S - Ş

*SAADET


916-Insanin saadet ve sekavetine dair:
*23.Söz 2. Mebhas sh:319 ve Bak: Sira no. 504

*SABR


(Menfî) (Müsbet) (Siyaset) (Tecavüz)kelimelerine de bakiniz.
917-Sabir üçtür:
*23. Mektub 4.Sual sh:280
918-Muarizlara karsi Üstadin sükut etmesinin hikmeti:
*Tarihçe-i Hayat sh:235 p.4

-143-

919-Sikintilara sabretmek:
*Tarihçe-i Hayat sh:593 mektub

*SAÇ


(Sakal) kelimesine de bakiniz.
920-Saçlarin ve tirnaklarin gömülmesi:
*Isarat-ül I’caz sh:57 son p.

*SADAKA


(Kader) kelimesine de bakiniz.
921-Sadaka belâyi geri çevirir:
*16.Lem'a sh:103 son p. ve Bak: Sira no. 866

*SAGCILIK921/1-Sagcilik solculuk tabiri:
*Emirdag L.II sh:59

*SAHABE


(Âl-i Beyt) (Asr) kelimelerine de bakiniz.
922-Sahabeler nazar-i velâyetle müfsidleri neden kesfedemediler? suâli ve cevabi:
*15.Mektub sh: 50'den 53'e kadar
923-Sahabeler zamaninda dahilî muharebe de ölen ve öldürenlere ne nam verilir?
*15.Mektub sh:53
924-Sahabeler hakkinda:
*27.Söz Zeyl sh:484 ve 488
*7.Lem’a sh:28 ve (Alevilik) (Hilâfet) kelimelerine de bakiniz.
925-Sahabeler zamanindaki fitnelerden bahsetmemek:
*Emirdag L. Sh:204 mektub ve 209 mektub
926-Sahabeler zamanindaki hâdiseler:
*19.Mektub 5.Nükteli Isaret sh:98
927-Sahabeler bilerek yalana tenezzül etmemislerdir:

-144-

*Hutbe-i Samiye 3.Kelime’de sh:48, 49
*27.Söz sh:484 ve 489'da 2. Sebeb
928-Sahabelerin ubudiyyetteki üstünlükleri:
*30.Lem'a 4. Nükte 7. Isaret’te sh:327 son p.
929-Ashab-i Süffa:
*29. Mektub 7.Nükteli Isaret 9. Misal sh:115 ve 16. Misal sh:118.

*SAID NURSÎ


(Üstad) kelimesine bakiniz.

*SAKAL


(Saç) kelimesine ve sira no.1160'a da bakiniz.
930-Sakal-i Serif:
*16.Lem’a Hâtime sh:106
931-Sakal mes'elesi:
*Kastamonu L. Sh:194 p.3 ve sh:246 son p.

*SALAVAT


(Dua) (Tahiyyat) (Zikir) kelimelerine ve 747. sira no.ya da bakiniz.
932-Salavat hakkinda:
*10.Söz 5.Hakikat sh:70 Hâsiye
*14.Lem’a 6.Sir sh:101
*2.Sua'da sh:8 p.1


*SAMSUN


933-Samsun mahkemesi:
*Emirdag L.II sh :176 p.3

*SEBEB


(Esbab) kelimesine bakiniz.

*SEDD-I ZÜLKARNEYN


(Zülkarneyn) kelimesine bakiniz.

-145-

*SEFAHET


(Günah) kelimesine ve sira no. 772’ye bakiniz.

*SEMÂ


(Âlem) (Günes) (Evvel-i Hilkat) kelimelerine de bakiniz.
935-Semâvat ve sâkinleri ve seytanlarin recmedilmesi:
*15.Söz sh:176 ve (Melâike) kelimesine de bakiniz.
936-Semâvatin yedi tabaka olmasi:
*12.Lem’a 2. Mes’ele-i Mühimme sh:66
*Isarat-ül I’caz sh:217’de 3.Mes’ele
*31.Söz 2.Esas’da sh:569
937-Semâvat ve recm-i seytanî:
*Mesnevî 10.Risale basindaki Basamaklar sh:204
*28.Lem'a 28.Nükte sh:280 ve (Gayb) kelimesine de bakiniz.
938-Semâya gitmekle alâkali mevzular:
*Mesnevî sh:138 ilk I'lem ve 204'te 2.ve 3. Basamak ve Bak: Sira no.108
939-Semâvattan taslar düsmesinin hikmeti:
*Emirdag L. sh:230 mektub
940-Yer ile semâ bitisik iken sonra onlari ayirdik, meâlindeki âyetin izahi:
*25.Söz 2.Sua 1.Lem’a sh:392 son p. ve Bak: Sira no.210
940/1-Eyyam-i Ser’iye ve Kur’aniye hakikati:
*Barla Lâhikasi sh:325 p.2
941-Yildizlar âlemini temasa:
*3. Mektub sh:15
941/1-Sema-i Dünya tâbir-i Kur’aniyesinin bir izahi:
*Mesnevî (Badilli) sh:272’de birinci I’lem


