HULUSİ YAHYAGİL (ALBAY, HACI İBRAHİM HULUSİ)

Hulûsi Yahyagil 1895 yı­lı Ela­zığ Har­put do­ğum­lu­dur. 1929’­da, Üs­tad Be­di­üz­za­man Hazretleri Bar­la’da i­ken, yüz­ba­şı ola­rak onu zi­ya­ret et­miş­tir. 1950’de al­bay rüt­be­siy­le emek­li ol­muş­tur. Ken­di ifa­de­le­riy­le sa­de­ce beş-al­tı de­fa Hz. Üs­tad’la gö­rüş­müş­tür. 1986’da 91 ya­şın­day­ken Ela­zığ’da ve­fat et­miş­tir, kab­ri Ela­zığ’da­dır.

Saff-ı ev­vel ağa­bey­le­ri­miz­den bi­ri­si, bel­ki de en bi­rin­ci­si­dir Hu­lû­si Ağa­bey. Zi­ra Üs­tad’ımız öy­le söy­lü­yor: “O kar­de­şi­miz bi­rin­ci­li­ği dai­ma mu­ha­fa­za edi­yor.” (Kas­ta­mo­nu Lâ­hi­ka­sı, 158. Mektup, s. 244) Gavs-ı Azam Haz­ret­le­ri de bir fık­ra­sın­da, Ri­sa­le-i Nur’un bu ilk mu­ha­ta­bı­na, “Hu­lû­si gi­bi muh­lis ta­le­be­ler ve yar­dım­cı­lar ve Sü­ley­man, Be­kir gi­bi sa­dık hiz­met­kâr­lar ve Sab­ri gi­bi tam tak­dir edi­ci ve cid­di müş­tak ta­le­be­ler si­ze ve­ril­miş.” di­ye sa­ri­han işa­ret edi­yor. (Sik­ke-i Tas­dik-i Gay­bi, Sekizinci Lem'a, s. 152)

Hu­lû­si Ağa­bey­den Din­le­di­ği­miz “İh­lâs” Ders­le­ri

Sene 1969. İz­mir’de, Mus­ta­fa Bir­lik Ağa­be­yin Pat­lı­can­cı Yo­ku­şu so­nun­da­ki evin­de bir der­se iş­ti­rak et­miş­tim. O sı­ra­da An­ka­ra’da ta­le­beyim, İz­mir’e iz­ne gel­miş­tim. O tarihte İz­mir’de he­nüz hiç ders­ha­ne yo­ktu. Sa­lı gü­nü, hiz­me­tin mü­him bir mer­ke­zi olan, şim­di mü­ze ol­ma­ya la­yık o eve der­se git­tik. “Hu­lû­si Ağa­bey gel­di.” de­di­ler. Se­kiz-on ki­şi gi­bi çok az bir ce­ma­at var­dı. Hu­lû­si Ağa­bey, “Okun­ma­sı­nı is­te­di­ği­niz bir mev­zu var mı?” di­ye sor­du. Ce­ma­at­ten bi­ri­si, “İh­lâs oku­ya­lım Ağa­bey.” de­di. Hulusi Ağabey “Ne o, ih­lâ­sı­nız mı azal­dı yok­sa?” di­ye la­ti­fe ya­pa­rak der­se baş­la­dı ve “Yir­mi Bi­rin­ci Lem’a”yı açık­la­ya­rak oku­du.

Bir­kaç gün son­ra An­ka­ra’ya dön­dü­ğüm­de bak­tım, Hu­lû­si Ağa­bey de İz­mir’den An­ka­ra’ya gel­miş. Ağabeyimiz İh­las Ri­sa­le­si’nin ehem­mi­ye­tini ve 15 gün­de bir okun­ma­sı­nın bir emir ol­du­ğu­nu uzun­ca izah et­tik­ten son­ra, “İh­las”ı İz­mir’de­ki gi­bi tek­rar oku­du. İkin­ci ke­re ay­nı der­si din­le­mek na­sip ol­muş­tu bana...

Hu­lû­si Ağa­bey­le Re’fet Ağa­be­yin Gö­rüş­me­si

Nur’un iki mu­az­zam ku­man­da­nı Al­bay Hu­lû­si Bey ile Yüz­ba­şı Re’fet Bey ömür­le­ri­nin ço­ğu­nu Üs­tad ve Nur eser­le­ri­ne hiz­met­le ge­çir­dik­le­ri hâl­de, daha ön­ce hiç kar­şı­la­şa­ma­mış­lar­. He­men he­men ay­nı ta­rih­ler­de, ya­ni 1929-30’lar­da iki­si de Üs­tad’ı Bar­la’da zi­ya­ret et­tik­le­ri hâl­de, tam 40 yıl son­ra bir­bir­le­ri­ni yaş­lan­mış ola­rak gör­düler. İlk de­fa 1971’de An­ka­ra’da Dış­ka­pı Nur Apart­ma­nı’nda­ki ders­ha­ne­de kar­şı­laş­tı­lar. Bu ta­ri­hî an­da bu­lun­mak na­sip olmuştu bize. Ha­tır­la­dık­la­rım şun­lar:

İki bü­yük ağa­bey, Mek­tu­bat ve Lem’alar’dan te­fe­ül et­tik­le­rin­de ke­ra­met­kâ­ra­ne bir­bir­le­ri­ne ait kı­sım­la­rın çık­tı­ğı­nı ha­tır­lı­yo­rum:

“Aziz, muh­te­rem, müş­fik ve mü­ker­rem Üs­tad’ım! (...) On Dör­dün­cü Lem’a’nın Bi­rin­ci Ma­kam’ını teş­kil eden iki me­se­le ben­ce çok mü­him­dir. Bu der­sin tak­rir ve tah­li­li­ne ve­si­le olan Re’fet Bey kar­de­şi­miz­den Al­lah ra­zı ol­sun! ... Hu­lû­si.” (Bar­la Lâ­hi­ka­sı, 134. Mektup, s. 153)

Ba­zen lâ­ti­fe ya­pı­yor­lar­dı. Bir ke­re­sin­de Hu­lû­si Ağa­bey, Re’fet Ağa­be­ye “Ri­sa­le-i Nur ta­le­be­le­ri­nin şey­hi” di­ye il­ti­fat et­miş­ti. Re’fet Ağa­bey de o le­ta­fet­li di­liy­le “Yok, yok! Ben şeyh de­ğil, şey, şe­yim...” di­ye gü­le­rek ce­vap ver­miş­ti. Re’fet Ağa­be­yin ku­lak­la­rı az işit­ti­ğin­den soh­bet daha da lâ­tif hâl alı­yor­du...

Üs­tad’dan Du­a­lıy­dı

Hu­lû­si Ağa­be­yin Üs­tad’dan du­a­lı ol­du­ğu­nu, hiç­bir za­man ka­ra­ko­la bi­le çağ­rıl­ma­dı­ğı­nı du­y­muş­tum. An­ka­ra’da o za­man he­pi­miz, gö­zü­müz­le gör­dü­ğü­müz acip bir ha­di­se ya­şa­dık.

“Se­ni ver­me­ye­ce­ğim.” di­yen Üs­tad’ın du­a­sı­nın mak­bu­li­ye­ti­ni açık­ça he­pi­miz hay­ret­le mü­şa­he­de et­tik. Fev­zi Al­lah­ver­di Ağa­be­yi­mi­zin kal­dı­ğı Di­ki­me­vi sem­tin­de­ki ders­ha­ne­de­yiz. Hu­lû­si Ağa­bey uzun­ca bir ders yap­tı, son­ra Kur’an’dan bir aşr-ı şe­rif okut­tu. Sec­de aye­ti okun­du­ğun­dan, ce­ma­ate ti­lâ­vet sec­de­si de yap­tır­dı. Son­ra bir­den kal­ktı; biz de ar­ka­sın­dan kal­ktık, ders­ha­ne­den top­lu­ca ay­rıl­dık. Hu­lû­si Ağa­bey he­nüz ay­rı­la­lı 10 da­ki­ka ol­ma­dan, ders­ha­ne­yi po­lis­ler bas­tı. A­ma na­fi­le… Üs­tad’ı Be­di­üz­za­man, “bi­rin­ci­li­ği hep mu­ha­fa­za e­den” bu kıy­met­li ta­le­be­sini Allah’ın lûtfuyla yi­ne ver­me­miş­ti.

Hu­lû­si Ağa­bey 1986’da ve­fa­tı­na ka­dar çok büyük ka­la­ba­lık­la­ra ders­ler yap­tı­ğı ve çok ta­nın­mış bir Nur­cu ol­du­ğu hâl­de, en kü­çük bir sor­gu­su­nun da­hi ya­pıl­dı­ğı­nı du­y­ma­dık. Hâl­bu­ki, ge­rek Üs­tad’ı­mı­­zın sağ­lı­ğın­da ge­rek ve­fa­tın­dan son­ra ta­ki­ba­ta uğ­ra­ma­yan, med­­re­se-i Yu­su­fi­ye­ye gir­me­yen (hem de de­fa­lar­ca) baş­ka bir ağa­­bey yok gi­bi­ydi.

Hu­lû­si Ağa­be­yi­mi­zin ses kay­dın­dan çöz­dü­ğü­müz ba­zı ha­tı­ra­lar şöy­le:

“Ki­me An­lat­mak İs­ti­yor­sa Ona Me­ra­mı­nı An­la­tı­yor”

“Üs­tad’la bir­lik­te beş-al­tı ki­şi otu­ru­yo­ruz Bar­la’da. Ko­nuş­ma­sı çok zor an­la­şı­lı­yor. Bir şey söy­le­di, de­di: ‘Kar­da­şım, bun­lar an­la­ma­dı­lar hâ!’ On­dan son­ra ba­na sor­du: ‘Sen an­la­dın mı?’ De­dim: ‘Ha­yır!’ Her ne ise, ki­me an­lat­mak is­ti­yor­sa ona me­ra­mı­nı tef­him edi­yor, o an­lı­yor. Hâl ha­tır sor­duk­tan son­ra ‘Hay­di,’ di­yor, ‘bi­raz ho­ca­lık ya­pa­lım.’ Kal­kı­yor, ya­ta­ğın üs­tün­de baş­lı­yor an­lat­ma­ya. Bi­raz ön­ce, dik­kat ede­rek, söz­le­ri­ni an­cak müş­kü­lât­la an­la­dı­ğı­mız za­tı, san­ki kal­dır­dı­lar, ye­ri­ne ay­nı ka­lıp­ta baş­ka bi­ri­ni ge­tir­di­ler. Ga­yet fa­sih ve be­liğ ko­nu­şu­yor, hiç­bir ke­ke­le­me yok... Sel na­sıl ka­ya­la­rı önü­ne alır, ha­rıl ha­rıl akar­sa, öy­le an­la­tı­yor. İn­san mest-i hay­ran."

“Nur’a ta­raf­tar bir üni­ver­si­te ta­le­be­si ba­na sor­du: ‘Siz di­yor­su­nuz ki: Ri­sa­le-i Nur il­ham ese­ri­dir…’ Yu­ka­rı­da­ki­le­re ilâ­ve­ten de­dim:

‘İn­san kü­çü­cük bir ya­zı yaz­sa, o ya­zı­nın da ten­kit edi­le­cek el­le­re ge­çe­ce­ği­ni bil­se, o ya­zı­ya ne ka­dar ih­ti­mam eder? Hay­di ih­ti­mam et­ti; fa­kat has­ta bir hâl­de, ze­hir­len­miş bir za­man­da, mü­fek­ki­re­si­ni top­lar da böy­le ten­kit­ten ko­ru­ya­cak bir be­lâ­gat­te, ve­ciz ve na­fiz söz­le­ri bir ara­ya na­sıl ge­ti­rir ve ya­zar. Pe­ki bu hâl, il­ham ese­ri de­ğil de ne­dir?’"

“Hu­lû­si’nin Bir Hüz­nü, Bir Gai­le­si Var”

“Tun­ce­li ha­re­kâ­tı 1942’de ya­pıl­dı; va­zi­yet çok ehem­mi­yet­li, fa­kat iz­ha­rı zor. Mek­tup ke­sil­miş va­zi­yet­te. Tun­ce­li ha­re­kâ­tı­na gi­de­ce­ğiz. Türk­çe­si, im­ha üze­ri­ne gi­di­li­yor! Eee, be­nim de bu iş ak­lı­ma yat­mı­yor; fa­kat bu his­si­mi açı­ğa çı­kar­ma­ma da im­kân yok. Hiç kim­se­ye em­ni­yet edip de söy­le­ye­mi­yo­rum. Ba­bam sağ. İş­te baş­ka bü­yük­ler de ora­da, on­lar­la da gö­rüş­tük. Hay­va­na bin­dim. Bak­tım ev­de bi­zim hiz­me­ti ya­pan ko­şu­yor, elin­de bir zarf… Der­hâl aç­tım. Kas­ta­mo­nu Lâ­hi­ka­sı’nda ge­çer; fa­kat şu va­zi­ye­ti söy­le­dik­ten son­ra okur­sa­nız, o za­man ha­ki­kat daha iyi an­la­şı­lır. Ab­dül­me­cit Efen­di, zar­fı de­ğiş­ti­re­rek mek­tu­bu ay­nen gön­der­miş. İş­te, se­lâm­dan son­ra şöy­le di­yor:

“‘Hu­lû­si’nin bir hüz­nü, bir gai­le­si var ol­du­ğu­nu his­se­di­yo­rum. Me­rak et­me­sin, Ri­sa­le-i Nur şa­kirt­le­ri­ne ina­yet ve rah­met-i İlâ­hi­ye ne­za­ret eder. Dün­ya­ya ait me­şak­kat­ler ma­dem se­vap ve­rir ge­çer­ler, o mu­si­bet­le­re kar­şı sa­bır için­de şü­kür­le me­ta­net­le mu­ka­be­le edil­mek ge­rek­tir! Sen ve Hu­lû­si bü­tün du­a­la­rım­da ve ka­zanç­la­rım­da be­ra­ber­si­niz. Said Nur­sî.’

