T

*TAABBÜDÎ1052-Taabbüdî:
*29.Mektub 1.Kisim 9. Nükte sh:397

*TABIAT


(Tevhid) kelimesine de bakiniz.
1053-Tabiat Risalesi:
*23.Lem'a sh:176
*Mesnevî Habbe Zeyl-üz Zeyl sh: 143
1054-Tabiat nedir?
*Mesnevî Nokta sh:249 p.5, 6
*Isarat-ül I'caz sh:101 sual ve cevab ve Bak: Sira no.25

-164-

*TAGAYYÜR


(Faaliyet) (Zaman) kelimelerine bakiniz.

*TAHDIS


(Sükür) kelimesine de bakiniz.
1055-Tahdis-i Ni'met:
*Mesnevî 10.Risale sh:226 son I'lem
*28. Mektub 7.Risale 4.Sebeb sh:369
*Sualar sh:749'da 2.Sualin cevabinda

*TAHIYYAT


1056-Tahiyyat:
*6.Sua 1.Sual sh:92 ve15.Sua 2.Makam’da sh:641 p. son v.d.
*Emirdag L. II sh:114 mektub

*TAHSIDAT


1057-Tahsidat-i imaniye:
*Bak: Sira no. 455


*TAKRIZ


Sira no.1191'e de bakiniz.
1058-Takrizin ehemmiyeti:
*Emirdag L. sh:112 p.1

*TAKSIM-ÜL A'MÂL


(Vazife) kelimesine bakiniz.

*TAKVA


(Azimet) kelimesine ve 315, 1185. sira no.lara bakiniz.

*TALEBE


1059-Talebe-i ulûmun hayatinin berzahta da devam etmesi:

-165-

*Sualar sh: 329, 330 ve (Âlem) (Mevt) (Sehid) kelimelerine ve 897.sira no.ya da bakiniz.

*TAMA'


(Hediye) kelimesine de bakiniz.
1060-Tama':
*29.Mektub 6. Risale 3.Desise-i Seytaniye sh: 417

TARAFGIRLIK(Bîtaraf) kelimesine ve 957, 958, 963, 964, 973, 978, 987, 989, 991, 993, 1253. sira no.lara bakiniz.

*TARIH


Sira no.278'e de bakiniz.
1061-Üstadin, tarihçesinin nesrine mâni olmalarina karsi verdigi cevab:
*Tarihçe-i Hayat sh: 704 mektub

*TASAVVUF


(Kerâmet) (Muhyiddin) (Vahdet-ül Vücud) (Velâyet) kelimelerine de bakiniz.
1062-Tarikatsiz tefeyyüz etmek:
*Bak: Sira no.839, 869, 876, 877
1063-Telvihat-i Tis'a Risalesi, tasavvuf ve tarikat hakkindadir:
*29. Mektub 9. Kisim sh:443 1064-Tarikatta terk-i mâsiva mes’elesi:
*27.Söz Zeyli 3.Sual sh: 495
1065-Tarikat isnadi mes'elesiyle alâkali:
*Emirdag L. sh: 279 "Dördüncüsü"
1066-Acz, fakr, sefkat ve tefekkür tariki:
*26.Söz'ün Zeyli sh:476
*Mesnevî sh:207 I'lem
1067-Tarikatsiz hakikata geçmek:
* Mesnevî sh:212 son I'lem ve Bak: Sira no. 869, 1234

