Risale-i Nur’un Avrupa’daki intişarı ve hüsn-ü kabule mazhariyetine nümune olarak Findandiya’daki Nur talebesi Habiburrahman Şakir’den gelen diğer bir mektup.

Vellamonkatu 21
12/2/1958

Çok muhterem kardeşlerim,

وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحَمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ

Göndermiş olduğunuz inayetnamenizi ve dört tane risale İhlâs, Zeylü’l-Hubab, “Risale-i Nur hakkında Müellifine gönderilen bir mektup”, “Risale-i Nur Hakkında Verilen Konferans”ları aldım. Teşekkürlerimi takdim ederim efendim.

Evet, büyük Üstad Said Nursî Hazretleri, zamanımızın büyük dâhilerinden ve Allah’ın en büyük sevgili bendelerinden olduğunda asla şüphemiz yoktur. Belki, bu zata 14. asrın müceddidlerinden deyip itikad etsek bile mübalâğa etmiş olmayacağız. Hamdler olsun Allah Hazretlerine ki, Türk Milleti hazinelerinden zuhur etmiş bu cevheri, inkılâp dolaganlarında gark olup zayi olmasından zamanımıza kadar sakladı; asrımızı, bu zatın vücudu ile ziynetledi. Mûsâ Peygamberi Firavunun eteğinde beslediği gibi, bu zat-ı mübareki de dinsiz zalimler meyanında cefalar içinde besledi. Geleceklerde de selâmetlikle uzun seneler yaşamasını bir Allah’tan temenni ederiz. Üstad Bediüzzaman hakkında bizim akidemiz budur.

Mümkün olursa, bizim tarafımızdan huzurlarına arz-ı ihlâsımızı, gaibane muhabbetimizi bildirseniz ve özünden bizim için hayır dualarını vekâleten rica etseniz diye ricada kalıyoruz. Hürmet ve selâmlarla.
Muhlis dinî, millî kardeşiniz
Habiburrahman Şakir
• • •
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Afyon Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

akide : inanç
arz-ı ihlâs : samimiyeti ve içtenliğini sunma
bende : hizmetkâr, hizmetçi, kul
cefa : eziyet, sıkıntı
cevher : maden, kıymetli taş
dâhi : dehâ sahibi, üstün zekâ ve hikmet sahibi
dolagan : dolap, dehliz
gaibane : görmeyerek, gaybî olarak
gark olma : boğulma
hamd : minnet, övgü ve şükür
hüsn-ü kabul : güzel bulunma, iyi şekilde karşılanıp kabul edilme
İhlâs Risalesi : Lem’alar isimli eserde yer alan Yirmi Birinci Lem’a
inâyetname : Allah’ın yardım ve inayetine mazhar olmaya, Kur’ân ve iman hakikatlerini anlamaya vesile olacak mektup, yazı
inkılâp : değişim, dönüşüm
intişar : yayılma
itikad etme : kabul edip inanma
mazhariyet : bir nimete nail olma, erişme
meyan : ara
muhabbet : sevgi
muhlis : samimi, ihlâslı, içten
muhterem : hürmete lâyık, saygıdeğer
mübalâğa etme : abartma, aşırı gitme
müceddid : yenileyici; sahih hadis ile her yüz senede bir geleceği bildirilen, dinin hakikatlerini asrın ihtiyacına göre ders veren Peygamber vârisi olan büyük âlim ve velî zât
müellif : telif eden, kitap yazan
nümune : örnek, misal
risale : kitap, mektup; Risale-i Nur’dan her bir bölüm
selâmet : esenlik, güven
takdim : sunma
temenni : dileme, isteme
vekâleten : vekil olarak
vücud : varlık, beden
zât-ı mübarek : mübarek, hayırlı zât
zayi olma : kaybolup gitme
Zeylü’l-Hubab : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer alan bir bölüm
ziynet : süs
zuhur : ortaya çıkma, görünme
Yükleniyor...