*SEVAB


Sira no. 571'e de bakiniz.

-146-

942-Sevab-i a’malin kesreti hakkindaki rivayetlerin bir izahi:
*Emirdag L. Sh:162

*SEVMEK


(Muhabbet) kelimesine bakiniz.

*SEYYID


(Âl-i Beyt) kelimesine bakiniz.

*SIDK


943-Sidk ve kizb hakkinda:
*Hutbe-i Samiye sh:45'te 3.Kelime ve Bak: sira no. 927
944-Kizb hakkinda:
*Isarat-ül I’caz sh:82

*SIRAT


945-Sirat köprüsüyle alâkalidir:
*Mesnevî sh:225 son I'lem
946-Sirat-i müstakîm:
*Isarat-ül I’caz sh:23
*15.Sua 6. Kelime sh:615
*11.Lem'a 11.Nükte 3.Mes'ele sh:60 ve Bak: Sira no.380/1
946/1-Sirat-i müstakîm, magdûb, dâllîn yollari:
*Bak: Sira no. 265
947-Sirat-i Müstakîm ehli:
*7.Lem'a Tetimme’de 2. Nükte sh:34


*SIHR


285, 289, 290, 291. Sira no.larina bakiniz.

*SIMA


948-Simalardaki tehalüf ve tevafuk:

-147-

*30.Lem’a 4.Nükte 3.Sikke sh:319
*Mesnevî sh:180 son I'lem ve 189 2. I'lem

*SIYASET


(Asayis) (Gazete) (Ihvan) (Meslek) kelimelerine de bakiniz.
949-Siyaset memurlarini ve kumandanlari alâkadar eden günlük siyaset
mes’eleleriyle mesgul olmanin ve halki mesgul etmenin hem mâneviyata hem esas
vazifelere verdigi zararlar:
*Kastamonu L. sh:37'de son mektub
950-Iman, hayat ve seriat olarak üç mes’elenin en mühimmi iman oldugu, hem bu
üç mes’eleyi birden icra etmek âdetullaha muvafik gelmedigi, hem beklenilen zat
simdi olsa da iman mes’elesini esas yapip siyaset âleminden feragat edecegi gibi
hususlardir:
*Kastamonu L. sh: 90 mektub
951-Hakaik-i imaniyeye hizmet etmek en birinci maksat iken bu zamanda siyasetle
mesgul olanlarda iman mes’elesi ikinci, üçüncü derecede kaldigi ve bu gibi
tehlikelere karsi siyaseti terk etmek ve Nurlarla mesgul olmak gibi hususlardir:
*Kastamonu L. sh:117. mektub
952-Tefrikaya düsmemek ve selâmet-i kalbi muhafaza etmek için siyaseti terketmek
ve Risale-i Nur’a sadakatla girmenin lüzumuna dair mes’elelerdir:
*Kastamonu L. sh: 122, 123
953-Hakaik-i imaniye hizmetini hiçbir seye âlet etmemek veya öyle zan altinda
kalmiya vesile olmamak için siyaseti terk etmek hususlarina aittir:
*Kastamonu L. sh:137 p.3 ve 145 son p. ve 240