-166-

1067/1-Tarikat degil, ilim yolundan gitmek:
*Bak: Sira no.869
1067/2-Tarikat ile Risale-i Nur’un farki:
*Bak: Sira no. 883
1067/3-Tarikat feyizleri Risale-i Nur’da bulunur:
*Bak: Sira no. 858
1068-Tasavvuf ve tarikat mes'eleleriyle alâkali parçalar:
*26.Söz Hâtime'de sh: 479
*15.Mektub 1.Makam sh: 50 ve 18. Mektub 1. ve 2.Mes'ele-i Mühimmeler sh:81 v.d. ve
26. Mektub 4. Mebhas 4. Mes’elede sual sh: 333
*Münazarat sh.63 ve 64
*Kastamonu L. sh: 83 p.son ve 228 p.son
*Emirdag L. sh: 241 son mektub
1068/1-Seyh Sa'di-i Sirazî’nin naklettig, medreseyi tercih vakiasi:
*Osm.Lem'alar 28. Lem'a sh: 681 p.1
1068/2-Muhyiddin-i Arabî’nin meslegiyle, ehl-i tahkikin mesrebi arasindaki fark:
*Osm.Lem'alar 9. Lem'a sh: 121-131
1068/3-Ehl-i tarikatça "fena fi-s seyh" esasi:
*Osm. Lem'alar 8. Lem'a sh: 72 "Ikinci Nokta"
1069-Meslekler mukayesesi ile alâkalidir:
*Emirdag L.II sh: 68 "3. Nokta"

*TASLAR


1070-Taslara ve cemâdata ait mu'cizeler:
*19.Mektub 11.Isaret sh: 132 ve 12.Isaret sh:135
1071-Tas tabakasina dair bazi hususiyetlerin izahi:
*20.Söz 1.Makam 3.Nükte sh: 247
1071/1-Göktaslari:
*Bak: Sira no. 939

-167-

*TEADDÜD-Ü EZVAC(Evlenmek) kelimesine ve 737. sira no. ya da bakiniz.
1072-Teaddüd-ü ezvac hakkinda:
*25.Söz 3.Suanin 2.Cilvesinin 2.Esasinda sh:409
*Münazarat sh:74 sual ve cevab

*TEAVÜN


(Zekat) kelimesine bakiniz.

*TEBLIG


(Hamiyet) kelimesine bakiniz.

*TECAVÜZ


(Hapis) (Sabr) kelimelerine ve 1159, 1162, 1186. sira no.larina da bakiniz.
1073-Tecavüzata karsi Üstadin sabr u tahammülü:
*16.Mektub 3.Nokta sh:64 ve Bak: Sira no.12, 33

*TECDID


(Müceddid) kelimesine ve 463. sira no.ya da bakiniz.

*TEFEKKÜR


(Meslek) ve (Ülfet) kelimelerine de bakiniz.
1074-Tefekkür ve tefekkür-ü Arabî:
*29.Lem'a sh: 284
1075-Tefekkür ve kesret yolu:
*Mesnevî Zeyl-ül Zeyl sh: 147 ilk I’lem
1076-Enfüsîde tafsilen, âfâkîde icmalen tefekkür etmekle alâkali parçalar:
*29.Mektub 9.Risale 4.Telvih'in basinda sh: 446
*33.Söz 31.Pencere sh.686
*14.Lem’a 2.Makam 4.Sir sh: 99
*Mesnevî 4.Hakikat sh: 68 ve sh:123 ilk I'lem ve Bak: Sira no. 532/1

-168-

1077 Kur’an, müsebbebin gayelerini göstermekle tefekküre sevkeder:
*25.Söz 7.Sirr-i Belâgat sh: 422
1078-Tefekkür cihetinde insan, kâinatta gaye oldugu: *Mesnevî sh:189 ilk I'lem
1078-Masnuati tefekkür ederken,lâzim gelen nokta-I nazar:
*Mesnevi sh:189 ilk I'lem
1079-Masnuati tefekkür ederken, lâzim gelen nokta-i nazar:
*Mesnevî sh: 140’ta 3. I’lem ve Mesnevî (Badilli) sh: 166 “Remz” ve (Nokta-i Nazar)
kelimesine de bakiniz.
1079/1-Tefekkürde ülfetsizlik lüzumu:
*Mesnevî (Badilli) sh:249 ilk I'lem
1080-Tefekkür ile alâkali bahislerdir:
*11.Söz sh: 120 ve 13.Söz bas kismi sh:137 ve 31.Söz 3.Esas'ta Sâdisen ve Sâbian sh:576 ve 32.Söz'ün sonuna yakin sh:645 p.2 ve son ve sh:649 7.Isaret ve 33.Söz 29.Pencere sh:682
1081- Tefekkür-ü imanî ile huzur kazanmak:
*21.Lem’a 2.Sebeb sh:163 son p.


