Altıncı Nükte

İçerikler


 1. "Kavaid-i Şeriat-ı Garrâ ve desâtir-i Sünnet-i Seniyye tamam ve kemâlini bulduktan sonra, yeni icadlarla o düsturları beğenmemek veyahut -hâşâ ve kellâ- nâkıs görmek hissini veren bid’aları icad etmek dalâlettir, ateştir." izahı, icat zaten yeni değil mi?

 2. "Sünnet-i Seniyyenin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. Bir kısmı da nevafil nev'indendir." Sünnetin vacip ve nafile diye taksimatı nasıl olur? Burda vacipten ne kast edilmiştir?

 3. Bid'anın tanımını bilsek de nelerin bid'a olduğuna dair tereddütlerimiz oluyor. Üstad, kebairler içinde bid'alara kalben taraftar olmayı da sayıyor. Bid'alara örnek verir misiniz?

 4. Bu zamanın bidatları nelerdir, en ehemmiyetli sünnetler hangileridir, en çok hangi sünnetlere bu zamanda ehemmiyet vermek gerek, Risale-i Nur perspektifinden cevaplar mısınız?

 5. On Birinci Lem'a, Altıncı Nükte'yi açıklar mısınız?

 6. Sünnete ittiba ne demektir? "Sünnet şekil, taklit değil ruhtur." sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? "Yaşayan Sünnet" tabiri hakkında ne dersiniz? Peygamberimizin her hareketi, her hadisi sünnet midir?

 7. Sünnetullah, âdetullah zamana göre değişir mi? Risaleler perspektifinde izah eder misiniz?

 8. "(Şeair) nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir." deniyor. Hangi şeair şahsi ibadet olan namaz, oruç veya hacdan mühim olabilir?

 9. "Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi, onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şeaire riya giremez ve ilan edilir. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha ehemmiyetlidir." Burada ne demek isteniyor?

 10. "Bu nevi şeâire riyâ giremez ve ilân edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir." ifadelerini açıklar mısınız?

 11. "Şahsi farzlardan daha mühim olan nafile nevindeki şeairden,.." cümlesini açar mısınız, "şeair"den maksat nedir?

 12. "Şeâir, adeta hukuk-u umumiye nev’inden, cemiyete ait bir ubudiyettir... Bu nevi şeâire riyâ giremez ve ilân edilir. Nafile nev’inden de olsa, şahsî farzlardan daha ehemmiyetlidir." Bir şeyin hem farz, hem de nafile olması çelişki değil mi?

 13. Üstad, "Farzlarda riya giremez, açıktan yapılması evladır." diyor. Halbuki Peygamberimiz Mekke devrinde ibadetlerini gizlice yapmış, sahabelere de gizlice yapmalarını söylemiştir. Ne dersiniz?

Yükleniyor...