“Şim­di bu­nu oku­dum. Ya­ni ba­na dün­ya­yı ver­se­ler­di, o ka­dar bir se­vinç du­y­maz­dım... Ba­na öy­le bir em­ni­yet hâ­sıl ol­du ki, öp­tüm, ba­şı­ma koy­dum, son­ra koy­nu­ma yer­leş­tir­dim, el­ham­dü­lil­lâh... Yi­ne de kim­se­ye bir şey söy­le­me­dim. Ve­ri­len va­zi­fe ga­yet çe­tin ve mut­la­ka ağır, kan­lı bir va­zi­ye­te gir­me­si muh­te­mel. Ce­nab-ı Hak öy­le si­ya­net et­ti. El­ham­dü­lil­lâh öy­le si­ya­net et­ti ki, kir­len­me­den o ba­di­re­den kur­tar­dı ter­te­miz. Çe­tin va­zi­fe için­de, eli bu­laş­tır­mak ih­ti­ma­li var, son­ra da mes’ul mev­ki­de…"

“Ri­sa­le-i Nur­la­rın Bir Mis­li­ni Ge­tir­sin­ler Ba­ka­lım”

“…On­la­rın de­dik­le­ri gi­bi dü­şü­ne­lim: Bir fa­kir­den, ya­ni sil­si­le-i sâ­dât­tan ol­du­ğu kat’î su­ret­te bi­lin­me­yen bir zat­tan [Be­di­üz­za­man’dan] böy­le kıy­met­li bir eser [Ri­sa­le-i Nur] vü­cu­da gel­di di­ye­lim. Pe­ki bir mis­li­ni ge­tir­sin­ler ba­ka­lım. Son­ra bu eser­le­ri tec­rü­be eden­le­ri din­le­ye­lim. Genç, hem de hâ­kim hu­zu­run­da ay­nen şöy­le di­yor:

‘Ben böy­le bir genç de­ğil­dim. Hâ­kim bey, ben ip­siz sap­sız bir genç idim, şu Ri­sa­le-i Nur dai­re­si­ne gir­dik­ten son­ra in­san ol­dum.’"

“Pe­ki bir şe­yin kıy­me­ti, onun te­si­rin­den an­la­şı­lır, de­ğil mi? Ma­dem böy­le bir ne­ti­ce bu eser­ler­de var! Çok gör­dük ki, ka­de­rin sev­kiy­le bir de­fa soh­bet­te bu­lu­nan bir in­san, he­men dö­nüş ya­pıp hiz­met­te bir fert olu­yor. Bu no­kta­la­ra ba­kı­yo­ruz."

“…Şu Ri­sa­le-i Nur der­si­ni din­le­yen, son­ra ba­şın­da, iki elin par­ma­ğı ka­dar az olan ve ha­ki­ka­ten ge­çim der­di­ne müp­te­lâ olan bu in­san­lar, Ri­sa­le-i Nur’a bi­rin­ci de­re­ce mu­ha­tap on­lar­dır. İş­te on­la­rın ih­lâs­lı dav­ra­nış­la­rı­nın ne­ti­ce­si­dir ki, bu­gün bu eser­ler eli­miz­de bu­lu­nu­yor. Mek­tup şek­lin­de, kâ­ğıt­lar üze­rin­de, par­ça par­ça, köy­den köye gez­di­ri­len Ri­sa­le-i Nur böy­le ki­tap­lar hâ­lin­de mi idi ca­nım? İlk de­fa Ha­şir Ri­sa­le­si, Kur’an hu­ru­fa­tıy­la ta­be­dil­di. O tab da Al­lah rah­met ey­le­sin, Şam­lı Ha­fız Tev­fik’in de­di­ği gi­bi, Üs­tad’ın ke­me­rin­de­ki 30 al­tı­nı­nı bu işe sarf et­me­siy­le ol­du. Ki­tap­la­rın ço­ğu­nu da he­di­ye eder­di."

“Mu­ha­cir Hâ­fız Ah­met: ‘Bak­tım ki Ev Sal­la­nı­yor.’”

“Mu­ha­cir Ha­fız Ah­met... O za­tın er­kek mi­sa­fir­le­ri için kü­çü­cük bir oda­sı var­dı. Üs­tad Bar­la’ya ka­ra­dan de­ğil, göl ta­ri­kiy­le, mo­tor­la ge­li­yor, sa­hi­le çı­kıp doğ­ru Mu­ha­cir Ha­fız Ah­met’in o oda­sına gi­di­yor. Ken­di­si­ni kim­se ta­nı­mı­yor. Ney­se mi­sa­fir­dir. Za­ten Ha­fız Ah­met de mi­sa­fir­per­ver bir zat idi. İf­tar za­ma­nı ya­kın... Pey­nir zey­tin gi­bi üç-dört par­ça if­ta­ri­ye­lik ge­ti­ril­miş. Üs­tad bi­ri­ni alı­yor, di­ğer­le­ri­ni gö­tür di­yor. Yat­sı­dan son­ra Üs­tad o oda­da yal­nız ka­lı­yor. Ha­fız Ah­met, ‘Ne ka­dar za­man geç­ti bil­mi­yo­rum, bir de bak­tım, ai­lem be­ni dür­tü­yor! Bak­tım ki ev sal­la­nı­yor. ‘Rab­bî in­nî mes­se­ni­yed­dur­ru ve en­te er­ha­mür­ra­hi­mîn.’ di­yor. Çok gür ola­rak söy­lü­yor. Evet, ev sal­la­nı­yor... Ha­nı­mı­ma de­dim ki: ‘Ya­ta­ğı­mı­zı ayı­ra­lım, Al­lah bi­zim ba­şı­mı­za bir dev­let ku­şu kon­dur­du!’"

“Üs­tad beş se­ne­lik ki­ra­sı­nı pe­şin ver­mek su­re­tiy­le ora­da kal­dı. Ken­di­siy­le biz de ora­da gö­rüş­müş­tük. Ak­şam­dan ak­şa­ma ken­di­si­ne ye­mek ge­lir, o da min­de­ri­ni kal­dı­rır, o za­man te­da­vül­de olan ni­kel 10 ku­ruş­luk­lar­dan bir ta­ne ve­rir, son­ra ye­me­ği alır­dı. Üç-beş mi­sa­fir de gel­se yi­ye­cek­le­ri odur. Beş ta­ne ke­di mi­sa­fir gel­di­ği za­man da yi­ye­cek­le­ri odur. Ke­di­le­rin ye­me­ği­ni pe­şinen ayı­rır, mi­sa­fir­ler bek­ler­ler. Gö­tü­rür, ke­di­le­rin ye­mek­le­ri­ni kor, on­lar ye­me­ye baş­lar­lar, on­dan son­ra ge­lir. ‘Fi­ya­tı­nı ve­re­lim. Bis­mil­lâh.’ der, ye­me­ğe baş­la­nır."

“Bes­me­le­nin Be­re­ket Ke­ra­me­ti”

“Üs­tad Haz­ret­le­ri­ni Bar­la’ya zi­ya­re­te ilk git­tiğim za­man, ilk sof­ra ha­tı­ra­sı da şöy­le ol­muş­tu:

Ye­mek gir­di. Biz ye­di-se­kiz ki­şi otur­duk. ‘Fi­ya­tı­nı ve­re­lim, Bis­mil­lah.’ ye­me­ğe baş­lan­mı­yor. Bi­raz du­ru­yor, ‘Bis­mil­lah.’ bi­raz daha du­ru­yor ‘Bis­mil­lah.’ Ben çok za­man son­ra hük­met­tim ki, biz Bis­mil­lah’ı şü­mu­lü­y­le söy­le­ye­mi­yo­ruz da o zat her bi­ri­mi­zin na­mı­na Bis­mil­lah di­yor. Is­par­ta ha­va­li­sin­de ha­mur tah­ta­sı­nı sof­ra di­ye kul­la­nır­lar. Ha­mur tah­ta­sı gel­di. O ka­dar in­san ye­di el­ham­dü­lil­lâh o ye­mek bit­me­di... Ye­mek he­men he­men aşa­ğı yu­ka­rı gel­di­ği gi­bi git­ti…"

“Şim­di şu ha­di­se­yi bir-iki mü­na­se­bet­le ben de tak­lit et­tim, tak­lit! Bi­ri­si Kars’ta iken... Ak­şa­ma ya­kın ga­yet kuv­vet­li ye­mek yi­yen iki ki­şiy­le bir za­tı zi­ya­re­te git­tik. Ev sa­hi­bi, ha­nı­mıy­la be­ra­ber bir kap ye­mek­le­ri­ni yer­ken biz ka­pı­yı çal­dık. Ka­pı­yı aç­tı, ‘Bu­yu­run.’ de­di, ha­nı­mı öbür ta­ra­fa geç­ti. Bir sa­han içe­ri­sin­de pa­ta­tes ye­me­ği... Bu za­tın iki avu­cu­na an­cak sı­ğar. De­dim ki: ‘Baş­la­ma­yın! Si­ze Üs­tad’la ilk gö­rüş­tü­ğü­müz­de şa­hit ol­du­ğum bes­me­le­nin be­re­ke­ti­ne dair olan hi­kâ­ye­yi an­la­ta­ca­ğım. Biz de tak­lit ede­ce­ğiz. İnş­aal­lah Ce­nab-ı Hak bi­ze de be­re­ke­ti­ni ih­san eder.’ Bu hi­kâ­ye­yi on­la­ra an­lat­tım. O tarz ha­re­ket et­tik. On­dan son­ra ‘Bis­mil­lah’ de­dik, baş­la­dık. O ye­me­ği bi­ti­re­me­di­ler bu obur­lar!"

“Ela­ziz’de bir Kur’an kur­su açıl­mış­tı. O da pa­za­ra rast­la­mış. An­ka­ra’dan, şur­dan bur­dan bir­çok mi­sa­fir var. Bi­zim de pa­zar gün­le­ri kır­da soh­be­ti­miz var. Bi­rin­ci Ci­han Har­bi’nde Üs­tad Haz­ret­le­riy­le be­ra­ber mu­ha­re­be­de bu­lun­muş, ‘Ba­kır Ho­ca’ de­di­ği­miz bir ar­ka­da­şı­mı­zın bah­çe­sin­de ola­ca­ğız. Ar­ka­daş­lar, ‘Bu­gün ne ya­pa­lım?’ de­di­ler. Ben de ‘Şöy­le 10-15 ki­şi­yi ida­re ede­cek ka­dar bir şey­ler ya­pın.’ de­dim. Çün­kü o kurs için da­vet eden­ler, mi­sa­fir­ler için ha­zır­lık yap­mış­lar. Ci­var vi­lâ­yet­le­rin hep­sin­den var, uzak­tan ge­len­ler de var. Ni­ha­yet me­ra­sim bit­ti, öğ­le­yi kıl­dık, biz bah­çe­ye git­tik. İş­te 10-15 ki­şi­yi ida­re ede­cek ka­dar bir ye­me­ği­miz var. Bak­tık ki 10 ki­şi bu ta­raf­tan, 15 ki­şi o ta­raf­tan, se­kiz ki­şi bu ta­raf­tan, böy­le­ce her ta­raf­tan gel­miş­ler. On beş ki­şi­lik ye­mek, 60-70 ki­şi­lik sof­ra ol­du. Mi­sa­fir­le­re kar­şı bir mah­cu­bi­yet var. Ya­aa, ol de­yin­ce ol­maz ki… Bek­le­yin, şe­hir­den ye­mek ge­ti­re­lim; bu da ol­maz!"

"De­dim ki: ‘Ar­ka­daş­lar! Si­ze bes­me­le­nin be­re­ke­ti­ne ait hi­kâ­ye­yi söy­le­ye­yim.’ Onun zey­li olan tak­li­di­mi­zi de an­lat­tım. Hü­la­sa fi­ya­tı­nı ve­re­lim, de­dik ve bes­me­ley­le baş­la­dık, ama tak­lit ha tak­lit! O 60-70 ki­şi do­ya­sı­ya ka­dar ye­di­ler el­ham­dü­lil­lâh, ye­mek art­tı. Fe­süb­ha­nal­lah, tak­li­di­mi­ze bi­le Ce­nab-ı Hak böy­le be­re­ke­ti ih­san et­ti."

“Kar­da­şım, Sen Sün­net Bil­mez!”

“Bir de­fa ya­nı­na git­ti­ğim va­kit, o gün Sıd­dık Sü­ley­man dâ­hil ya­nın­da­ki­ler bir ta­ra­fa git­miş­ler, hiç kim­se yok... Kal­ktı, ken­di eliy­le çay yap­tı. Böy­le bir bar­da­ğa ken­di­si­ne, sap­lı bü­yük­çe bir bar­da­ğa da ba­na çay koy­du. Daha faz­la­sı­nı ve­rir. Yi­ne fi­ya­tı var. Ça­yı içer­ken unut­mu­şum, di­bin­de bi­raz art­mış. ‘Kar­da­şım, sen sün­net bil­mez!’ de­di. Şim­di im­kâ­nı mı var, bir çay içe­yim de Üs­tad’la be­ra­ber iç­ti­ği­miz çay ha­tı­rı­ma gel­me­sin! Ne­re­ye git­sem di­yor­lar: ‘Üs­tad’la olan ma­ce­ra­nı­zı an­la­tın.’ ‘Üs­tad’la olan ma­ce­ram ne ola­cak ki?’ di­yo­rum. Ma­ce­ra­sı şu­dur: Eli­miz­de­ki kıy­met­li eser­le­rin ne gi­bi şart­lar al­tın­da ya­zıl­dı­ğı­nı dü­şü­nün... Bun­lar düş­man­lar ta­ra­fın­dan bi­le tak­dir edi­li­yor. Ama ma­lum­dur ki, kıy­met­li eser­ler, bil­has­sa mü­nek­kit­le­rin eli­ne ge­çe­cek, on­la­rın di­li­ne dü­şe­cek kıy­met­li eser­le­rin ku­su­ru ol­ma­mak ge­rek­tir… Me­sail-i ima­ni­ye­den bah­se­di­li­yor. Bu eser­le­re kar­şı ku­sur ara­mak için ku­lak­la­rı­nı di­ken­ler çık­tı. Hâl­bu­ki böy­le bir şey yok (ya­ni eser­ler­de ku­sur bu­la­ma­dı­lar). İf­ti­ra et­ti­ler, Mus­ta­fa Sab­ri’yi me­zar­dan çı­ka­rıp ko­nuş­tur­du­lar. İf­ti­ra­nın bu de­re­ce­si­ne var­dı­lar… An­cak if­ti­ray­la ten­kit ede­bil­di­ler. Eğer bu eser­le­rin için­de ha­ki­kat­te bir ku­sur ol­say­dı, bu müf­te­ri­le­rin gö­zün­den kaç­ma­ya­cak­tı."