*TEFSIR


(Ictihad) (Kur'an) kelimelerine de bakiniz.
1082-Tefsir iki kisimdir:
*Sualar sh:425 ve sh:516 p.1, 2
1083-Tefsirlerde zikredilen her mâlumatin tefsirden olmasi lâzim gelmedigi..
gibi mevzular:
*Muhakemat 6.Mukaddeme sh:26
1084-Tefsir-i Kur'an'da istiare ve mecaz gibi hususlari nazara almak:
*Muhakemat sh:65 "Altinci Mes'ele" ve sh:67 "Yedinci Mes'ele"

-169-

*TEKÂMÜL


Sira no. 43, 397, 488, 500, 501, 504, 548, 846'ya da bakiniz.
1085-Kâinatta her seyin bir nokta-i kemâli vardir:
*29.Söz 3.Mes'ele 6.Temsil sh:528
1086-Kâinatta meyl-ül istikmâl ve insanda meyl-üt terakki vardir:
*Isarat-ül I'caz sh:117 p.1
1087-Insandaki istidadlarin nesv ü nemâsi için teklifle mükellef kilinmistir:
*Isarat-ül I'caz sh:164 p.1
1088-Âlem-i zerrâttan insan mertebesine gelinceye kadar geçirilen devreler:
*Isarat-ül I'caz Tetimme sh:181

*TEKLIF


(Seriat) kelimesine de bakiniz.
1089-Teklif-i Ilahî ekserin sekavetine sebeb iken nasil hayir olur? suali ve cevabi:
*Isarat-ül I'caz sh:184 ve Bak: Sira no.1027
1090-Dünya bir meydan-i teklif ve imtihandir, meâlindeki bahisler:
*14.Söz 'ün Zeyli sh:172 p.5 ve 24.Söz 3.Dal 1.Asil sh.341 ve 29.Söz 4.Esas sh:532 "Remizli Nüktenin Sirri"

*TEKRARAT


Bak: Sira no.586, 614, 888

*TELEVIZYON


(Radyo) kelimesine de bakiniz.
1091-Âyetlerde televizyona isaretler:
*20.Söz 2.Makam sh:257 p.1, 2
*Isarat-ül I'caz sh:208 p.4

-170-

*TEMESSÜL1092-Temessül:
*Mesnevî sh:124 ilk I'lem
*16.Söz 1.Suainda sh:193 ve Sira no. 674 de alâkalidir.

*TEMIZLIK


(Kuddüs) kelimesine bakiniz.

*TEMSIL


(Mecaz) kelimesine de bakiniz.
1093-Temsil:
*24.Mektub 2.Makam 1.Mebhas sh:290
1094-Temsilât-i Kur'aniye:
*Isarat-ül I'caz sh:155'den 164'e kadar ve Bak: Sira no. 78, 601
1095-Temsilin mesruiyeti:
*Isarat-ül I'caz sh:168
1096-Kur'andaki temsil tarzini taklid etmek:
*28.Mektup 7.Risalenin sonunda "Mahrem Bir Suale Cevab" sh:376
1097-Temsilâtin kuvvet derecesi:
*32.Söz 2.Mevkif 2.Maksad'in sonundaki sual sh: 615
1098-Temsilâtin lüzumu ve hikmeti mes'eleleriyle alâkali parçalar:
*Isarat-ül I'caz sh:16 p.4, 5 ve sh:112 p.1 ve sh:115 son p. ve sh:155 p.1 ve sh:158 p. son ve sh:159 son p. ve sh:168'den 173'e kadar
*25.Söz sh:389 son p.
*Mesnevî Hubab'in sonunda sh:106 ilk I'lem

*TENASUH


(Medyum) kelimesine de bakiniz.
1099-Tenasuh:
*25.Söz 4.Isik sh:401 p.3

-171-

*Emirdag L.II sh :128'de hâsiye
*Konferans sh:79 p.2

*TENKID


1100-Marifetullahda tenkidin zarari:
*17.Lem'a 10.Nota sh.128
1101-Tenkid etmemek ve afvetmek.
*21.Lem'a 2.Düstur sh:160
*Kastamonu L. sh:223
*Emirdag L.II sh:46 p.1 ve (Uhuvvet) kelimesine ve 39, 390. sira no.lara da bakiniz.

