Ve bu suretle de, dinsizliğin o muvakkat şâşaalı saltanatı devrinde -çok kimselerin ümitsizliğe ve atalete düşürüldüğü o karanlık günlerde- kalblere inşirah ve sürur vermiş ve iman hizmeti için faaliyet aşkını yerleştirmiştir. Ve böylece mü’minleri yeisten kurtarıp, İslâmiyetin, Risale-i Nur’la istikbaldeki parlak zaferlerine işaretler edip müjdeler vermiştir.

Evet, o nûranî Lâhika mektupları ki, ruhları, kalbleri, cezb ve fetheden, akılları teshir eden hakikatlerle doludur. Bu mektuplarda Hazret-i Üstad, talebelerine, el yazısıyla risaleleri yazmalarının, neşretmelerinin ehemmiyetini, Risale-i Nur talebelerinin şimdilik cüz’î gibi görünen hizmetlerinin, hakikatte, kâinatta en muazzam mesele olduğunu ve birgün bu memlekette Risale-i Nur’un nuruyla geniş çapta fütuhat olacağını müjdelemekte, Risale-i Nur’un dairesinin ve neşriyatının temellerini, esaslarını vaz’ ve tahkim etmektedir.
• • •
بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Aziz, sıddık kardeşlerim; Risale-i Nur’un hizmetindeki ekser şakirtleri, birer nevi keramet ve ikram-ı İlâhî hissettikleri gibi; bu âciz kardeşiniz, çok muhtaç olduğu için çok nevilerini ve çeşitlerini hissediyor. Ve bu sıralarda, bu havalideki şakirdler, yeminle itiraf ediyorlar ki: “Biz Nur’un hizmetinde çalıştıkça, hem maîşetçe, hem istirahat-ı kalbce bir genişlik, bir ferah, zâhir bir surette hissediyoruz.” Ben kendimce o kadar hissediyorum ki, nefis ve şeytanım, o bedahete karşı hayret ederek sustular.
Said Nursî
• • •

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Eskişehir Hayatı / Sonraki Risale: Denizli Hayatı
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

atâlet : hareketsizlik, tembellik
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
cezb : çekme
cüz’î : bireysel, az, ferdî
derc : yerleştirme, koyma
ekser : pek çok, çoğunluk
fütuhat : fetihler, zaferler
hâlis : katıksız, saf, samimi
Hazret-i Üstad : Bediüzzaman Said Nursî
husule getirme : oluşturma, meydana getirme
inşirah : ferahlama, rahatlama
istikbal : gelecek
ithal : dahil etme, içine alma
Lâhika Mektupları : iman ve Kur'ân hizmetinde bulunan Risale-i Nur talebelerinin Üstad Bediüzzaman'a yazdığı mektuplardan ve Bediüzzaman’ın onlara yazdığı cevaplardan oluşan yazılar
malumât : bilgiler
muazzam : azametli, çok büyük
muvakkat : geçici
neşretme : yayma
neşriyat : yayma, yayın
nûranî : nurlu
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un her bir bölümü
sadık : doğru, bağlı
saltanat : hâkimiyet, hükümranlık
sıddık : çok doğru, sadakatli, gönülden bağlı
suret : biçim, şekil
sürur : mutluluk, sevinç
şakirt : talebe, öğrenci
şaşaalı : gösterişli, parlak
tahkim : sağlamlaştırma, güçlendirme
takdim : sunma
teshir : emri altına alma, hükmetme
vaz’ : koyma, yerleştirme
yeis : ümitsizlik
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...