-148-

954-Küre-i arzda mücadele eden cereyanlardan biri Risale-i Nur’a taraftar olmasi
sebebiyle bakmak gerekeceginden, halbuki bu cereyanlara taraftarlik zulümlerine
istirak olacagi için o cereyanlarla mesgul olmamaya dairdir:
*Kastamonu L. sh:150 p.1, 2
955-Iman, seriat ve siyaset-i Islâmiye için birer müceddide ihtiyaç olmakla beraber,
iman hakikatlarini muhafaza noktasindaki tecdid vazifesi en büyügü oldugu halde
efkâr-i âmmede siyaset-i Islâmiyeye ehemmiyet verildigi, hem bu üç vazifenin bir
cemaatta bulunmasi mümkün olmadigi, ancak Hz. Mehdi'nin cemaatinda içtima
edebilecegi, (Hz.Mehdi'nin cemaati hakkindaki mâlumat için 670. sira no.ya
bakiniz) hem Risale-i Nur sakirdlerinin vazifesi iman hizmeti oldugu.. gibi
mes’elelerdir:
*Kastamonu L. sh:189 mektub ve Bak: Sira no.671
956-Üstad’a gösterilen, teveccühlerle en büyük zâtlarin iltihak etmesi ile Üstad’a
siyaset-i Islâmiye’de hâkim ve inkilabçi bir zât nazariyla bakilmamasi için ve iman
hizmetinin kafi geldigini bildirmek hikmetiyle kader-i Ilâhi sâdâttan bir zâti muariz
çikarmasi:
*Kastamonu L. sh:193 ve Bak: Sira no. 671
957-Siyasî cereyanlarin zâlimane bogusmalarina bakmakla ve taraftar olmakla
onlarin zulümlerine istirak etmek tehlikesi:
*Kastamonu L. sh: 207 sual ve cevab
958-Tarafgirlige ve mübarezeye sevk eden hallerden çekinmek:
*Kastamonu L. sh: 246 son p.

-149-

959-Ihlâs ile dîne hizmet için siyasî mes’elelere ve dünya hayatina karsi alâkasizlik:
*Emirdag L. sh:10 p.2, 3
*28. Mektub 7. Mes’elenin 6. Isareti sh:374
960-Hiddete getirip asayisi ihlal etmek plânlari:
*Emirdag L. sh:28 "Maruzat" ve sh:71 "2. Mes’ele"
*Emirdag L.II sh: 63 p. 2 ve (Menfî) kelimesine de bakiniz.
961-Risale-i Nur’u hiçbir seye âlet etmemek ve mânevî te’siri bozmamak ve zulme
düsmemek gibi sebeblerle Risale-i Nur’a yardim edecek ehemmiyetli kuvvetlere
alâkadar olmamak ve mânevî makamlardan dahi çekinmek:
*Emirdag L. sh: 38 mektub ve 74 mektub
962-Hizmet-i imaniye dünyanin bütün muazzam mes’elelerinden daha büyük
oldugundan dünyevî merak-âver mes’elelerle ve ehl-i dalaletle mesgul olmamak:
*Emirdag L. sh: 43 mektub
962/1-Siyaseti merak edip maglub olmamak:
*Emirdag L. sh:55 p.4, 5
963-Zulme serik olmak ve meraki âfâkiyata dagitip, asil vazifelerden geri kalmak
gibi siyasetle mesgul olmanin çesitli zararlari, hem hakikî müttaki olan kimsenin
siyasetçi olamiyacagi ve Yeni Dünya ile Âlem-i Islâm’in ittifakiyle küfre galebe
edilecegi gibi hususlardir:
*Emirdag L. sh: 56 mektub
964-Risale-i Nur umumun mali oldugundan tarafgirlik girmemesi için Nurcular siyasete dâhil olmaz, fakat yardimci olur. Siyasete giren Nur namina degil kendi namina girer:

-150-

*Emirdag L. sh: 160
964/1-Büyük Dogu gibi siyasî tesekküllerle olan tesrik-i mesaî sekli:
*Emirdag L. II sh:147 p. son
965-Iman mal-i umumî oldugundan Nur sakirdleri siyasete karismazlar:
*Emirdag L. sh: 180 p. 3
966-Âl-i Beyt’in siyaseti terk etmelerindeki hikmetler:
*19.Mektub 5.Isaret’te sh: 100
*Emirdag L. sh: 210 p.3
967-Riasle-i Nur siyaset-i Islâmiyeye dahi âlet ve mesgul olmadigi:
*Emirdag L. sh: 257 p.1
968-Risale-i Nur hiçbir seye âlet olmadigindan ve ihlâs ve esas oldugundan siyasete
ve tarafgirlige ve münakasalara girmemek ve alâkadar olmamak:
*Emirdag L. sh: 272 mektub
968/1-Muarizlarin dini siyasete âlet etmek seklindeki kasitli ittihamlari:
*Emirdag L. II sh: 130 ve Bak: Sira no. 1156
968/2- Sahsî nüfuz temin etmek ittihamina cevab:
* Emirdag L. II sh: 132 p. son ve 133 p.1
969-Siyasetin bütün alâkadarligini terkeden Üstad’a eziyet verilmesindeki
adaletsizlik:
*Emirdag L. sh: 278 son p.
970- Hizmet-i imaniyenin maslahati, siyasete bakmayi gerektirdiginde de fazla
bakmamak:
*Emirdag L. II sh: 15 son p.
971-Dini siyasete âlet etmek ittihamini yapan muarizlar bilâkis kendileri siyaseti dinsizlige âlet ettiklerini; halbuki siyasetin dine âlet edilebilecegini beyan eden ve