*TERAKKI


(Fünun) kelimesine bakiniz.

*TERBIYEBak: Sira no. 170, 846

*TERCEME


(Arabî) (Ezan) (Kur'an) kelimelerine de bakiniz.
1102-Elfaz-i Kur'aniyenin terceme edilemiyecegi:
*26.Mektub 4.Mebhas 8.Mes'ele sh:340 ve 29.Mektub 4, 5, 6, 7. Nükteler sh:390 ilâ 396 ve 29.Mektub 7.Kisim 1.Isaret sh:433
*25.Söz sonundaki hâtime olan iki hâsiye sh:461

*TERK-I DÜNYA


(Dünya) kelimesine ve sira no.1064'e bakiniz.

*TESANÜD


(Cemaat) (Ittihad) (Risale-i Nur Talebesi) (Uhuvvet) kelimelerine de bakiniz.
1103-Tesanüdü bozmamak:
*Emirdag L. sh:108 son p.

-172-

*Kastomonu L. sh:235 p.2 ve sh:236'da 2.Mektub ve sh 242 p.1
1103/1-Nur talebelerinin ittihad ve tesanüdleri
*Barla Lâhikasi sh.90 p.2

*TESBIHAT


(Ibadet) (Zikir) kelimelerine ve 1018. sira no.ya da bakiniz.
1104-Tesbihat:
*Mesnevî Habbe sh:124 son I'lem ve sh:129 son I'lem ve sh:165'te 9.Nota
1105-Namaz tesbihatina dair:
*11.Sua 8.Mes'elenin sonu sh:233 p.2 v.d
*9.Söz 1.ve 2.Nükteler sh:40 ve 16.Söz 4.Sua sh:199
*Kastomonu L. sh:103 "Birincisi"
1106-Hadsiz adedle tesbih etmenin hikmeti:
*24.Söz 5.Dal 2.Meyve sh:361 p.3

*TESETTÜR


(Aile) (Elbise) kelimelerine de bakiniz.
1107-Tesettür Risalesi:
*24.Lem’a sh:195
1108-Kadinin cemiyeti karismamasi:
*Sözler sh:727
1108/1-Tesettür ve terbiye-i Islâmiye taraftarlarini itham edenlere cevab:
*27.Söz sh:482 "Üçünçüsü"
*Emirdag L. II sh:132 p.2, 3


*TE'SIR


(Esbab) kelimesine de bakiniz.
1109-Te'sir, nuranîlerde oldugu:
*Mesnevî sh:146 I'lem

-173-

*TESBIH


(Mecaz) kelimesine bakiniz.

*TEVAFUKAT


(Cifir) kelimesine ve 591, 840, 884. sira no.larina da bakiniz.
1110-Tevafukun ehemmiyeti:
*Emirdag L.sh.65 p.3,4,5
*Kastamonu L.sh:65 p. 3,4, 5
1111-Meslek-i tevafukîde istihdam edilmemenin hikmeti:
*Kastamonu L. sh: 112 mektub
1111/1-Risale-i Nur'daki tevafukat-i gaybiyenin hikmeti:
*Barla Lâhikasi sh:318, 319

*TEVATÜR


(Hadis) kelimesine de bakiniz.
1112-Tevatür iki kisimdir:
*19. Mektub 4.Nükteli Isaret 3. Esas sh:94

*TEVECCÜH


Sira no.1036, 1151'e bakiniz.