“Onun için asıl ha­ri­ka olan, bu eser­ler­dir. Bir zat, o da ken­di ta­bi­rin­ce ya­rım üm­mi, yar­dım­cı­sız, taz­yi­kat al­tın­da ve dai­ma ken­di­si­ne şüp­he­li ola­rak ba­kı­lan bir zat ta­ra­fın­dan ya­zı­lan bu eser­ler en bü­yük ha­ri­ka­dır...”

(bk. Ömer ÖZCAN, Ağabeyler Anlatıyor-I)

***

1895'te Elazığ Harput'ta dünyaya geldi. Birinci Dünya Harbinde, Kafkas ve Çanakkale muharebelerinde bulundu. l925 senesinde Harbiyeye girdi.

1950 senesinde Albay rütbesiyle emekliye ayrıldı. Bediüzzaman'ın ilk talebelerindendir. 25 Temmuz 1986'da Elazığ'da vefat etti.

İkliminin ışıklı dünyası ile aydınlandığım ve şeref bulduğum 27 Mayıs karanlığından sonraki gelen günlerdeydi. Bu zamanlar, benim için ışıklı günlerimin başlangıcıydı. Mezkur vakitlerin yaz mevsimlerinde, içinde yaşadığım Gaziler Beldesi'ne, Elaziz'den bir kumandan, bir Nurlu Albay şerefler veriyordu. Türk ordusunun bu aziz askerinin ilk dersini ve ilk sohbetini Gaziantep'in Başkarakol semtindeki misafir olduğu hanede dinlemek saadetine ermiştim.

Bahsini yazmaya çalıştığım asker: Albay İbrahim Hulusi Yahyagil Beyefendi merhumdu.

Bu aziz büyükle daha sonraki senelerde, çok görüşmelerim, birçok defalar mektuplaşmalarımız olmuştu.

Elazizli Aziz Albay, Kur'ân gerçeklerinin rehberi Hazret-i Said'e talebe olan bir zattı. Daha da ötesi; Nur Risalelerinin ilk talebesi, ilk muhatabı olmuştu. Sözler ismindeki şaheserin son Sözler'inde tanıdığı, Hocası'na sorduğu çok değerli-mühim suallerle Mektubat eserinin yazılmasına da sebep olmuştu.

"Çanakkale'de Yaralandım"

"Çanakkale harbinden evvel 3. Kolordu Tekirdağ'da idi. Biz 9. Fırka (tümen) olarak Çanakkale'ye geldik. Birçok çıkartmalar yapıldı. Biz harbe giderken pilâv yemeye gider gibi hevesle gitmiştik. 12 Nisan (Rumî 30-31 Mart) 1915'te Seddü'l-Bahir'e geldik. Anafartalar muharebesinde, Cenab-ı Hakk'ın lütfu ile kurtulduk. Son taarruzda bütün subaylar ve erler abdestli olacaktı. Şayet su bulunmazsa teyemmüm edilecekti.

"Yüzümden, kolumdan, göğsümden yaralandım. Çanakkale'de yaralanmam 26 Temmuz 1915'te Leyle-i Kadir'de oldu. Karadan, denizden top mermileri patlıyordu. Bir top mermisi önümde patladı. İki el ateş ettim. Yanımdaki asteğmen 'Silahla bir kaçını temizleyeyim' dedi. Geri çekildim. Sol yanağıma elimi attım. Baktım kanıyor. Sol koluma da kurşun isabet etmişti. Artık şuurum tam işlemiyordu."

"1 Ocak 1916'da Çanakkale'den ayrıldık. Nisan'a kadar Kırklareli'de kaldık. Sonra Tekirdağ üzerinden vapurla Haydarpaşa'ya geldik. Kuşdili Çayırında ordugâh kurduk. Odunla işleyen tren-i mahsusla (özel tren) yola çıktık. Konya Ereğlisi, Niğde, Kayseri ve Sivas'a uğrayarak Karadeniz'e geldik. Rusları sahile kadar kovaladık. Ruslar bizi Bayburt'ta sardı. Çanakkale'nin, Anafartalar'ın, Çonkbayırı'nın dinç fırkası idik. Süngülü tüfek ile 'ALLAH- ALLAH'diye gidiyorduk."

"Doğuda cebri yürüyüşle ilerliyorduk, sonra tepe -tepe müdafaa ederek çekildik. Erzincan'ın üstünden, Çardak Boğazından geçtik. 1916 senesinde Kafkas Cephesindeki muharebemiz, Erzincan'ın batısında mevzilenerek beklemek suretinde oldu. 1917'de Rusya'da Bolşeviklik çıktı. Zımnî bir mütareke hüküm sürüyordu. Ruslar çekiliyordu. Ermeniler de silâhlarını bırakarak çekiliyorlardı. Biz ilerlemeye başladık. Ermenileri temizleyerek ilerliyorduk. Kelkit, Şiran Erzurum Ilıcası, Tortum'dan Sarıkamış'a geçtik. O sırada Kâzım Karabekir Sarıkamış'taydı. Kars'a yürüdük. 1918'de Kars'ı birinci olarak ele geçirdik."

"l. Cihan Harbi dolayısıyla tahsilim yarıda kalmıştı. Harbden sonra 1925'de tekrar mektebe başladım. Nihayet Harbiyeden mezun oldum. Babam Yahyazâdelerden Mehmet Efendi, alaylı zabit idi. (Mektep görmeden ordu içinde yetişen subaylar.)

"Üstad'la İlk Görüşmem"

"l7 Ocak 1928'de Manisa'dan Eğridir'e gelmiştim. O zaman rütbem yüzbaşı idi. Üstad'la tanışmamız bir sene sonra oldu; 1929 yılı baharında Barla'ya gittim. Beni götüren Mustafa isimli mübarek bir insandı. Ayrıca, Vecelle Hüseyin, Müderris Mustafa, Nefer Mehmet, Demirci Ustası da vardı. Üstad'ı ilk ziyarette, yanında epey kalmıştık. Bu görüşme çok uzun sürdü. Müsaade isteyerek ayağa kalktık, vedalaşıp ayrıldık."

"Yağmurdan Hiç Islanmadım"

"Üstad'la görüşmelerimin birinde, görüşme bittikten sonra, 'Efendim İlama köyüne gideceğim.' demiştim. Üstad da:

"'Kardaşım ben de camiye odun getirmek için dağa gideceğim.' dedi. Biz vedalaştık ve İlama'ya doğru yola çıktık. Birden hatırıma Üstad geldi, şimdi âniden önüme çıkmasın diye düşünüyordum. Bizim nefer geride kalmıştı. Az sonra baktım, Üstad Hazretleri, önde odun kafilesi arkada kendisi geliyorlardı. Ben, Üstad beni görüp de attan inip rahatsız olmasın diye büyük bir ağacın arkasına saklandım. Tâ Üstad iyice yaklaşınca birden bire ellerine sarılıp, ellerini öptüm. O esnada elinde bir parça kuru ekmek vardı, onu yiyordu. Hemen onu bana verdi. Sonra:

"Senin şemsiyen yok mu kardaşım?' dedi. Biz asker olduğumuz için şemsiye taşımıyorduk. 'Üzerimde muşamba var Efendim.' dedim. Havada ise pek yağmur alâmeti yoktu. Üstad:

"Peki kardaşım Allah'a ısmarladık.' deyip gitti. Az sonra yağmur yağmaya başladı. Hiç yağmur durmadı, atı süratle sürüyordum. Yağmur sağanağının altında ilerlerken, yağmur hiç bana değmiyordu. Dört saat sonra hiç ıslanmadan Eğridir'e gelmiştim."

"Kendilerini Ziyaretim Hayatımda İnkılâp Yaptı"

"Kendilerini ziyaretim hayatımda inkılâp yapmıştı. Öyle bir hâlet-i ruhiye içindeydim ki, yazdığım mektuplardaki şevki, cevabî mektuplarında şu suretle ifade ediyordu:

"Neşr-i envar-ı Kur'âniyedeki muvaffakiyetin ve gayretin ve şevkin bir ikram-ı İlâhîdir, bir keramet-i Kur'âniyedir, bir inayet-i Rabbaniyedir. Sizi tebrik ediyorum."

"Ufak hizmetleri bile büyük görüyordu. Bunlar bizi teşvik etmek içindi. Halbuki istidadımız nakıs olduğu halde çok teveccüh ediyordu."

"Eğridir'den tayinim çıkmış. Doğuya gidiyordum, Hazret-i Üstad'dan ayrılacağım için çok üzgündüm. Üstad Hazretleri çok üzüldüğümü anlamıştı. Bir gün yanına ziyaretine gittiğimde (askerce): 'Emrediyorum, merak etmeyeceksin! Üzülmeyeceksin!' dedi. O anda bütün üzüntüm, gam ve kederim yok oldu."

Bazı Hatıralar

İbrahim Hulusi Yahyagil, Bediüzzaman gibi cihanın nâdir Üstad'ına sorduğu kıymetli suallerle, derya gibi bir ilim-irfan sarayının kapılarının açılmasına vesile olmuştu.

Nurların bu ilk aziz talebesi için Bediüzzaman bir notunda şunları ifade ediyordu:

"Manevî Rütbeniz"

"Binler selâm...

"Siz maddî rütbenizden çok yüksek, manevî rütbeniz iktizasıyla, ayrı ayrı yerlere gönderiliyorsunuz. O yerlerin sana ihtiyacı var. Hiç merak etme!"

"Senin Risaletü'n-Nur hakkında mektupların çok talebeler yerinde, senin bedeline hizmet-i Nuriyede çalışıyorlar. Birinciliği dâima sana kazandırıyorlar. Kardeşiniz, Said Nursî" (Barla Lahikası, 228. Mektup)

"Birinci Oldun"

Yine Üstad Bediüzzaman, nurlu Albaya beyan ediyordu:

"Ben Isparta'dan mecburi ikamet için Barla'ya sevkedilirken, daha motorda iken, Barla'da ben sizi gördüm ve bana gösterildiniz."

Bir başka hatıra tesbit notlarımda Bediüzzaman şöyle diyordu:

"Meslek-i askeriyeden bu hizmete girecekler ve hırz-ı can edecekler çıkacaktır. Sen bunların birincilerinden oldun. Allah'a şükret!"

"Sözler'in Başındaki Şahıs"

Nurlu -merhum- Albayı Elaziz'de ziyaret edebildiğim zamanların birisinde, Nur Risaleleri gibi, ahir zamanın şaheser külliyesinin ilk talebesine şu suali sormuştum:

"Birinci Söz'ün başında,

'Ey kardeş! Benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilâtiyle, sekiz hikâyecikler ile birkaç hakikatı nefsimle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle sekiz âyetten istifade ettiğim Sekiz Sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca avam lisaniyle nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin." deniyor.

- Birinci Söz'ün başında bu şekilde bahsedilen asker siz misiniz?

"Bu dersi, Üstad ben kendilerini ziyaret etmeden evvel yazmış. Burada bahsedilen asker ben değilim. O asker manevi bir şahıstır. Daha sonraları askerlerden kendilerine talebe olacak kimseleri manen hissederek öyle yazmış."

Hulusi Yahyagil rahmetlinin bu cevabından sonra, aradan epeyce bir zaman geçmişti. l980 senelerinde ilk defa Barla Mektupları yayınlanmıştı. Bu lahikalardan yıllarca evvel Hulusi Ağabeyimin verdiği cevap meâlinde "Hulusi Bey'e Hitabdır" başlığı altında yazılan bir Barla mektubunda meselemizle alakalı olarak şunları okuyordum:

"Ben Sözler'i yazarken, ihtayarsız olarak ekser temsilâtı, şuunat-ı askeriye nev'inden zuhur ediyordu. Ben hayret ediyordum. Neden böyle yazıyorum, sebebini bilmiyordum. Sonra hatırıma geldi ki; belki istikbâlde şu Sözler'i hakkıyla anlayacak, kabul edip hırz-ı cân edecek, en mühim talebeleri askeriyeden yetişecek. Onun için böyle yazmaya mecbur oluyorum, düşünüp, o kahraman askerleri bekliyordum. İşte mağrur olma, şükret; sen o askerlerden bahtiyar birisin ki, evvel yetiştin." (Barla Lahikası, 208. Mektup)

Üstad'ın Türk Ordusuna Bakışı

İbrahim Hulusi Yahyagil'in Nur derslerinin ilk talebesi olmasından sonraki geçen zaman içinde, Türk ordusunun mümtaz askerlerinden ve subaylarından birçok bahtiyar şahsiyet Nurlara talebe olmuşlardı. Bu subaylarımızı bir rahmet duasına vesile olması için burada bazılarının isimlerini söylemek istiyoruz:

Refet, Hayri, Galib, Mehmed, Muhyiddin ve 1935'lerde Eskişehir mahkemesinin başlangıcı sayılan Isparta'da muhakeme olurken, ifadesi alındığı sırada vefat eden .