-151-

Devlet Reisi ve Vekillerine yazilan bir yazidir:
*Emirdag L.II sh:16
971/1-Demokratlari, hürriyet-i ser’iyeye vesile olmalarina tesvik:
*Emirdag L.II sh:20"saniyen"
972-Demokratlarin muarizlari, demokratlari devirmek planlarina karsi çare olarak,
Demokratlarin ittihad-i Islâm’a dayanmalari ve seâiri ihya etmeleri lüzumunu
bildirip ikaz eden bir hasbihâldir:
*Emirdag L. II sh: 24
973-Iman dersinde tarafgirlik olmamasi ve iman hakikatlarini müdafaa eden fakat
siyasetle alâkadar olanlarla imanda kardes olup, siyasette ayri olmak hikmetini
beyan eden ve Esref Edip Bey’in münasebeti ile yazilan bir mektup:
*Emirdag L. sh: 35 son mektub
974-Siyasî cereyanlarin çarpismalari zamaninda metanetle ve keyfiyyete bakarak
Nurlara çalismak lüzumunu beyan eden bir mektubdur:
*Emirdag L. II sh:55
975-Islâmiyet menfaatina çalisan ehl-i siyaseti, gizli Islâm düsmanlarinin irtica ittihamlariyla yikmak istemelerine mukabil; o Islâm düsmanlarinin siyasî ve hakikî vahset mürtecileri olduklari ve dâhilde fitne çikarmanin ve tarafgirlikten gelen zulümlerin zararlarini beyan eden bir ikaz mektubudur:
*Emirdag L. II sh:81
976-Hürriyetin basinda siyasetle mesgul iken kirk senedir bütün bütün neden terk
ettin? suâline cevab:

-152-

*Emirdag L. II sh: 98 "1. Sualleri"
977-Halk, Demokrat, Millet ve Ittihad-i Islâm olarak dört partinin vaziyetleri, hem Demokratlari muarizlarinin devirmek istemeleri tehlikesini ihbar ile buna karsi çare olarak Ayasofya’nin ibadete açilmasi ve R.Nur’un resmen serbestiyetini temin etmek gibi hususlarda bir ikaz mektubudur:
*Emirdag L.II sh:162 son p.
978-Siyasî hayatta particilik tarafgirlikleri ve mücadelelerin olmamasi ve memuriyetin hizmetkârlik oldugu ve menfî irkçiligin zararlari ve Islâm milliyetinin esas alinmasi gerektigi ve Demokratlari devirmek için çalisildigi ve dahilde adavetleri unutmak lâzim geldigi gibi temel mes'elelerde siyasîleri ikaz eden ve Adnan Menderes'e gönderilen bir yazidir:
*Emirdag L. II sh:172
979-Demokrat Partiyi tutmaktaki sebeb ve Halk ve Millet Partileri mes'elesi:
*Emirdag L. II sh: 206 mektub
980-Komünistlik, ifsad komitesi ve garblilasmak olarak üç cereyan ve Demokratlari ehvenüsser olarak iktidarda muhafaza etmek ve Nur’un serbestiyetinin lüzumu gibi hususlarda ikaz mahiyetinde bir yazidir:
*Emirdag L.II sh: 208 ve Bak: Sira no. 83, 218
981-Nur’un mesleginde siyasetle alakadarlik olmamakla beraber, Nur’un nesrine müsaadekâr olmalari sebebi ile seçimlerde Demokrat lehinde faide oldugu ve Tahsin Tola’nin seçilememesi dolayisiyla yazilan mektub:
*Emirdag L. II sh: 215

