Cihan-kıymet Üstadım; Malûm-u fâzılâneleridir ki, son günlerde mukaddes dâvâya hizmet eden bazı tenvir ve irşad hareketleri doğmuş, fakat maalesef hiçbirisi Risale-i Nur Külliyatının gördüğü mühim işi görememiş ve ihraz ettiği İlâhî zaferi kazanamamıştır. Zira bu yol, peygamberlerin, velilerin, âriflerin, salihlerin ve bilhassa cânını cânana seve seve fedâ eden ve sayısı milyonlara sığmayan kahraman şehitlerin mukaddes yoludur. Artık bu çetin yolda yürümek isteyenler, her an karşılarına dikilecek olan müthiş mâniaları daima göz önünde tutmaları lâzımdır. Evet, bu yolda yürüyecek olanların, sizdeki sarsılmak bilmeyen imanla, yüksek ve İlâhî irfanla ve bilhassa harikulâde ihlâs ve feragatle mücehhez olmaları gerektir. Çünkü, bu mühim vâdide Nur dâvâsının takip ettiği tebliğ, tenvir ve irşad usulü bambaşka hususiyetler taşımaktadır. Artık insanın his ve fikrine, ruh ve vicdanına bambaşka ufuklar açacak olan bu derin bahsi, dua buyurun da, müstakil ve mufassal bir eserde aziz ve gönüldaşlarımıza arz etmek şerefine nâil olayım. Çünkü, bu nurlu bahis o kadar derin ve o derece mühimdir ki, böyle birkaç sahifelik mektup ve makalelerle asla ifade edilemez.

İman ve Kur’ân nuru ile ter temiz gönlünü fethettiğiniz gençlik, İlâhî zaferinizin en parlak delilini teşkil eden en mühim varlık ve en kıymetli cevherdir. “Nurdan Sesler”in hemen her mısraında, asîl ve şuurlu ruhuna hitap ettiğim tertemiz gençlik, işte bu hak ve hakikatın bağrı yanık âşığı olan gençliktir.

Nurlu dâvânın kazanmış olduğu bu son zaferin verdiği bütün vecdle dolu bir ilhamla yazdığım şu manzumeyi 1 takdim ediyorum. Kabulünü rica ve istirham eylerim.

Tekrar tekrar ellerinizden öper, kıymetli dualarınızı beklerim, pek muhterem Üstadım Hazretleri.
Mânevi evlâtlarınızdan
Ali Ulvi
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Gönüller Fatihi Büyük Üstada” başlıklı olan bu manzume, Mektubat’ın ve İhlâs Risalelerinin âhirindedir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ârif : ilim ve irfan sahibi, bilgide ileri olan
arz etmek : söylemek, ifade etmek
aziz : çok değerli, izzetli
bahis : konu
bilhassa : özellikle
cânan : sevgili
cevher : maden; öz
cihan-kıymet : dünya değerinde
feragat : fedakarlık, hakkından vazgeçme
fethetme : bir yeri veya bölgeyi ele geçirme
hak : doğru, gerçek
hakikat : esas; doğru, gerçek
hususiyet : özellik
ihlâs : ibadet ve davranışlarda sadece Allah rızasını gözetme; samimiyet
ihraz etmek : hedeflenen bir şeyi kazanmak, elde etmek
ilham : Allah tarafından insanın kalbine indirilen mânâ
irfan : bilgi, kültür, anlayış
irşad : doğru yolu gösterme
istirham eylemek : rica etmek
malûm-u fâzılâneleri : “faziletli şahsiyetlerinizce bilinen” anlamında Üstada yönelik bir saygı ifadesi
manzume : vezinli ve kafiyeli söz, şiir
mufassal : ayrıntılı
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
mukaddes : kutsal, yüce
mücehhez : donanmış
müstakil : bağımsız, başlı başına
nâil olmak : ulaşmak, erişmek
Nurdan Sesler : Ali Ulvi Kurucu tarafından yazılan bir şiirin başlığı
salih : dinin emir ve yasaklarına uygun hareket eden, Allah’ın sevgili kulu
şuurlu : bilinçli
takdim etmek : sunmak
tebliğ : bildirme, ulaştırma
tenvir : aydınlatma, nurlandırma
teşkil eden : oluşturan
vecd : kendini kaybedercesine İlâhî aşka dalma, coşku
veli : Allah dostu
Yükleniyor...