Hulusi Bey, Üstad'ının derslerinde bulunduğu sırada, Üstad kendilerine şöyle hitap ediyordu:

"Ben Türk ordusunun aleyhinde bulunmam! Çünkü bu Türk ordusu Birinci Cihan Harbinde, Allah ve vatan yolunda bir milyon şehid vermiştir!"

Yine bir nurlu ders esnasında, ilk Nur talebelerinden Hâfız Halid Efendi'nin bahsi olmuştu. Bu zat için: "Çok haluk ve sakin bir zattı" diye buyuruyordu ve bana:

"Kardeşim, keşke sen de hafız olsaydın!" diye buyurmuştu. Üstad Bediüzzaman'ın bu temennisiyle Risale-i Nurların hakikatları hafızama yerleşmişti.

Üstad hayatının son senelerinde bana hitaben diyordu:

"Kardaşım, sen ilk zamanlarda çekirdektin. Şimdi ağaç oldun."

Üstad'ın İmzalı Kitabı

Kendilerini Elaziz'deki ziyaretlerim esnasında elinde bastonuyla hanelerinden çıkarak, beş yüz metre kadar mesafedeki Nur dershanesine gelişi esnasında, karlı bir kış gününde kameraya da almıştım.

Hulusi Beye Üstad'ın kendilerinde imzalı bir kitabı olup olmadığını sorduğumda ise, kendileri mübarek elleriyle evinden 1928'lerde Bekir Dikmen'in bastırdığı Haşir Risalesini getirmişti. Bu aziz yadigârın fotokopisini almıştım. Bu Onuncu Söz'ün üzerinde şunları okuyorduk:

"Risale-i Nur Mizanlarından İman-Ahiret bürhanlarından Onuncu Söz. Müellifi Said Nursî 1342"

Haşir Risalesi'nin ilk sayfasında ise Üstad Bediüzzaman, ilk talebe ve ilk muhatabına hitaben şöyle diyordu:

"Uhrevî kardeşim Hulisi Bey'e hediyemdir! SAİD"

Hediye Meselesi

Hulusi Ağabeyimizle geçen mülakatlarımın birisinde, çok ısrarla hediye bahsi olan "İkinci Mektub"ta Üstad Bediüzzaman'a neyi hediye ettiğini sormuştum. Tebessümle verdiği cevaplarda. İkinci Mektup'da Üstad'ın yazıp yazmadığını sormuştu. Biz de yazmadığını söylediğimizde, Üstad'ın yazmadığını, dolayısıyla kendilerinin de söylemeyeceğini ifade etmişlerdi. Daha sonraki ziyaretlerimde bu hediyeyi, bizzat eline mi verdiğini veya Eğirdir'den bir vasıta ile mi gönderdiğini sorduğum zamanlar çok merak ettiğim meseleyi ve sualimin cevabını bulmuştum.

Tasarruffu Devam Eden Üç Kişi

1971'de Ankara'da Re'fetle (Barutçu) ilk defa görüşmüştüm. Rahmetli ne kadar tatlı bir ihtiyardı. O Hazret-i Üstad'dan bir hatıra nakletmişti:

"Bir gün Üstad Hazretleri bir münasebetle, 'Üç kişinin tasarrufu devam ediyor. Bunlardan birincisi Abdülkadir Geylâni Hazretleridir.' diye buyurunca, Re'fet Bey hemen sormuş:

"Efendim, diğer ikisi kimdir."

"Hazret-i Üstad ise: 'Diğerleri Hayyat-ı Harrânî ile Mârûf-u Kerhî' diye cevap vermiş.

"Sen Sünnet Bilmez"

"Bir ziyaretimde çay içerken tam olarak bitirmemiştim. 'Kardaşım sen sünnet bilmez?!.' dedi. Bununla, içilen bir şeyin iyice bitirilmesinin sünnet olduğunu ders vermek istemişti.

"Bidayette akşam ile yatsı arasında kimseyi kabul etmezdi.

"Ondaki Nezaket"

Ondaki nezaket ve tevazu bambaşka idi. Bir gün ebced hesabı ile bir tarih bulmuştum, fakat bir rakam eksikti. O hiç bu eksikliği yüzüme vurmuyor, gayet nezîhâne ve nâzikâne bir şekilde şöyle diyordu:

"Maşaallah, bu binlerin içinde bir rakamın hiç ehemmiyeti yoktur."

Yanındaki Kitaplar

Onun ziyaretine vardığım zamanlarda yanında Kur'ân-ı Kerim, Hafız Şiirazî'nin bir eseri, bir de üç cilt Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendinin Mecmuat-ül Ahzab isimli kitabı bulunuyordu.

"Temizliğe Çok Dikkat Ederdi"

"Hazret-i Üstad temizliğe çok dikkat ederdi. Her zaman, bilhassa Barla'da iken üst üste iki çorap giyerdi. Namaza duracağı esnada üstteki çorabı çıkarır, ondan sonra namaza dururdu. Daha sonraki hayatında ise çorabı çıkarıyor, çorapsız olarak namaza duruyordu. (Şafii mezhebinde çıplak ayakla namaza durmak sünnettir.)"

Kur'ân ve Evrad Okuyuşu

Barla'da Üstad Hazretleri namazda (Cehrî okunan namazlarda, bilhassa sabah namazlarında) Kur'ân-ı Kerimin "Elhamdülillâh" ile başlayan sûrelerini okurdu. Kur'ân-ı Kerim'i bambaşka bir tarzda okurdu. Kur'ân'ın hakikatlarını duyarak ve yaşayarak okurdu. Kur'ân'ın İlâhî sedası, onun bütün ruhunu kaplardı. Onun okuyuşu, diğer hocaların ve hafızların okuyuşuna benzemezdi. Tecvid-i manevî üzere okurdu. (Kur'ân'ın mânasına uygun olarak okumak).

"Barla'da bir gece yanında, kalmıştım. Sabahlara kadar uyumadan ibadet ediyor, zikir ediyor, tesbih çekiyordu. Pek az uyurdu, uyur gibi görünürdü."

"Akşamla Yatsı Arasında Evradını Şöyle Okurdu:

"LÂ - İLÂHE İLLALLAH - LÂ - İLÂHE İLLALLAH
Ey lâ râzıka illallah, Ey lâ ma'bûde illallah.

Lâ ilâhe illallah, Lâ ilâhe illallah.
Ey lâ râzıka illâhû, Ey lâ râzıka illâhû"

***

Mevlânâ Camî'nin Kıt'ası

1916'da Kafkas Cephesinde harpte iken Kerküklü Şeyh Rıza Talebânî'nin damadı Fasih de bizde yedek subaydı. Kayınpederinin Kadirî tekkesindeki odasında asılı olan şu Farisî kıt'ayı ondan almıştım.

"Yâ Resûlallah! Çi bâşed, çün seg-i Ashab-ı Kehf?
Dahil-i cennet şevem der, zümre-i ashab-ı tû,"

"O reved der cennet, men der cehennem key revast?
O seg-i Ashab-ı Kehf, men seg-i ashab-ı tû..."

(Ya Resûlallah! Ne olur Ashab-ı Kehf'in köpeği gibi ben de senin ashabının arasında cennette gireyim. O cennete gitsin ben cehenneme, reva mıdır? O Ashab-ı Kehf'in köpeği, ben senin ashabın köpeğiyim.)

"Bilâhare Üstad'ı tanıdıktan sonra bu kıt'ayı kendisine göndermiştim. Ayrıca, 'Beni Nur şakirdleri içinde Ashab-ı Kehf'in kıtmîri gibi kabul buyurun.' diye yazmıştım. Bunun üzerine Üstad gönderdiği cevabında: 'İnşaallah sen bu zamanda Ashab-ı Kehf'in birincilerindensin. Biz mektubundan o ibareyi (Kıtmîr) kaldırdık. Sen de kaldır.' diye yazdı."

"Sonra ziyaretine gittiğimde Üstad:

"Kardaşım, bu kıt'a Şeyh Rıza'nın değildir. O, heccavdır. Bu beyitler Mevlânâ Câmi'nindir." dedi.

"Ben de Şeyh Rıza'yı heccav biliyordum. Bu kıt'a nasıl onun olabilir diye merak ediyordum. Sonra bu kıt'ayı Yirmi Yedinci Söz'deki Sahabeler risalesinin zeylinin başına koydu. O gün bahis Mevlânâ Câmî'den açılınca, 'Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Molla Ahmed-i Cizrî ve Mevlânâ Câmî, her üçünün de makamı birdir. Bunların üçü de mânen bir seviyededir.' diye buyurdu."

Üstadsız Barla

"Üsat Barla'da iken, kendisini iki senede altı defa ziyaret ettim. Üstad'dan sonra Barla'ya gitmek bize nasip olmamıştı. Yollar kapanmıştı. Gitsek de ne çıkar diyordum:

"Bülbül hâmuş, havuz tehî, gülistan harap."

"Fakat kader kırk beş yıl sonra tekrar o mübarek beldeye gitmeyi nasip etti. l976 yazında oraları Üstad'sız olarak gezdik."

Hataları Direkt Yüze Vurmazdı.

"Bir gün onun huzurunda Risale-i Hamîdiye'nin bahsi geçmişti. Ben onun yazılış tahini 1312 (1896) diye söyledim. Halbuki bu tarih yanlışmış. Üstad Hazretleri bu yanlışı yüzüme vurmayarak, "Yakın kardeşim, yakın." dedi."

"Sonra eve gidince tarihine baktım, altı-yedi yıl eksik söylediğimi anladım. Meğer hakiki tarihi 1307 (1891) imiş."

Bitlis'teki Şeyhler

"Bir gün Barla'da ilk mülâkatımızda eski bir hatırasını şöyle anlatmıştı:

"Bitlis'de dört Şeyh vardı. Amma!.. Her birisi İmam-ı Rabbanî ha!.. Bunların hepsi beni kendilerine çekmek istiyorlardı. Eski Said onların hepsine karşı müstağni kaldı. Onlara dedim: 'Sizin biriniz bana kifayet etmez. Ben dördünüze de intisap edeceğim.' "

Ben İki Revolver Taşıyorum

"Son olarak 1957'de Emirdağ'da ziyaret etmezden önce, Eskişehir'de oğlumun yanına uğramış, bir ay kadar kalmıştım. Oradayken her gün ders yapardık. Fakat bu dersleri ihtiyaten hep İşarat-ül İ'caz'dan yapıyorduk. Emirdağ'a gideceğim gün yine ders yapmak için İşarat-ül İ'caz'ı getirdiler."

"Yahu sizde başka kitap yok mu, hep bunu getiriyorsunuz?' dedim.

Bunun üzerine Mektubat'ı getirdiler. O gün dersi Mektubat'tan okuduk. Sonra Hazret-i Üstad'ı ziyaretine müşerref olduğumuzda odasında bütün Risale-i Nur Külliyatını masanın üzerine koymuş, Mektubat'ı da bütün kitapların üstüne koymuştu. Bana hitaben:

"Kardeşim, ben bu risaleleri saklasam belâ ve musibet gelir. Onun için ne olursa olsun, daima Risale-i Nur'u yanımda bulunduruyorum."

dedi. Daha sonra da:

"Ben şimdi iki revolver (tabanca) taşıyorum. Şimdi şu anlarda hayatımı muhafaza etmek çok büyük ve ehemmiyetli bir meseledir." dedi.

"Hz. Üstad'ın iki revolver (tabanca) taşıması manasız değildi. İmansız-insafsız insanların ardı arkası kesilmeyen hücumlarına karşı, bizzat cevap verebilmek için taşıyordu. Din düşmanları evinin damına çıkıp su testisine zehir atmışlardı. Hz. Hasan'ı (r.a.) da öyle zehirlememişler miydi?"

***
O zaman âlem-i manada (rüya'da) görmüştüm, ibriğine zehir atıyorlar. Bakıyorum, bıyıkları yemyeşil, Mektupla rüyayı yazdım. Gönderdiği cevapta:

"Rüyan mübarektir, kardeşim mübarektir.' diyordu.

Yine son görüşmemizde bana hitaben:

"Kardeşim, her meselede senden bahsedilir. Her meselede senin adın geçer. Bana sorarlar, bu kimdir? 'Benim o kadar talebem var ki, yalnız adını duymuşum. O da onlardan biridir.' diye cevap veriyorum."

"l948 yılında Afyon'da hapishaneye seni de yanıma almak istedim. Fakat sonra vazgeçtim.' dedi.

Dersim İsyanı

"1938'de bizi Dersim isyanını önlemeye ve bastırmaya memur etmişlerdi. İsyan dedikleri şey de bazı dağ köyleri o yıl vergi verememişti. Bize verilen emir ise tek kelime idi: 'İmha!.. Canlı bir şey bırakmayınız; genç-ihtiyar, çocuk-kadın ve saire.'"

"Bunların çoğu Rafızî idi. Fakat bu tarz bir muamele ile bunlar salâh mı bulacaklardı? Ben kıt'a komutanı idim. En çetin ve zor vazifeyi de bize verdiler. 'Sen piyadesin, seni topla takviye etmek gerektir.' dediler."

