitabe
hüsn-ü kabul : güzel bulunma, iyi bir şekilde karşılanma
idrak : anlayış, kavrayış
ilzam : susturma
irad etme : sunma, söyleme
ittifak : birleşme, birliktelik
izah : açıklama
matbuat : basın, medya
mazhar : erişme, nail olma
medar-ı evham olma : kuruntu ve kuşkulara sebep olma
mertebe-i ilim : ilim mertebesi, derecesi
muazzam : azametli, çok büyük
mücadele : uğraşma, çabalama
mücahede : cihat etme, din uğrunda çaba harcama
müdakkik : dikkatli bir şekilde araştıran, inceleyen
mümtaz : seçkin, üstün
müspet ilim : pozitif ilim, ispata dayanan ilim; fizik, kimya, matematik gibi
müspet : olumlu, yapıcı
nazar : bakış, dikkat
neşretme : yayma, yayımlama
şahsiyet : kişilik
tab : basma
tavsif : vasıflandırma, nitelendirme
teveccüh : ilgi, yönelme
vukuf : etraflıca bilme, öğrenme
zarurî : zorunlu
Yükleniyor...