Block title
Block content

İkinci Maksat, Dördüncü Esas

İçerikler

 1. "Dünyanın ecel-i fıtrîsinden evvel, irade-i ezeliyenin izniyle hâricî bir maraz veya muharrip bir hadise başına gelmezse,.." cümlesini izah eder misiniz?

 2. Yirmi Dokuzuncu Söz'deki, kıyamet için istenen muktazileri nasıl anlamalıyız? Yani kıyamete ne gerek var, ölenler hesabı görülüp direkt gidecekleri yere gönderilseler olmaz mı?

 3. "Alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır latifleşir." deniyor. "Kesif alemin latifleşmesi" nasıl oluyor, misallerle izah eder misiniz?

 4. "Hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez, suret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda ve suretlerde seyrüsefer eder." ifadesini açıklar mısınız?

 5. "Nasıl ki su, kendi zararına olarak incimad eder. Buz, buzun zararına temeyyu eder. Lüb, kışrın zararına kuvvetleşir. Lâfız, mânâ zararına kalınlaşır. Ruh, ceset hesabına zayıflaşır. Ceset, ruh hesabına inceleşir..." İzahı?

 6. Bütün eşyaya şamil olan bir kanundan bahsediyor Üstad. "Suret kalınlaştıkça hakikat inceleşir. Suret inceleştikce, hakikat o nisbette kuvvet bulur..." şeklindeki cümleyi açıklar mısınız?

 7. "Hayır-şer, güzel-çirkin, nef’-zarar, kemâl-noksan, ziya-zulmet, ... havf-muhabbet gibi âsarlarıyla, meyveleriyle, şu kâinatta ezdad birbiriyle çarpışıyor." Buradaki "havf ve muhabbet zıtlığını açıklar mısınız?

 8. "Evet, cennet-cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir..." Bu cümledeki, "eğilmek" tabiri neye göre seçilmiş olabilir?

 9. "Hakaik-i nisbiyenin zuhuru ise, Sâni-i Zülcelâlin Esmâ-i Hüsnâsının nukuş-u tecelliyâtını göstermesine ve kâinatı mektubât-ı Samedâniye suretine çevirmesine sebeptir." Nispi hakikatler ile esma ilişkisini nasıl kurabiliriz?

 10. "Kabiliyetlerin tezahürü ise, hakaik-i nisbiyenin zuhuruna sebeptir." Kabiliyetler olmadan hakaik-i nisbiye zuhura gelmez mi?

 11. "Ve tecrübe ve imtihan ise neşv ü nemâya sebeptir. O neşv ü nemâ ise, istidadların inkişafına sebeptir. O inkişaf ise, kabiliyetlerin tezâhürüne sebeptir. O kabiliyetlerin tezâhürü ise hakâik-ı nisbiyenin zuhuruna sebeptir." Örnekle izah eder misiniz?

 12. Ahirette, hakaik-i nisbiyenin zuhuru olacak mıdır?

 13. Üstad; "Alemi beka şu alemi fenadan yapılacaktır." diyor. Bu durumda alemi beka daha yaratılmamış gibi bir anlam çıkmıyor mu?

 14. "Vakta ki meclis-i imtihan kapandı. Tecrübe vakti bitti. Esmâ-i Hüsnâ hükmünü icra etti. Kalem-i kader, mektubatını tamamıyla yazdı. Kudret, nukuş-u san’atını tekmil etti. Mevcudat, vezâifini ifa etti. Mahlûkat, hizmetlerini bitirdi. Her şey mânâsını ifade etti. Dünya, âhiret fidanlarını yetiştirdi." İzah eder misiniz?

 15. Allah ebedi olduğu için, onun sıfat ve esmaları da ebedi ve sınırsızdır. İnsan fani olduğu için, sıfat ve istidatları da fanidir, sınırlıdır. Ancak ahirette ebedi yaşayacaktır. Ahirette istidatlarındaki sınır da kalkacak mı?

 16. Bir çiçekte veya insan bedeninde çalışan zerreler, her birinin ayrı görevi mi var, yoksa bir görevi bitirip başka bir görevde mi çalışıyorlar? Mesela, yaprağın taşekkülünü tamamlayan zerreler, bu defa da çiçeğin teşekkülü için mi harekete geçiyorlar?

 17. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu, her şeyin kendi zararına değişmesi ve bozulması kanunu, ahiretin varlığına nasıl delildir?

 18. Her şeyin kendi zararına değişmesi ve bozulması kanunu, ahiretin varlığına nasıl delildir?

 19. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde; teknolojik olarak bir kolaylık ve suhulet görünüyor. Eski çağlarda yaşayan insanların zorluk çekmelerinin hikmeti ne olabilir?

 20. Kainattaki bütün mevcudat (bitkiler ve hayvanlar) itaat halinde; insan neden asi?

 21. Kıyametten sonra bazı esmanın tecellisi nasıl olacak?

 22. Üstad kainatta çok dengelerin ve ilişkilerin bulunduğunu belirtiyor. Kıyametin kopmasının da bu ilişkilerden birinin bozulmasına bağlıyor. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...