"Müthiş bir hüzün ve ızdırap içinde idim. Hz. Üstad benim bu hüznümü hissetmiş. Bu durumu kendisine yazıp soramadım. Nasıl yazabilirdim? Bu ızdırabımı kâğıda nasıl dökebilirdim? Tam merhum pederimle vedalaştım. Hayvana bindim gidiyordum. Bir de baktım, hizmet eri koşarak geldi. Elime bir mektup verdi. Mektubu açtım. Mektubu Üstad Kastamonu'dan Ürgüp Müftüsü olan kardeşi Abdülmecid vasıtasiyle gönderiyordu:

"Hulusi'nin bir gailesi var, diye hissediyorum. Merak etmesin. Risale-i Nur'un şakirdlerine inayet ve rahmet, nezaret ve himayet ederler. Dünyanın meşakkatleri madem sevap verir, geçerler; o musibetlere karşı sabır içinde, şükür ile, metanetle mukabele edilmek gerekir. Hem o, hem sizler, bütün dualarımda ve kazançlarımda benimle berabersiniz." (Kastamonu Lahikası, 7. Mektup)

"Az sonra isyân olan bölgeye gittik. Döndük dolaştık. O bölgeyi terk etmişler, dağlara mağaralara çekilmişler. Rahmet-i İlâhîye yardımımıza yetişti. Elimizi kirletmeden ve kana bulaştırmadan bizi kurtardı."

Mektubat'taki Birçok Suali Ben Sordum

"Üstad'la ilk görüşmemizden sonraki mektuplaşmalarımız Mektubat'ın tulûuna sebep olmuştu. Bazı sualleri başkaları bana sorardı. Ben de Üstad Hazretlerine sorardım. Meselâ 'Ceddidû imâneküm bilâilâhe illâllâh' hadîsine Arapgirli rüştiye hocalarından İbrahim Efendi bana sormuştu. Ben de zannediyorum, 1932'de Elâzız'den, Barla'ya yazarak Üstad'dan sormuştum."

"Dost istersen Allah yeter.
Evet o dost ise her şey dosttur."

"Yarân istersen Kur'ân yeter.
Evet, ondaki enbiya ve melâike ile hayalen görüşür ve vukuatlarını seyredip, ünsiyet eder."

"Mal istersen kanaat yeter.
Evet kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden bereket bulur."

"Düşman istersen, nefis yeter.
Evet kendini beğenen belâyı bulur zahmete düşer; kendini beğenmeyen safayı bulur, rahmete gider."

"Nasihat istersen ölüm yeter.
Evet ölümü düşünen hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır."

"Bu parça, levha halinde dedem H. İbrahim Efendi'nin el yazısı ile duruyordu. 1930 baharında bunu, Üstad'a gönderdim. 23'üncü Mektubun sonuna koydu."

Mektupların Te'lif Tarihleri

"9'ncu Mektup 1931'de te'lif edildi.
3'ncü Mektup 1930'da te'lif edildi.
20'nci Mektup 1934'de te'lif edildi.
10'ncu Lem'adaki şefkat tokadı hâdisesi, 1931'de Elâziz'de cereyan etti."

"Nahiye Müdürü, daha sonra Çemişkezek'li Elâziz Mebusu Nüzhet Dede, 1934'de 29'ncu Mektup'taki 'Kur'ân'ın esrarı bilinmiyor.' meselesini sormuştu. Biz de Üstad'a yazdık."

"23'ncü Mektub'un te'lifi 1933 veya 1934 yılıdır.

"2'nci mektub 1930 yılı başlarında baharda te'lif edildi. 2'nci Mektub'da bahsedilen hediyeyi Eğridir'den göndermiştim. Hediyenin ne olduğunu şimdiye kadar hiçbir kimseye söylemedim ve söylemem. Üstad Hazretleri kabul buyurdu. O kimseye söylemedi. Gönderdiğim hediye ve mektubun cevabı hemen Eğridir'e geldi."

"Bana bir mektubunda diyordu: 'Bu sene yaylaya, Çam Dağı'na çıkacağım.' Ben de cevaben demiştim ki: 'Oradaki hissiyatınızdan bizleri de hissedâr ediniz.' Yazdığı cevabî mektubun tarihi 1930 yazı olmak ihtimali var.1

Derslerin Önemi

"Bir gün Hz. Üstad şöyle buyurdu:

'Eğer siz eski zamanda olsaydınız, bu dersleri ve hakikatleri öğrenebilmek için, buraya diz üstü yürüyerek, sürüne sürüne gelirdiniz.'

Nurculuk İsmi

"1946'da Kars'da idim. Nurculuk ismini ilk defa o zaman duydum. Benim de hoşuma gitti. "Talebelerin Üstad'ına, Said derler hem adına.' diye başlayan manzumeyi (Bu şiir daha sonra Konferans Risalesi'nde neşredilmiştir.) o zaman yazıp, kendisine göndermiştim.

***
1950'de tekaüd oldum. Üstad: "Ben, buna tekaüd olma, dedim, bu keçeli beni dinlemedi, tekaüd oldu." dedi.

Bir Rüya: Sarıklı Genç

"Yine bir gün Eğridir'de bulunduğum zaman, rüyada sarıklı bir genç gördüm. Bu genç beni ilk defa, Hz. Üstad'a götüren meczup lâkaplı Mustafa Efendi idi. Ona Şeyh veya Hafız Mustafa da denirdi. Rüyada gördüğüm sarıklı genç şeklen o idi. Fakat ne bıyığı ve ne de sakalı vardı. Hafız Mustafa, çocuk meşrebinde birisi idi. Risale-i Nur'un ilk Küçük Sözler'ini 1928'de onda görmüştüm. Daha o zaman Üstad Hazretleriyle de muarefemiz yoktu. Gayet intizamsız bir yazı ile yazılmış ilk risaleyi onda görmüştüm. Müsvedde halindeydi."

"Rüyada, elinde leblebi tablası vardı. Fakat içinde leblebi gayet azdı. Ben leblebiden almak için elimi attım. O zaman leblebi tabağı doldu, taştı.

"Sarıklı genci biz açıklamadık. Sizin gibi gençler işte çıktılar. Daha da kıymetli gençler çıkacaktır. Allah'ın nuru kıyamete kadar devam edecektir. Kur'ân tefsiri olduğu için Risale-i Nur'un hakikatı kıyamete kadar okunacaktır. Elbette bu gelenler genç olacaktır, ihtiyar olmayacaktır."

"Bu meseleyi kendisine mal edenler, sanki ne oldu? İnhisar altına almak doğru değil. Benim rüyada gördüğüm, sanki Mustafa idi. Fakat onun mevcut hali rüyadaki haline uygun düşmüyordu. Onun çocukça halleri vardı. Fakat bana Üstad Hazretlerini gösteren ve tanıtan da o oldu. Eğridir'de iken, Mustafa bana:

"Efendim, sizin ilâcınız Barla'da bir zat var, Ondadır." dedi.

Hangisine Gönderelim?

"1930 senesi ilk ayında Hz. Üstad'ın yanına gitmiştim. O günlerde Mareşal Fevzi Çakmak'la Fahrettin Paşa (Altay) Eğridir'e gelmişlerdi. Üstad Hazretleri: 'Kardeşim, Fevzi Paşa ile Fahrettin bana selâm göndermişler. Ben de onlara Onuncu Söz'ü göndereceğim. Yalnız birisine göndermek istiyorum, hangisine göndereyim?..'

"Ben de: 'Efendim, biz Fevzi Paşa'yı Müslüman biliyoruz, isterseniz ona gönderelim.' dedim. Hz. Üstad: 'Yok, yok. Fahri Paşa'ya verin.' dedi."

Üstad Hazretleri Onuncu Söz'ün üzerine kırmızı kalemle kendisine bir dua yazdı ve ayrıca: 'Bana bir selâm göndermişsiniz, ben de bunu sana gönderiyorum.' diye yazdı. Ben bunu Üstad'dan alarak postaya verdim.

"Bu hâdisede şöyle bir mana ve işaret gördüm. Fahrettin Paşa Konya'da iken, 2. Ordu Kumandanı idi, bu sırada Kubilây hâdisesi oldu. Hâdiseden sonra Fahri Paşa İstiklâl Mahkemesi Reisliğine getirildi. Hz. Üstad Onuncu Söz'ü ona göndermekle: 'Dikkat et, seni böyle bir vazifeye getirecekler. Ölüm var, haşir var âhiret var, adaletten ayrılma!' demek istiyordu."

20 Yıl Sonra 20 Dakikalık Ziyaret

Eğridir'den ayrıldıktan, yani 6 Ekim 1930'dan yirmi yıl sonra, 4 Mart 1950'de Üstad'ı Emirdağ'da ziyaret ettim. Bu yirmi yıldan sonraki ziyaretim ancak 20 dakika sürmüştü.

"Üstad, Demokratları Desteklerdi"

"1957 seçimlerinde Dr. Tahsin Tola, Bingöl'de Demokrat Parti'den adaylığını koymuştu. Hz. Üstad gönderdiği haberde 'Hulusi elinden geldiği kadar yardım etsin, Tahsin Bey millet, vatan ve Risale-i Nur'a elli meb'usun hizmetini yapmıştır.' diyordu."

"Biz de Hz. Üstad'ın hatırı için bu yardım ve hizmeti yaptık. Hz. Üstad İslâmiyet'e ve Kur'ân hizmetine yardımcı oldukları için Demokratları desteklerdi."

İlk ve Son Ziyaretim

"Hz. Üstad'ı son olarak 1957 yılı Kasım ayında Emirdağ'da görmüştüm. İlk görüşmem ise 14 Nisan 1929'da olmuştu. 1927 yılı Ekim veya Kasım'da Eğridir Dağ Talimgâh Muallimliğine tayinim çıkmıştı. Halbuki ben Risale-i Nur'un talebeliğine tayin olmuştum. 1928 yılı 16 Ocak'ta Manisa'dan ayrıldım. Efendim, hayatımızda ona Üstad dedik, elbette o Üstad'dır. İşte Üstad buna derler. Hoca buna derler."

"Sen Sabahleyin Burada İdin"

Eskişehir hapis hâdisesinde çok müteessir olmuştum. O hâdiseyi ikinci bir Şeyh Said hâdisesi gibi göstermek istemişlerdi. O zaman rüyada gördüm. Hz. Üstad: 'Senden zarar kalktı.' dedi.

"Bir müşkilim olduğunda oradan bir kaç gün geçmezdi ki, ilk gelen mektup, bu müşkülümü halletmesin. Yanına ziyaretine gittiğimde: 'Kardeşim sen sabahleyin burada idin' derdi. Halbuki benim bundan haberim bile olmazdı."

"Afyon'u Hapishane Yap"

Afyon'da Savcının ısrarla Nur talebelerinin, isim ve sayılarını sorması üzerine Hz. Üstad ona: "Afyon'u hapishane yap, ben de talebelerimin hepsinin ismini söyleyeyim" diye cevap vermiş.

"Yüzüne Bakamazdım"

Üstad'la görüşme ve sohbetlerimiz sırasında, yüzüne bakamazdım. Zaten bakılmayacak derecede heybetli idi. Son ziyaretimde cesaretimi toplayarak bakabildim.

"Sen ve Hulusi Hissedarsınız"

"Bismihi Sübhanehû

"Aziz Kardeşim

"Beni merak etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye devam ediyor. Maişet cihetinde kanaat ve iktisat,beni ihtiyaçtan kurtarıyor. Sakın bir şey gönderme! Sen altı - yedi nefse bakıyorsun. Benim yarım nefsim var. Sen beni değil, ben seni düşünmeliyim."

"Sen ve Hulusi, benim her bir amel-i uhreviyemde hissedarsınız."

"Ramazan'da kazanç, bire bindir. Siz de bana duanız ile yardım ediniz."

"İşârât-ı Aleviyeyi tam tasdik ettiniz mi? Haşir Risalesini çok kuvvetli buldunuz mu?"

Albay Hulusi Bey Kendi Hayatını Anlatıyor

"Merhum validem 1312 (1896) da doğduğumu söylerdi. Ramazan'ın birinci gecesinde teravihten çıkıyorlar, ben Harput'da dünyaya geliyorum."

"İstiklâl Harbinden sonra İzmir Gaziemir pavyonunda kalıyorduk. Bir gazete çıkaralım dedik. Bir şair arkadaşımız vardı, bir de karikatürist vardı. Gazeteyi elde çizerek çıkaracaktık."

"Bir gün emektar bir katırın boynuna bir yazı asmıştık. Bu yazıda: 'Ben de emsalim gibi gençtim. Şimdi ihtiyarım, hastayım. Veterinere gittim, yerinde yoktu. Doktora gittim yoktu. İsa Çavuş sen benim derdime deva ol.' diye yazarak hayvanı İsa Çavuşun bulunduğu kısmın önüne götürüp bağladık. Ertesi gün yazıyı okuyan doktor ve baytar doğru dairelerine vazifelerine koşuyorlar. Geceleri gazeteyi yazıyorduk, iki nüsha halinde çıkarıp duvara asıyorduk."

Her Şeyin Bir Nimet Ciheti Var

"Efendim her şeyin bir nimet ciheti var. Her zaman nimet cihetine teveccüh lâzımdır."

"Askerlik münasebetiyle dört bin metre kadar yükseklere çıktığımız oluyordu. Oraya kadar sinekler bizimle beraber gelirlerdi. Soğuk, rüzgâr fakat onlar bir atın kuyruğunun altına girerler, gizlenerek yine bizimle oralara çıkarlardı. Çok hayret ederdim. Sonra anladım ki, onlar vazifesini yapardı. Onların vazifesi insana aczini, fakrını bildirmektir."

"Bugün evlâtlarımdan ziyade Risele-i Nur şakirtleri kardeşlerimin arkadan yapacakları duayı arzuluyorum ve bekliyorum."

Üçüncü Mektup'la Alâkalı Bir Çalışma

Senirkent taraflarından bazı mü'minler Barla'ya Üstad Bediüzzaman'ı ziyarete geldikleri zaman, Çam Dağlarından bahsetmişler, Üstadı buraya davet etmişlerdi. Barla'daki Mustafa Çavuş, Abdullah Çavuş ve Abbas Mehmed Çam Dağlarında, Tepelice mevkiindeki çam ağacına ve katran ağacına Üstad için tahtadan bir köşk yapmışlardı.