-153-

982-Ayasofya’nin ibadet mahalli yapilmasi ve Risale-i Nur’un asayisi temin ettigine dair devlet adamlarina gönderilen mektub:
*Emirdag L. II sh:236
983-Siyasette a’zamüsserden kurtulmak için ehvenüsserri ihtiyar etmek:
*Emirdag L.II sh:245 p. 2
984-Harb ve dünyevî mücadelelere merak ile alâkadar olmanin, asil vazifelere verdigi zararlar:
*11.Sua 4. Mes’ele sh: 202
985-Nur sakirdlerini siyasete karismayip, mütecavizlerin dahi kurtulmalarina çalismalari:
*Sualar sh: 271
986-Risale-i Nur’un hiçbir seye âlet edilemiyecegi ve meslegimiz iman kurtarmak olup bununla hayat-i içtimaiyeyi anarsilikten kurtarmak oldugu cihetle, siyasî mes’elelerle karisilmadigi gibi hususlardir:
*14.Sua sh: 349, 350
987-Siyasete giren istiklâliyetini ve ihlâsini muhafaza edemedigi ve kudsî hakikatlari siyasete âlet etmek zannini verdirmemek ve her tabaka halkin Nur’dan hissesi bulundugu için siyasete karismamak ve tarafgirlik mübarezelerini birakmak:
*14.Sua sh: 362 “Besinci Esas” ve Bak: Sira no. 683
988-Parti cereyanlarinin tarafdarligini kazanip onlardan istifade etmek imkâni
varken, siyaset zararlarina bulasmamak için terk edildigi:
*14.Sua sh:374 p.1
989-R. Nur’un vazifesi, iman dersinde bîtaraflikla imanlari kurtarmak oldugu:
*14.Sua’nin sonu sh: 393 p.2

-154-

990-Siyasetin her türlü alâkalarini terk eden Üstadi, siyasetcilikle itham etmenin çirkinligi:
*14.Sua sh: 430 p.2
991-Uçlari ecnebî elinde olan dünya siyasetlerine, hizmet-i Kur’aniye tenezzül
ettirmedigi gibi düsünmesini de men’ etmistir. Hem siyaset yolunda gidenleri tasnif
ve tavsif ederek, siyaset topuzuyla Kur’an hakikatlarini bir elde tutmanin zararli
olacagi ve envâr-i Kur’aniyeyi bütün siyaset tarafgirliklerinin üstünde tutmakla
müessir olacagi gibi mes’elelerdir:
*13.Mektub sh: 48 “Üçüncü Sualiniz”

992-Muhtelif cereyanlar içinde fesadin izalesi, islah yoluyla mümkün olur:
*15.Mektub 2. Makam sh: 51
993-Siyasî çalismalar ile imanî ve manevî hizmetler birlesmediginden ve Âl-i Beyt’in esas vazifesi imanî ve manevî hizmetler oldugundan, kader-i Ilâhi Âl-i Beyt’i siyasetten ve dünyadan küstürüp manevî hizmetlere tâyin etmesi:
*15. Mektub sh: 54 p. 3, 4 ve sh: 55 p. 4 ve sh: 99 p. 3’den sh: 100 p. 4’e kadar
ve Bak: Sira no. 661, 671
994-Niçin siyasetten çekildin, hiç yanasmiyorsun ve siyasetten siddetle tecennüb ediyorsun? suallerine verilen cevablar:
*16.Mektub 1. ve 2. Noktalar sh: 61, 62, 63
995-Eski Said siyaseti dine âlet yapmaya çalismis, yoksa dini siyasete âlet etmemis ve edilmez. Hem siyasî tarafgirlik gözünün, melegi seytan görmesi gibi tehlikelerin-den dolayi Üstadin siyaseti terk etmesi:
*Hutbe-i Samiye sh:46, 47 Hâsiyeler