*TEVEKKÜL1113-Tevekkülün lüzumu ve esbabin hikmeti:
*Mesnevî Su'le 2.I'lem sh:236 ve (Esbab) kelimesine de bakiniz.
1114-Tevekkül:
*23.Söz, 1.Mebhas 3.Nokta sh:314
*Münazarat sh:32 bas kisim ve Bak: Sira no.338/1

*TEVHID


(Allah) (Esbab) (Esma) (Iman) kelimelerine de bakiniz.
1115-Tevhid-i Ilahîye dair:

-174-

*32.Söz sh:590 ve 22.Söz 2.Makam sh:292 ve 30.Söz 2.Maksad 1.Nokta 1.Mebhas sh:549 ve 2.Nokta sh:553
*17.Lem'a 14.Nota 1.ve 2. Remizler sh:135, 136
*23.Lem'a Hâtime'de 2.Sual sh:191
*20.Mektub 2.Makam sh:229
*15.Sua 1.Makam sh:597
*Mesnevî Katre 1.Bab sh:53
1116-Vücud-u Ilâhî hakkinda:
*22.Söz 1.Makam sh:279 ve 33.Söz sh:653
*26.Lem'a 11.Rica sh.238 ve 30.Lem'a sh:304 ve Bak: Sira no. 1053
1117-Tevhid ve vücud-u Ilâhî hakkinda:
*Mesnevî Lem'alar sh:10 ve sh:33'den 37'ye kadar ve sh:183 son I'lem ve sh:186 son I'lem
*3.Sua sh:42 ve 7.Sua sh:98 ve 15.Sua sh:597
*Isarat-ül I'caz sh:86 Mukaddeme'den sh:92 p.sona kadar
*Emirdag L. II sh:68'de 2. ve 3.Noktalar
1118-Tevhid-i Ilahînin semereleri:
*2.Sua 1.Makam sh: 5
1119-Tevhid-i Ilahîyi iktiza eden ve sirkin ademini gösteren deliller:
*2.Sua 2.Makam sh:18 ve 3.makam sh:28
1119-Tevhid-i ilahiyi iktiza eden ve sirkin ademini gösteren deliller:
*2.Sua 2.Makam sh:18 ve 3.Makam sh:28
1120-Ilim, irade ve kudret sifatlarinin isbat ve tecellileri mevzuunun içinde vücud-u Ilahînin delilleri de vardir:
*Sualar sh:640'dan 668'e kadar ve (Kudret-i Ilahiye) kelimesine de bakiniz.
1121-Delâil-i Sani' beyanindadir:
*Muhakemat sh:107'de 1.Maksad'dan 124 p.3'e kadar
1122-Halk-i esyada salibe-i külliye:
*Mesnevî sh.183 son I'lem
1123-Vahdette kolaylik ve sirkte suubet bulundugu:
*20.Mektub Zeyli sh:254

-175-

30.Lem'a 4.Nükte 4.ve 5.Isaretler sh:320 ilâ 326
1124-Vahdet-i Ilahiye ile tasarruf-u külliyesi:
*14.Söz sh:165 "Dördüncü" ve 16.Söz 1.Sua sh:193 ve 32.Söz 2.Mevkif 2.Maksad
sh:609
*13.Lem'a 13.Isaret 1.Nokta sh:87 ve (Allah) Kelimesine de bakiniz.
1124/1-Vâhidiyet:
*20.Mektup 2.Makam 4.Kelime 6.Fikra sh:234
*7.Sua 2.Bab sh:169 p.2, 3

*TEVHID-I KIBLE


1125-Tevhid-i Kible:
*28.Mektub 3.Mes’ele 3.Nokta sh: 355
*Mesnevî sh.7'de 1.Nokta

*TE'VIL


Bak: Sira no.123

*TEVRAT


Bak: Sira no. 633

*TOPRAK


1126-Toprak:
*Mesnevî sh:241 ilk I'lem
1127-Topragin rahmet perdesi olmasi:
*Emirdag L. sh:237 mektub


*TÖVBE


1128-Tövbe ve istigfar:
*13.Lem'a 13.Isaret 2.Nokta sh:87 ve Bak: Sira no. 34 ve 314

*TUL-I EMEL


(Dünya) kelimesine de bakiniz.
1129-Tul-i emel:

-176-

*17.Lem'a 3.nota sh:114 ve 14.Nota 3. ve 4.Remizler sh:136

*TÜRK


1130-Türkçe:
*(Terceme) kelimesine bakiniz.
1131-Türkçülük:
*(Milliyet) kelimesine ve sira no.768'e bakiniz
1132-Türklerin âyetin senâsina mazhariyetleri:
*26.Mektub 3.Mebhas 4.Mes'ele sh:324
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...