Bu yıllarda Sözler'in telifi bitmiş, Mektubat başlamıştı. Mektubat'ın ve Nnur Risalelerinin ilk muhatabı ve talebesi olan Albay Hulûsi Yahyagil Eğirdir'deki şimdi komando birliğinin olduğu "Eğirdir Sivrisi" denilen dağ talimgâhında yüzbaşı olarak vazifeliydi.

Mektubat'taki "Üçüncü Mektup" "Hamisen", yani beşinci diye başlamaktadır. Hulûsi Beyin ricam üzerine verdiği bu mektup şöyle başlamaktadır:

"Aziz kardeşim ve sevgili arkadaşım,

"Şimdi yüz tabakalık fıtrî bir sarayın, en yukarı menzilinde bulunuyorum. Sen de manen burada hazır ol. Bir parça sohbet edip konuşacağız. İşte kardeşim:

"Evvelâ: Evvelki mektubumda, bütün Sözler'e dair sual etmiştim ki: İçlerinde cerh edilecek hakikatler var mı? Veyahut avama ihzarı muzır şeyler bulunuyor mu? Yoksa yalnız Otuz İkinci Söz'ün Üçüncü Maksadı için değildi."

"Saniyen: Sana Nokta risalesini gönderiyorum. Acîbdir ki, Eski Said'in kuvvet-i ilmiyle, nazar-ı aklıyla anladığı ve gördüğü hakikatleri, senin kardaşın şuhud-u kalbiyle, nur-u vicdanla gördüğüne tevafuk ediyor. Yalnız bazı cihetlerden noksan kalmıştır ki, Yirmi Dokuzuncu Söz'de tekmil edilmiş. Hususan âhirdeki remizli, nükte ve o remizli nüktenin sırr-ı beyanında, çok hakikatler Nokta'da yoktur. 'Yirmi Dokuzuncu Söz' de vardır. Fakat birbirinden çok uzak bu iki Said'in aklı ve kalbi, bu derece ittifakı acibdir."

"Salisen: Şeyh Mustafa'ya selâmımı tebliğ ile beraber de ki: 'Yazdığın Kader sözü beni çok memnun etti. Dua ile kardeşlik hakkını eda ettiğin gibi, bunun yazmasıyla talebelik hukukunu dahi kaza ettin. Allah senden razı olsun. Yazdığını Abdülmecid'e gönderiyorum. O yüzlerce adama okutturacak, her birisinden sevap sana gelecek.'"

"Rabian: Kardeşim Abdülmecid'e bir mektupla bazı Sözler'i gönderiyorum. Sen gayet emniyetli bir tarzda postaya ver. Adresi: Ergani-i Osmaniye'de esnaftan Vanlı Şehabeddin Efendi vasıtasıyla Vanlı Abdülmecid Efendiye. Bu adresi yeni hurufatla mektuba ve emanete yazınız."

"Otuz İkinci Söz'ün Üçüncü Mevkıfının âhirindeki işaretin haşiyesinde bir yanlış var. Doğrusu budur: Döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile zorla onları tanıyabilirler. Hâlbuki 'onları' kelimesi yazılmadığı için mânâ değişiyor..."

Bu mektubun "Hamisen" kısmından sonrası ise "Üçüncü Mektup" olarak Mektubat'ta neşredilmiş bulunmaktadır.

Üçüncü Mektup, Üstad'ın 1930 yazında gittiği Çam Dağlarında yazılmıştı. Mektupta "Mayıs'ın ahirinde" diye bir ifade kullanılmaktadır. Bu ifadeye göre, Üçüncü Mektup 1930 yılı Mayıs ayının sonunda Barla'nın Çam Dağlarından, Eğirdir'de bulunan Binbaşı Hulûsi Yahlagil'e hitaben yazılmıştı.

"Mayıs'ın ahirinde' sözünden evvel 'sübhane men tahayyera fisun'ihi'l-ukul" cümlesine yer verilmiştir. Bu parça, Ziya Paşa'nın on bir kısım halindeki uzun 'Terciibent' başlıklı şiirinin sonlarında.

"Sübhane men tahayyere fi sun'ihi'l-ukul;
"Sübhane men bikudretihî yâcizül-fuhul!"

şeklinde geçer. Mezkûr mısraların mânâsı ise şöyledir:

"Sanatı karşısında akılları hayrete düşüren büyük Sanatkârı tebcil ederim. Kudretiyle âlimleri âciz bırakan Cenab-ı Hakkı takdis ederim."

Üstad Çam Dağlarında "Üçüncü Mektub"u telif ederken, harika bir keramet haliyle dünyanın boşlukta dönüşünü ve müthiş sür'atini temâşâ etmiş, Zuhruf ûresinde geçen, "Bunları bize râm eden Allah'ın şânı ne yücedir, münezzehtir. Yoksa biz bunlara güç yetiremezdik." (Zuhruf, 43/13) mealindeki âyeti okumuştu.

"Üçüncü Mektup"ta geçen, yeryüzünün bir gemi, bir binek olduğunun buyurulduğu âyeti hatırlayıp okuyunca da şunları ifade etmektedir: "Zemin musahhar bir sefine, bir merkûb olduğunu işaret ediyor. O işaretten kendimi feza-yı kâinatta sür'atle seyahat eden pek büyük bir geminin yüksek bir mevkiinde gördüm. At ve gemi gibi bir merkûbe binildiği zaman, kıraeti sünnet olan (... Zuhruf, 43/l3) âyetini okudum."

Gerçekten, Çam Dağlarının katran ağacı mevkii bir kaptan köşkünü andırmaktadır. Feza denizinin dalgaları arasında yüzen dünya gemisinin Çam dağlarındaki kaptan köşkünde ilâhî sanatların şahane güzelliği ne kadar güzel gözükmektedir.

Hulusi Beyi Üstad'la Tanıştıran Şeyh Mustafa

"Üçüncü Mektub'un üçüncü bölümünde, Üstad, Şeyh Mustafa ismindeki zata selâm söylemekte ve yazdığı Kader Risalesi'nden dolayı memnuniyetini ifade etmektedir.

Şeyh Mustafa, Hulûsi Beyi Üstada götüren zattı. Hulûsi Bey "1929 yılı baharında Barla'ya gittim. Beni götüren, Mustafa isimli mübarek bir insandı." diyerek Üstada nasıl gittiklerini anlatmaktadır. Merhum Hulûsi Yahyagil Ağabeyimi son ziyaretlerimde Şeyh Mustafa ile nasıl tanıştıklarını sorduğumda, evlerinin komşu olduğunu, böylece tanıştıklarını, ilk Risaleyi onda gördüğünü, Üstadı kendisine tavsiye eden ve götüren kişinin Şeyh Mustafa olduğunu söylemişti.

Barla Lâhikası'nda Hulûsi Beye yazılan bir mektupta Üstad Şeyh Mustafa'dan şöyle bahsetmektedir:

"Şeyh Mustafa'ya benim tarafımdan geçmiş olsun de ve şu hikâyeyi ona söyle:

"Eskide iki ciddî ahiret kardeşleri var imiş. Biri hasta düşer, ötekisi ziyaretine gitti. Dua eder, hasta iyi olmaz. 'Öyle ise sen kalk, ben yatacağım.' demiş. Hasta kalkmış, onun yerine hasta olarak yatmış. Her ne ise... Demek Şeyh Mustafa ile kardeşliğimiz ciddîleşmiş ki, ben hastalığına dua ettim, kabul olmadı. Fakat birkaç gün devamı mukadder olan hastalığının bir parçası bana verildi. İnşaallah ona bir parça hiffet gelmiştir." (Barla Lahikası, 211. Mektup)

Hacı Hafız Mustafa Üstün'e, "Hacı Aziz, Şeyh Mustafa, Aziz'in Mustafa" da denilmektedir. Eğirdir'de Hacı İbrahim'in oğlu olarak l890 yılında dünyaya gelmişti. Yine Eğirdir'de l959'un Aralık ayında vefat etti.

Altı yaşında hafız olmuştu. Çok istedikleri halde Diyanet'ten resmî bir vazife alamadı.

Şeyh Mustafa İstiklâl Harbinde şarapnel yarası almıştı. Kardeşi de Birinci Cihan Harbinde şehit düşmüştü.

Bir gün hanımına eziyet ettiği vakitte Salih ismindeki Nur talebesi kendisine Üstad'ın selâmını getirmiş ve hanıma eziyet etmemesini bildirmişti. Hulûsi Bey meczup hallerinden dolayı bir gün Üstad'ın "Meczup Mustafa'yı atmak istedim. Sonra ihtar edildi: 'Buna acı, çünkü hâle mağlûptur." dediğini ifade etmektedir.

Ehl-i ilim, ehl-i keramet ve ehl-i hâl olan Şeyh Mustafa, gazi maaşını almayı da istememişti. Keramet hallerinden Cuma namazına yarım saat kala iki-üç saatlik mevkilerde ayrı ayrı cumada görenler olmuştu.

1959 sonlarında Akpınar köyünden aşağıya doğru inerken düşüp vefat etti.

Hacı Hafız Mustafa Üstün'ün annesi aslen Denizli'nin Çal kazâsındandı. Hulûsi Beyi Üstada götüren bu veli zat, 26 Ağustos 1922'den on iki gün önce, İzmir'den harp cephesinden anasına zafer müjdesini bildirmiştir.

***

"Üçüncü Mektup"ta Bahsi Geçen Şehabeddin Efendi

"Üçüncü Mektub"un dördüncü kısmında ise, Üstad Diyarbakır'ın kazası Ergani'deki Vanlı Şehabeddin Efendi'den bahsetmektedir."

Şehabeddin Efendi, Abdülmecid Ünlükul'un eşi Rabia Hanımın kardeşidir.

Şehabeddin Özer 1893'de Van'ın Sabaniye Mahallesinde doğmuştu. Babası H. Mustafa, annesi ise Fidan'dı. Şeyh Gazail Baba diye bilinen babası, Gazail Camiinde medfundur ve türbesi ziyaretgâhtır. Nureddin, Şemseddin, Necmeddin ve Rabia isimli kardeşleri vardır. Fidan ve İhsan isminde iki çocuğu vardır. Kardeşi Rabia Hanım Abdülmecid Nursî ile evlendiği zaman, Bediüzzaman'la tanışmaları ve irtibatları olmuştu.

Şehabeddin Özer şirpençe hastalığından rahatsızlanınca, Ergani'den Diyarbakır'a getirilişinin ikinci günü 3 Ağustos 1943'te vefat etti. Diyarbakır Mardinkapı, Soylu Mehmed Düzlüğü kabristanına defnedildi.

Bir Mektubun Yazılış Sebebi

Barla Lâhikası'nda bulunan bir mektup "Hulûsi Beye hitaptır." tarzında takdim edilmekte ve bu kısa mektubu "evvelâ" ve "saniyen" şeklinde iki kısım halinde okumaktayız.

Mektubun "evvelâ" diye takdim edilen kısmının izahını yazmak istiyoruz:

"Aziz sıddık, muhlis kardeşim,

"Evvela: Biraderzadem Halil Naci'nin dünyevî musibeti beni de cidden mahzun eyledi. Cenab-ı Hak onu da kurtarsın, size de sabır ve tahammül ihsan eylesin, âmin. Nurun eskiden beri hiç sarsılmayan muhlis bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz fani vaziyetleri karşısında telaş etmez, mağlup olmaz inşaallah." (Barla Lahikası, 226. Mektup)

21 Mart 1947 tarihinde Sarıkamış'tan "Baban Hulusi" imzasıyla yazılan mektupta, Albay Hulusi Yahyagil, oğlu Halil Naci'ye hitaben şunları yazıyordu:

21 Mart 1947
Sarıkamış

"Naci,

"Yakup Beyin ve Bedia'nın 14 Mart tarihli mektuplarıyla gönderilen senin yazdığın mektubu aldım. Bundan evvelki mektubundan müteselli olmuştum. Bu defa Bedia'nın senden daha metin yazısı beni çok memnun etti. Allah bizleri terbiyeye memur ettiği, sana gelen musibeti habersiz defetmekle nihayetsiz kerem, rahmet ve gayetini sür'atle tecelli ettirmiş, âmin."

"Maddi ve mânevi delillerin mahiyeti ve kanun nazarında kıymetini bilemiyorum. Cebaneti bırak, cesur ol, üzüntüyü terk et, sabûr ol. Belâ vereni bul, mütevekkil ol. Duâ ile, niyaz ile rahmet-i İlâhiyenin kapısını çal, korkulardan emin ol. Seni Hazret-i Yusuf'un makamı olan bugünkü hayatın müteessir etmesin, Yusuf Aleyhisselâmın ruhuna hergün bir Fatiha üç ihlâs oku, o mahpusların pîri peygamberin huzurunu bulup sâkin ol. Maddi ve mânevi derslere şifâ olan şu sâlâvât-ı şerifeye dâim ol..."

"Bu salavât-ı şerifeyi okuyamazsan Yakup Bey sana öğretsin, yeni yazı ile yaz, oku. Maddi esbaba hadlerinden ve haklarından ziyade kıymet vermediğim için esbaba da öyle perde nazarıyla bakıyor, perde arkasında sebepleri kendi izzet ve azametine perde etmiş olan Kerîm ve Rahîm Allah'a ben de ve senin musibetinle musibete uğrayanların hepsi de duâ ile niyaz ile ilticadayız, kıymetli ve nurânî zevât da duâda bulundular, sen de böyle yap. Maddî esbabı da Allah'a dayanmak şartiyle kuvvetli tut, muvaffakiyet Allah'dandır. Gözlerinden öper, Allah'ın Hafiz ismine emanet ederim oğlum.