-155-

996-Dinin yüzde biri siyasete taalluk eder ve siyasiyyûnu irsad yoluyla ifa edilir:
*Hutbe-i Samiye sh:95 p. 2
997-Seviye-i irfan bir olmayinca, çesitli particilik cereyanlarinin mahzurlari:
*Hutbe-i Samiye sh:108 "Ihtar-i Mühim"
998-Âhirzaman fitnelerinde, siyaset yoluyla mukabele etmemek, ancak manevî
irsad etmek:
*Tarihçe-i Hayat sh:147 son p.
999-Demokratlara tavsiye:
*Tarihçe-i Hayat sh:636 ve Bak: Sira no. 178
1000-Bu zamanda imanla kalpleri islah lâzim geldiginden ve siyaset topuzu küfrü
nifaka çevirdiginden siyasete birakmak:
*16. Lem’a 2.Merakli Sual sh: 104
1001-Herhangi bir seye cemiyetce gösterilen umumî teveccüh ve cemiyette ekseriyetçe olan yasayis sekli, o cemiyetteki ferdlere yapacagi te’sir nokta-i nazari itibariyle, bu zamanda ekseriyetin teveccüh ettigi ve merakla alâkalandigi dünya hayatinin zevki ve siyaset meraki gibi câzibedar seylerin te’sirinden kurtulmak için o meraklari terk etmek ve hakaikin merakini teveccüh etmek ve edenlerle beraber olmak mânâlariyla alâkalidir:
*27.Söz sh: 481 "Üçüncüsü" ve sh: 491 1. Vecih
1002-Bediüzzaman, dünya devletlerini idare edecek iktidarina ragmen siyaseti
terk etmistir:
Konferans sh: 28 son p.

*SOHBET


(Ziyaret) kelimesine bakiniz.

-156-

*SOSYALIZM


(Komünizm) (Zekât) kelimelerine ve 658. sira no.ya da bakiniz. 1003-Sosyalizm:
*22.Lem’a 2. Isaret sh:170
*5.Sua 15. Mes’eleye de sh: 588

*SU-I ZAN(Ahlâk) kelimesine de bakiniz.
1004-Su-i zan etmemek:
*13.Lem’a 13.Isaret 3.Nokta sh: 88
1005-Su-i zan:
*Mesnevî Katre'de Hâtime sh: 66 p. 5

*SURET


(Resim) kelimesine bakiniz.

*SÜFYAN


(Deccal) (Mehdi) kelimelerine bakiniz.

*SÜNNET


(Azîmet) (Muhammed >) (Seriat) kelimelerine de bakiniz.
1006-Sünnete ittiba:
*24. Söz 5.Dal 3.Meyve sh: 362
*11.Lem’a sh: 49
*29. Mektub 6.Telvih 1.Nokta sh: 450 ve Bak: Sira no. 801 *Mesnevî Katre'nin Zeyli 2. Remiz sh: 77 p. 1 1006/1-Ittiba-i Sünnete tesvik mektubu:
*Barla Lâhikasi sh:49 p.4
1007-Âl-i Beyt’e ittibain ehemmiyyeti:
*4.Lem’a 3.Nükte sh:21
1008-Dinin emirlerini biffiil olmasa da binniyyet yapmak:

-157-

*11.Lem'a 9.Nükte sh:56 ve 10 .Nükte'de sh:58 orta kisim
*24.Söz 5.Dal 2.Meyve sh:361 p.1,2 ve (Niyet) kelimesine de bakiniz.

*SÜNNETULLAH(Âdet) kelimesine bakiniz.

*SAHS-I MÂNEVÎ


(Cemaat) kelimesine ve sira no.895,1039 'a bakiniz.

*SAHSIYET


Sira no.44,45'e bakiniz.
1008/1- Sahsiyet-i beseriye ve maneviye:
Bak:Sira no.739
1008/2- Iki nevi sahsiyet:
*Bak:Sira no.73
1008/3-Müntaz sahsiyetin gizli kalmasi:
*Bak:Sira no.293

*SAKK-I KAMER


1009-Sakk-i kamer hakkinda :
*31. Söz Zeyl sh:586
*19.Mektub 17.Isaret sh:179 p.son v.d.
*Muhakemat sh:151 p.2,3,4.

*SAPKA


(Elbise) kelimesine ve 1144.sira no. ya da bakiniz
1010-Üstadin sapka giymemesi:
*Emirdag L. sh:12 p.2
*Sualar sh:290 son p. ve sh: 417 p.2 v.d. ve sh:450 "Dördüncüsü" ve sh:385 p.2
1011-Sapka sebebiyle yapilan zulümler:
*Emirdag L.II sh:165 mektub
*Tarihçe-i Hayat sh: 235 sondaki sual
1012-Sapka ve zünnar:

-158-

*Isarat-ül I’caz sh: 67 p.3, 4

*SARK


(Medrese) kelimesine de bakiniz
1013-Sark üniverstesi:
*Emirdag L. II sh:35 ilk mektub ve sh:185 ve sh:223'te 2.vesilesi
1013/1-Medresetüzzehra naminda Sark Üniversitesinin tesisine çalismak:
*Emirdag L.II sh:183
1013/2-Tedriste ulûm-u diniye fünun-u cedidenin beraberligi:
*Emirdag L. II sh: 183 p. 7 ve 184 p.1
1013/3-Sark Üniversitesinin temel ders kitabi, Risale-i Nur olmasi:
*Emirdag L. II sh:184 p.3
1013/4-Ulûm-u diniye ile fünun-u cedidenin vermis oldugu hamiyet derslerindeki fark:
*Emirdag L. II sh: 184 p. 4
1013/5-Sark hâdisesine Hz. Üstadin karismamasi:
*Bak: Sira no. 684


*SARKI


(Nagmeler) kelimesine bakiniz.

*SEÂIR


(Âdet) (Bid'at) (Terceme) kelimelerine de bakiniz.
1014-Seâir-i Islâmiyenin tagyir edilemeyecegi:
*29. Mektub 7, 8, 9. Nükteler sh: 395 v.d. ve 7.Kisimdaki 1,2,3. Isaretler sh:433 v.d.
1015-Seâir-i Islâmiyenin yapilmasinda herkes istifade ettigi gibi, terkindede
mes’uliyet bulundugu:
*11.Lem'a 6.Nükte'de sh: 54 bas taraf

-159-

1016-Seâirin ferdlere müsbet te'sirleri ile alâkali parçalar:
*Sözler sh:730 p.son
*29.Mektub 7. Kisim 1.Isaret'te sh: 433 son p. ve 3. Isaret sh: 438 ve Bak:
Sira no.141
1017-Seâirin zedelenmesiyle vicdan-i umuminin bozulmasi:
*Kastamonu L. sh:30 sual ve cevab
1018-Tesbihat ve ubudiyet gibi seâiri izhar etmek:
*Kastamonu L. sh:184 p.2
*13.Sua sh:304 p.2 ve(Tesbihat) kelimesine de bakiniz
1018/1-Seâiri ihya:
*Bak:Sira no.972

*SEFKAT


1019-Sefkat,asktan keskin ve nezihtir:
*8.Mektub sh:30
1019/1-Sefkatin suistimali:
*Bak: Sira no. 1205
1020-Sefkat tokatlari:
*26.Mektub 4.Mebhas 7.Mes'ele sh:338
*10.Lem'a sh:40
*13.Sua'da sh:333
*Kastamonu L. sh: 217 mektub ve sh: 51 ve (Musibet) kelimesine ve
433/1, 843. sira no.lara da bakiniz.
1021-Neden dosta tokat geliyorda düsmana gelmiyor?
*10.Lem'a sh: 47’de sual.

*SEHID


(Talebe) kelimesine de bakiniz.
1022-Sehidlerin hayati:
*1.Mektub 4.Tabaka-i Hayat sh: 6

-160-


*SERIAT


(Adalet) (Ictihad) (Islâm) (Nakl) (Sünnet) (Teklif) kelimelerine ve 663. 669. sira
no.larina da bakiniz.
1023-Seriat ikidir:
*Mektubat sonunda 106.Vecize sh: 478
*Mesnevî sh:250 p. 2
*Isarat-ül I’caz sh: 90 sual ve cevab ve Bak: Sira no.25, 27
1024-Seriatin üstünlügü:
*29.Mektub 9.Kisim 7.Telvih 1.Nükte sh: 451
1024/1-Seriatin mimsiz medeniyeti reddetmesi:
*Bak: Sira no.658
1024/2-Seriatin ayri ayri gelmesi:
*Bak: Sira no.822


*SERR


(Ehven-üs Serr) (Musibet) kelimelerine ve 2. ve 1027. sira no.larina bakiniz.