Baban Hulûsi"

Üstad Said Nursî'den Hulusi Bey'e gelen mektup

"Sevgili kardaşım, seni teşvik için değil, çünkü teşvike muhtaç değilsin. Hem medar-ı fahr etmek için değil, çünkü fahr ise ucup ve riyaya medardır. Belki, sana medar-ı şükür olmak için diyorum ki; sen ve Hakkı Efendi benim için yüz ciddi talebe hükmüne geçtiniz. Hatta diyebilirim ki; kader-i İlâhî, beni bu yerlere göndermesi, sizleri şu vazife-i kudsiyede uyandırmak içinmiş. Şimdi şu zamanda, iman-ı tahkikinin dersini vermek, pek büyük bir fazilettir. Ve kudsî bir vazifedir. İman-ı tahkikiyi taşıyan bir mü'min, çok mü'minlere bir nokta-i istinat olur ki, şuursuz olarak avam-ı mü'minin, o iman-ı tahkiki sahibinin kuvvet-i imanına istinat ederek, kuvve-i maneviyeleri kırılmaz, dalâletlere karşı dayanırlar."

"İşte böyle bir derste bulunduğunuz için Cenab-ı Hakka yüzbinler şükrediyorum ki, o kuvvetli omuzlarınız yüküm altına girdiği için zaif omuzum ağırlıktan kurtulup, ruhum rahat etti. İstirahat bulan ruhum, size takdirkârâne ve minnettarâne bakıyor ve mes'uliyetten kurtulan kalbim de, muvaffakiyetinize dua ediyor. Ve icra-i vazife için çok düşünmekten kurtulan aklım da, sizi tebrik ediyor. Ben şu vazife-i kudsiyede bilmeyerek istihdam olunurdum. Siz bilerek hizmet ediyorsunuz, bahtiyarsınız. İnşaallah niyet-i hâliseniz benim müşevveş niyetimi dahi tashih edecektir.

"Şimdi başka bir kaç noktayı size beyan ediyorum:

"Evvelen; yazdığım bazı şeylere dair fikrinizi soruyordum. Maksadım, 'Gördüğüm hakikat acaba hakikat mıdır?' diye sormuyorum. Belki, 'Hakikata açılan yol acaba umuma yol olabilir mi?' diye soruyorum.Çünkü umumun telâkkisini sizin kadar bilmiyorum."

"Saniyen: Misafir Müftüye ve Şeyh Mustafa'ya size gönderilen mektubun birer suretini verdiğin için iyi ettiniz. Hattâ bana da bir suret gönderiniz. Hem biraderzâdem olan o Müftünün oğluna deyiniz ki: Benim tarafımdan âhiret kardaşım ve Kur'ân hizmetinde arkadaşım ve meşreben celâlli olan pederine yazsın. Selâm, duamla beraber ondan istiyorum ki; beraber götürdüğü envar-ı Kur'âniyenin sûhulet-i intişarları için irşat ve nasihatinde "Ve kûlâ lehû kavlen leyyinen" âyetindeki lûtf-ü irşadı kendine rehben etsin."

...

"Rabian: Sorduğun suallere dair yanımda kitap bulunmadığı için, Hanefi ulemesanın kavillerini ve ehadisin rivayetlerini şimdilik bilmiyorum. Fakat bence, böyle efdaliyet mes'elesinde kabûl-ü ammeyi ihsas eden, âdet-i cemaat medar-ı tercihtir. Âdet-i İslâmiye nasıl gelmiş, o daha efdaldir."

"Birinci sualiniz: Eğer Kur'ân okunurken, (okunan Kur'ân) namazın, tesbihatın tetimmesi ise, kıbleye karşı duranlar, vaziyetlerini bozmamak evlâdır. Yalnız müezzinin önündeki adam arkasını çevirsin, yahut çekilsin. Eğer Kur'an müstakil olarak okunursa, okuyana karşı teveccüh etmek evlâdır. Hem cihat-ı sitte ile mukayyet olmayan, ruh kulağı ile dinleyen adam, kıbleye karşı teveccüh etse ve cismanî kulağı ile dinleyen adam okuyana karşı teveccüh etse evlâdır."

"İkinci sualiniz: Cemaatin iştiyakına ve okuyanın niyyetine göre efdaliyet tahavvül eder."

"Üçüncü sualiniz: Üç İhlâs bir Fatiha muhtasar bir hatim hükmünde olduğundan, ona vakit tahdit edilmez. Her vakitte gayet müstahsendir."

"Dördüncü sualiniz: (Allahümme entesselâmü ve minkesselâmü tebarekte ya zel-celâli vel-ikram) kelâmını, değil yalnız müezzin, herbir musalli, herbir namazın selâmından sonra söylemesi Şafiice sünnettir. Hanefice dahi, müezzin için, her namazda sünnet olması gerektir. Umum ihvanlara selâm ve bayramlarımızı tebrik ediyorum.

Âhiret kardaşınız
Said Nursî
(Barla Lahikası, 210. Mektup)

Said Nursî'den Hulusi Bey'e gelen mektup

وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ-بِاسْمِهِ
اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَداً دَاۤئِمًا

"Aziz, Sıddık, Muhlis, Kardaşım;

"Evvelâ, biraderzâdemin, Halil Naci'nin dünyevî musibeti beni de cidden mahzun eyledi. Cenab-ı Hak onu kurtarsın. Size de sabr ü tahammül ihsan eylesin. Amin...

"Nur'un eskiden beri hiç sarsılmayan, muhlis bir kahramanı elbette dünyanın geçici, kıymetsiz, fani vaziyetleri karşısında telâş etmez, mağlûp olmaz. İnşaallah..

"Saniyen: Silsile-i ilmiyede bana en son ve en mübarek dersi veren ve haddimden çok ziyade şefkatini gösteren, Hazreti Şeyh Muhammed el-Küfrevî (Kuddise Sırrıhu) nın hülefasından, Alvarlı Hoca Muhammed Efendiye ve ihvanlarına çok selâm ve arz-ı hürmet ederim. Ve o havalide Nurlarla alâkadar, senin dostlarına çok selâm ve Nur hizmetinde muvaffakiyetlerine dua ederiz.

اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Hasta Kardaşınız
Said Nursî

(Barla Lahikası, 226. Mektup)

Üstad Said Nursî'den Hulusi Beye:

"Gayyur, ciddî, halis ve muhlis, âhiret kardaşım;

"Evvelen: Size Otuz İkinci Söz'ün ikinci mevkıfını gönderdim. Dikkat ile okuyunuz ve güzelce yazınız. Hatalar varsa da tashih ediniz. Acele ve hazin bir kalb ile yazıldığı için, içinde müşevveşiyet bulunacaktır."

"Saniyen: Muvakkat bir fütur, bir tenbellik sizde arız olduğunu yazıyorsunuz. Baharda kanın galeyanından gelen ve gecelerin kısalmasındaki uykusuzluktan neş'et eden ve müstemi'lerin kalbleri, işlere teveccüh etmelerinden tevellüt eden, rehavet ve füturdan başka, meyânımızdaki münasebet-i ruhiyenin rabıtası ile, musibetin eseri olarak bendeki sarsıntının size in'ikası ve sirayet etmesi mümkündür. Merhum Abdurrahman'ın vefatını zamanında bilmediğim halde o münasebet-i ruhiye ciheti ile fazla bir sarsıntıyı Ramazan-ı şerifte hissettim. Şimdi anladım ki, şuurî ve ihtiyarî olmayan çok in'ikasat vardır."

"Fakat kardeşim, sen şimdi iki vazifeyi görmekle mükellefsin; biri, kardeşim Hulusi Beyin vazifesini, biri de evlâd-ı manevîyem ve biraderzâdem ve bir deha-i nuranî sahibi olmak pek muhtemel olan Abdurrahman'ın vazifesi de size ilâve edildi. O benim hakiki bir varisim idi. Yazdıklarımı ve malımı kendi malı telâkki ederdi, öyle de sahip oluyordu. Sen de bundan sonra, yazı ve Sözleri, hocanın yazısı diye tutma. Kendi malın ve sözlerindir bil, öyle sahip ol."

"Hakkı Efendiye söyle ki; o da kardeşim Abdülmecid yerinde kendini anlasın ve onun vazifesi ile mükellef olduğunu bilsin."

"Salisen: Otuz Üçüncü Söz'den başka, Söz yazılmak ihtiyacı kalmadı. Hem şer'an çok mübarek, bu otuz üç adetten, bazı esbaba binaen geçmeyeceğim, hem de hakaik-ı esasiye-i Kur'âniye ve imaniyenin elzem ve lâzım olan kısımları hemen ekseriyet-i mutlaka itibarı ile yazılmıştır."

"Ümid ediyorum ki, Cenab-ı Hak kabul etse, tevfik verse, yazılanlar dalâlet bulutlarını dağıtmaya kâfidirler. Her derdin devası, içinde var demeyeceğim, fakat mühlik dertlerin ağlep devası yazılanlarda vardır. Siz onların mütalâasını kıymettar bir ibadet olan tefekkür nevinde telâkki ediniz. Ve onlardaki ilmi envar-ı imandan ve marifetullahtan tasavvur ediniz ki, usanç vermesin. Hem sizde ve müstemi'înde iştiyak olduğu zaman okuyunz."

Bâki selâm ve dua.
Kardeşiniz Said
(Barla Lahikası, 209. Mektup)

***
Muhammed Küfrevî, Alvarlı Muhammed Efendi ve Hulusi Bey

Hulusi Yahyagil rahmetlinin uzun ömrü baştan sona fazilet levhaları halinde parlamaktadır. Üstad Bediüzzaman'la bazı tevafukları vardır. Üstad henüz bir çocukken son dersini Muhammed Küfrevî Hazretlrinden almıştı. Bu dersten az bir zaman sonra Küfrevî Hazretleri rahmete kavuşmuştu. Albay İbrahim Yahyagil ise; önceleri Muhammed Küfrevî Hazretlerine bağlıydı. Bu maneviyat rehberinin talebe halifelerinden Alvarlı Muhammet Efendiye irtibatları vardı.

Muhammed Küfrevî Hazretleri

Nakşi şeyhî Muhammed Küfrevî Siirt'in Küfre köyünde 1775'te dünyaya geldi. Kendisine "kutup" ünvanı verildi. Genç Said henüz talebelik yıllarında, Muhammed Küfrevî'nin ilim ve irfanından feyiz aldı. Bediüzzaman ilim-iman yolundaki son dersini de Muhammed Küfrevî'den almıştı.

Muhammed Küfrevî Nakşî şeyhlerindendi. İsim ve şöhreti her tarafa, bu arada İstanbul'a kadar yayılmıştı. 1898 yılında, yüz yirmi üç yaşlarında vefat ettiği zaman, Sultan Abdülhamid Han Bitlis'e İtalyan mimarlar getirterek, onun için bir türbe yaptırmıştı.

Bediüzzaman Bitlis'te on sekiz yaşlarındayken, bir gün birisi, Bitlis Şeyhlerinden Muhammed Küfrevî'nin kendisine beddua ettiğini yalandan söylemişti. Genç Said bunun üzerine Şeyhi ziyarete gitti. Dergâhına vardığı zaman, Muhammed Küfrevî genç Saide iltifatta bulundu. Kendisine teberrüken ezberden ders verdi.

Genç Said'in Aldığı Son Ders

Bediüzzaman'ın biraderzâdesi Abdurrahman Nursî'nin yazdığı Tarihçe-i Hayatta belirttiğine göre, Bitlis'in büyük âlimi Muhammed Küfrevî'nin Genç Said'e teberrüken verdiği en son dersi...

Meali: "Eşyaların miktarlarını kudretiyle takdir eden, şekilleri hikmetiyle suretlendiren, Allah'a hamd ü senâlar olsun."

"Peygamberlik dairesinin çemberi olan Hz. Peygamber, nübüvvet ve cömertlik kisvesinde olan ehl-i beytine, feleklerin üstünde yıldızlar döndükçe yerin etrafında bulutlar gezdiği müddetçe yani kıyamete kadar Hz. Muhammed'e (a.s.m.) salât ü selâm olsun." (bk. Abdurrahman Nursî, Bediüzzaman'ın Tarihçe-i Hayatı)

***
Genç Said bir gün rüyasında Muhammed Küfrevî'yi gördü. Küfrevî genç Said'e hitaben,

"Molla Said! Gel, beni ziyaret et, artık gideceğim!" dedi.

Bu hitap üzerine genç Said hemen gidip, Küfrevî'yi ziyaret etti. Küfrevî'nin uçup gittiğini görünce de uyandı.

Saatine baktığı zaman vaktin gece yarısı olduğunu gördü. Sabah olduğu vakit Muhammet Küfrevî'nin evinden matem seslerinin geldiğini duydu. Doğru Küfrevî'nin evine gitti. Küfrevî'nin gece vefat ettiğini söylediler.

Hulusî Beyle Alvarlı'nın İrtibatı

Risale-i Nur'un ilk talebesi Albay Hulûsi Yahyagil, Üstada talebe olmazdan önce, Muhammed Küfrevî'ye bağlı olduğunu Barla Lâhikası'ndaki bir mektubunda şöyle ifade etmektedir:

"Taharrî-i hakikat ile ömür geçirirken, mukadderat bu âsi biçareyi de beş sene evvel Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Muhammed Küfrevî Hazretlerine doğru açılan tarik-i Nakşibendîye idhal eylemişti..." (Barla Lahikası, 10. Mektup)

Daha sonraki yıllarda Albay Hulûsi Beyin, Muhammed Küfrevî'nin halife ve talebelerinden Erzurum-Alvarlı Hacı Muhammet Efendiyle mektuplaşmaları ve muarefesi oldu.

Alvarlı Muhammed Efendi, Albay Hulûsi Beye hitaben "Enver-ı dü dîdem, birader-i ber güzidem... Halde haldaşım, yolda yoldaşım, dinde kardaşım..." derken bir şiirinde ise şunları ifade ediyordu:

"Hamdülillah nur-ı tevhid yâr-ı garındır senin,
"Nur-u tevhid, nur-u didem, dilde yarındır senin."