*SEYH


1025-Seyh Said hadisesi:
*Kararlar 1. Cild sh: 381
*Tarihce-i Hayat sh:150 p.2
1026-Seyh Ahmed’in vasiyetnamesi:
*Kastamonu L. sh: 240 p.3

*SEYTAN


(Cinn) (Vesvese) kelimelerine ve 125.sira no. ya da bakiniz.
1027-Seytanlarin ve serlerin yaratilmasindaki hikmetler:
*13.Lem'a 2.Isaret sh: 71
*12.Mektub 2.Sualin sonu sh: 43 ve Bak: Sira no.628, 1089
1028-Seytandan istiaze sirrina dair:
*13.Lem'a tamami sh: 70

-161-

1029-Seytanlarin recmedilmesi:
*Bak: Sira no.935, 937
1030-Seytanla münazara:
*26.Mektup 1.Mebhas sh: 309
1030/1-Seytanin Kur’an aleyhinde ilkaati:
*Bak: Sira no. 587
1031-Seytanin vücudunu isbat:
*13.Lem'a 10.Isaret sh: 82
1032-Cinlerin gaybî ihbarlardan kesilmeleri:
*19.Mektub 16.Isaret 3.Kisim "onuncusu" sh: 178
1033-Cinlerin semâvattan kulak hirsizligi yapmalari:
*28.Lem'a 28.Nükte sh: 280

*SIFA


1033/1-Sifa, sebeb-i hamddir:
*Bak: Sira no. 331
1033/2-Sifa duasi:
*Bak: Sira no: 191
1033/3-Sifa mu'cizeleri:
*Bak: Sira no. 340

*SIRK


(Tevhid) kelimesine bakiniz.


*SIRKET


(Dua) kelimesine de bakiniz.
1034-Sirket-i mâneviye düsturundan istifade:
*Emirdag L. sh: 216 ilk mektub
*Kastamonu L. sh: 94 "Sâniyen"
*21.Lem'a 4.Düstur 1.Misal sh: 164 son p.

*SÖHRET


(Enaniyet) (Hubb-u Câh) kelimelerine de bakiniz.
1035-Söhret insanin mali olmayani da insana mal eder:

-162-

*Muhakemat sh: 22'de 4.Mukaddeme
1036-Teveccüh-ü nâs istenilmez:
*20.Lem’a sh:149 Hâsiye

*SUHÛR-U SELÂSE


(Leyl) kelimesine de bakiniz.
1037-Suhûr-u selâse:
*Emirdag L. sh: 43 p.2
*Kastamonu L. sh: 66 "2.Mes’ele" ve 86 p.2 ve sh: 134 "Dördüncüsü"
*Sualar sh: 493 son p.

*SÛRA


(Ihtilâf) kelimesine ve 164, 598.sira no.larina da bakiniz.
1038-Sûra:
*Hutbe-i Sâmiye 6.Kelime sh: 60
1039-Risale-i Nur talebelerinin sahsiyet-i mânevîsinin vazifesi:
*Kastamonu L. sh: 56 mektub
*Tarihçe-i Hayat sh: 264 son p.
1040-Istisare:
*Emirdag L. sh: 24 mektub ve sh: 223 p.2
*Sualar sh: 492 son p. ve Bak: Sira no. 209

*SÜKÜR


(Hamd) (Hirs) (Rizk) (Tahdis) kelimelerine de bakiniz.
1041-Sükür Risalesi:
*28.Mektub 5.Mes'ele sh: 364
1042-Sükür:
*Mesnevî Sule’de sh: 239 son I’lem
*29.Mektub 2.Risale 2.Nükte sh: 399
1043-Cenab-i Hakkin insan-i mü'mine verdigi küllî nimetler ve ona karsi yapilacak sükr-ü küllî:

-163-

*24.Söz 5.Dal 2.Meyve sh: 360 ve 25.Söz 6.Nükte-i Belâgatta sh: 422
1044-Insanin geçirdigi hayat silsilesinde mazhar oldugu nimetler ve o nimetlere
karsi sükür:
*Mesnevî Zeyl-ül Habbe'de sh:136 I'lem
1045-Rahmaniyet hakikati ve tecellisi:
*7.Sua 2.Bab 2.Hakikat sh: 168
1046-Sükraniyet hakikatina bir misâl:
*32.Söz 3.Mevkif 2.Noktanin 2.Mebhasi 2.Nükte sh: 638
1047-Sükür veya gaflette iktiran mes'elesi:
*17.Lem’a 13.Nota 4.Mes'ele sh:133
1048-Umumî nimetlere sükran:
*Mesnevî sh:239 son I'lem
1049-Mazideki nimetlerin sükrü: *Mesnevî sh:136 I'lem
1050-Kuvve-i zâikanin sükürde istimali:
*19.Lem’a 3.Nükte sh:140
1051-Insana ihsan edilen nimetler:
*Mesnevî sh:94 son I'lem
SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...