Alvarlı Hacı Muhammed Lütfi Efendi, Osmanlıca olarak neşredilen divanındaki bir şiirinde de, Albay Hulûsi Yahyagil'in üstadı Bediüzzaman Said Nursî'den şu mısrasında bahsetmektedir:

"Emrolduğu gibi itaat eyler,
Ehl-i tevhid olan cana can kurban.

"Huzur-u kalble eyler niyazı,
Ehl-i tevhid olan cana can kurban."

"Kur'ân emriyledir her harekâtı,
Ehl-i tevhid olan cana can kurban."

"Cenab-ı Allah'tan diler kavmini,
Ehl-i tevhid olan cana can kurban."

"Muhabbetullahtır dilde iradı,
Ehl-i tevhid olan cana can kurban."

"Tevhid eder her dem ezelde Said,
Ehl-i tevhid olan cana can kurban."

"Ehl-i hayâ lâyık olur gufrana,
Ehl-i tevhid olan cana can kurban.
Gözünde, gönlünde tavf-ı Rabbanî."

Bahsimizi Barla Lâhikası'ndaki, Albay Hulûsi Yahyagil'e hitaben yazılan kısa mektubun "Saniyen" kısmıyla bağlayalım:

"... Silsile-i ilmiyede bana en son ve mübarek dersi veren ve haddimden çok ziyade şefkatini gösteren Hazret-i Şeyh Muhammed el-Küfrevî'nin (Kuddise sırruh) hulefâsından Alvarlı Hoca Muhammed Efendiye ve ihvanlarına çok selâm ve arz-ı hürmet ederim. Ve o havalide Nur'larla alâkadar senin dostlarına çok selâm ve Nur hizmetinde muvaffakiyetlerine dua ederiz." (Barla Lahikası, 226. Mektup)

Alvarlı Muhammed Efendi bir manzumesinde Hulusi Bey için şöyle yazıyordu:

"Halde haldaşım, yolda yoldaşım, dinde kardaşım, Hulusi Efendi.

"Hamdülillah nur-u tevhid yâr-ı garındır senin,
Nur-u tevhid, nur-i didem, dilde yârındır senin.

Rahmanürrahman ez ezelde tâ beebed ihsan-ı Hak,
Mahz-ı fadlından Hüda'ya baki varındır senin.

Bir kerimdir, bir Rahimdir, bir Hakimdir Zülcelâl,
Kerem-i fadl-ı İlahi yâr-ı garındır senin.

Nice hamd etmek gerektir Lütfiya bu nimete,
Gübâr-ı kadem-i canan müşk-ü bârındır senin."

Bediüzzaman'ın selâmını kendisine tebliğ eden Hulusi Beye yazdığı mektupla şunları ifade ediyordu:

"Biinayetillahi Teâla meyan-ı ümmet-i Muhammed'de şem'a-i Hidayet nurunu füruzan eden, bir zât-ı âli kadrın huzur-u saadetine nam-ı kemteranemi tahrir ile tezekkürde bulunduğunuza ve hüsn-ü himmetlerini celb ve selâmlarını tebliğiniz kıymet-i dünya ve mafiha olan eşyadan değerlidir. Ol zat-ı âlikadrin himmetlerinin istirhamında bir bende-i âciz ve müznib-i kemterim.

Ol babta himmetlerine havale.
Esselam ey sema-i nur-u hidayet esselam.
Esselam ey matla-i saadet esselam.

***
Muhammed Lütfi Efendi, yine yazdığı bir şiirle Hulusi Bey'e şöyle hitap ediyordu:

"Gülbini tevhidde goca-i hemrâh Hulusi Efendi kardaş!
Nur-u tevhid ile dilde dilârâ bir Haknümâ zata olmuşsun yoldaş

Tuttuğun dâmeni elden bırakma,
İlm-i ledündane olmuşsun sırdaş

Kerem-i kerime ve mazhariyet,
Bir kadr-i vâlâyâ olduğun haldaş

Hamd eyle Mevlaya ruberzemin,
Ol nâehle esrarı eyleme sen fâş"

***
"Envar-ı didem birader-i ber güzidem Hulusi Efendi!
Badesselâm veddua eazzekellah fıddareyn.

Haste dilânın derdine derman eder Allah,
Allah diyenin afvine ferman eder Allah.

Her kimdir der-i dergah-i İlâhide sâil,
Sıdk ile yapışanlara ihsan eder Allah.
Âşık ile maşuk bazarı bizlere mektûm

***
İsmail'i suretâ kurban eder Allah
Hâfız ism-i şerifine olan mazhar efendina
Kerem-i kerimi gözle açar hurşidveşmana
Bu kanunu ezelidir belâ ehl-i gunce-i rânâ
Hüdâ dostlarını dâim belâya mübtelâ eyler
Belânın âhiri baldır hayat-ı ebedî cânâ
Belâ ile bulan buldu, velâyı her dü âlemde."

İbrahim Hulusi Yahyagil Beyefendi, sohbetlerimizde Alvarlı Hoca Efendi merhumun nasihatlarını şiir halinde ifade ettiğini bizlere anlatmıştı. Son senelerde Alvarlı'nın şiirlerinin bir arada yayınlandığını da görmüştüm.

Alvarlı H. Muhammed Lütfi

Erzurum'un Pasinler kazasına bağlı Alvar köyünde, uzun yıllar İslâmiyete hizmet etti ve l955 yılında doksan yaşlarında vefat etti.

Hulusî Beyin Şiirleri

Rahmetli Nurlu Albayımıza, şiir yazıp yazmadığını sorduğumda, bazı şiirlerinin olduğunu ifade buyurmuştu. Kaleminden çıkan şu şiirlerinden bahsetmişti. Daha sonraki günlerde bu şiirlerini de tesbit etmek imkânlarını bulmuştuk. Şiirlerinden iki tanesini kıymetli bir yadigâr olarak burada arz ediyorum:

Tasvir-i hakikat

Bu Nurlara Bismillâh ile girelim ey kardaşlar,
Bu sözlere hamdederek başlayalım ey yoldaşlar.
Bu bağlara şükrederek biz bakalım ey haldaşlar.
Bu gülleri fikrederek koklayalım ey dindanlar.

Tullâb-ı Nurun elleriyle kurtulacak çok düşmüşler.
Nâşirlerinin dilleriyle dirilecek çok ölmüşler.

Selâm olsun hepinize ey Kur'ân'ın hâdimleri.
İkram olsun ruhunuza ey Nurların nâşirleri.
Îman dolsun kalbinize ey Sözlerin kâtibleri.
Envar dolsun kabrinize ey Nurların şakirtleri.

Tullâb-ı Nurun elleriyle kurtulacak çok düşmüşler.
Nâşirlerinin dilleriyle dirilecek çok ölmüşler.

Talebelerin üstadına "Said" derler hem adına.
Bu ümmetin imdadına "Nursî" me'mur irşadına,
Nasihatı ihvanına; "Koşun halkın ıslahına,
Nurla gidin yanlarına, dâvet edin ahkâmına."

Tullâb-ı Nurun elleriyle kurtulacak çok düşmüşler.
Nâşirlerinin dilleriyle dirilecek çok ölmüşler.

Korkmayınız kıl ü kalden Allah sizi kurtaracak.
Yılmayınız hücumlardan,. Sözler sizi kurtaracak.
Bıkmayınız derd-i gamdan, Nurlar sizi kurtaracak.
Çıkmayınız nurlu yoldan, yoktur başka kurtaracak.

Tullâb-ı Nurun elleriyle kurtulacak çok düşmüşler.
Nâşirlerinin dilleriyle dirilecek çok ölmüşler.

Birlikleri tevhidlidir, yok bunlarda ayrılık.
Fikirleri teslimlidir, yok bunlarda gayrılık,
Kullukları îmanlıdır, yok bu zümrede azgınlık.
A'mâlleri ihlâslıdır, yok işlerinde bozukluk.

Tullâb-ı Nurun elleriyle kurtulacak çok düşmüşler.
Nâşirlerinin dilleriyle dirilecek çok ölmüşler.

Üstadları yalnız iken, sırren oldu tenevveret,
Şakirtleri pek az iken, binler oldu bak ne hikmet?
Hâdimleri pek çok iken, Allah verdi Nura nusret.
Bu Hulûsî ber-mûr iken, Allah verdi, şükr-ü ni'met.

Tullâb-ı Nurun elleriyle kurtulacak çok düşmüşler.
Nâşirlerinin dilleriyle dirilecek çok ölmüşler.

Talebeniz
Hulûsî

***

Ezvak-ı Hakikat

İmânında kemâl olan zulümlerden ürkmez asla
İhvanında fena bulan zâlimlerden korkmaz asla
Mevcudatta hakkı gören hududundan çıkmaz asla
Bu âlemde Nura eren ezvakından doymaz asla

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdulillah

Mesâibin cümlesinden ancak Allah kurtarıcı
Mehâlikin darbesinden ancak Allah koruyucu
Menâhinin küllisinden ancak Allah saklayıcı
Meâsinin cemiinden ancak Allah bekleyici

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdulillah

Bak dağlara haşmeti gör, bak âsâra kudreti gör
Bak bağlara ni'meti gör, bak esrâra hikmeti gör
Bak çaylara sür'ati gör, bak ebhâra vüs'ati gör
Bak canlara cenneti gör, bak envâra rahmeti gör

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdulillah

Derman istersen derdine, gel Kur'an'dan devayı al
İmân istersen kalbine, gel Sözlerden safâyı al
Bürhan istersen aslına, gel derslerden kimyayı al
Umman istersen zevkine, gel nurlardan mânâyı al

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdulillah

Girdik Nurun bahçesine ni'metleri tattık hadsiz
Daldık Nurun havzasına elmasları bulduk hadsiz
Vardık Nurun çeşmesine kevserleri içtik hadsiz
Gitik Nurun ravzasına hikmetleri gördük hadsiz

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdulillah

Meslek-i Nur, sâliklere râh-ı hakkı gösteriyor
Üstad-ı Nur tâliblere imân yolu öğretiyor
Şakird-i Nur, muhtaçlara ihlas-ı zevki belletiyor
Nurcu-u muhlis, mü'minlere nurlu Sözler dinletiyor.

Her yerde hazırdır Allah, her şeye kadirdir Allah
Ne misli var ne naziri, âmennâ elhamdulillah.

Hulusi Bey'den Gelen Mektuplar

Nurların İlk Muhatabına Muhatab Olmak Saadeti

Üstad Bediüzzaman'ın ilk muhatab ve talebesi, Emekli Albay İbrahim Hulusi Yahyagil'i tanıyıp, ellerini öperek, dualarını aldığım günlerden itibaren, gerek Elaziz'deki ziyaretlerimde, gerekse yazdığım mektuplara, bu aziz insan, daima cevaplarıyla, yüksek alakalarıyla, bizleri saadetlere gark ediyordu. Bu mektuplardan bir kaç tanesini burada nakletmek istiyorum.

20 Mayıs 1975 tarihli mektubunda bize cevaben şunları kaleme almıştı:

"Aziz ve muhterem kardeşim,

"3 Mayıs l975 tarihli yazınıza cevabım geç kaldı. Mazur görmenizi rica ederim. Allah ebeden sizden razı olsun.

"1. Kamustaki eksiklerin fotokopisine teşekkür ederim.

"2. Diğer zevattan sorduğunuz sualleri bu fakire de soruyorsunuz.

"Aziz Kardeşim, sizin şifahi sorularınıza hiçbir şeyi saklamadan verdiğim cevaplar kâfidir kanaatindeyim.

"İkinci sualinize derim ki, Said Nursî Hazretleri kendi ifadeleri ile 'Ben şuurum tealluk etmeden istihdam olunuyorum. Siz ise bilerek çalışıyorsunuz.' buyurmuşlardı. Bence o Zat sırr-ı İcaz-ı Kur'ân'ı beyana memur edilmiştir. Peygamberimizin (a.s.m.) Efendimizin

'Her yüz sene başında Cenab-ı Hak bu ümmete dinlerini tecdit edecek bir müceddid gönderir.'

hadisine tam masadak bir memur-u ilahi Üstadımızdır. Onun halen benzerlerini bilemiyorum. Olsa olsa onun ihlaslı şakirtleri olabilir. İhlası benimsemeyenlere hakiki Nur Şakirdi, Kur'an'ın tilmizi denilmez kanaatındayım.

"Üçüncü sualiniz, "zamanla ahkâm değişir" sözünü, dinî ahkâm için geçerli görmüyorum ki, bu suale cevap vermek imkânını bulayım. Son ekmel din gelmiş ve başka din ve Nebi gelmeyecektir. Bizi din-i mübine yaklaştıracak tek çare, Nurlara sarılmak, müşküllerimizi o kevser havuzundan temine gayret etmektir.

"Dördüncü sorunuza cevabım; Nurculuk değil, Kur'an ve ondan tereşşüh eden Risale-i Nurlara tilmiz olmak. Kur'an-ı Kerimin Hicr Sûresi sekizinci âyet ile beyan buyurulan hıfz-ı İlahinin bir tahakkuk ve tezahürüdür kanaatındayım.

"Beşinci sualinize cevap: O zatı biz, bu yazının başında açıkladığımız gibi, şuuru taalluk etmeden istihdam olduğuna ilaveten, 'Bu zaman imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikat zamanı değildir' sözünde buluyoruz. Kendisi ehl-i tarik olduğu ve tarikat dersini vermeye de ehil olduğu halde, ihlas dersinde buyurduğu gibi şahsiyet-i maneviyeye çok ehemmiyet vermesi ile (Meâlen: Müminler ancak kardeştirler) ferman ve sevgili Peygamberimizin 'Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz' emrine teşvik edilmenin tahakkukuna çalışmıştır kanaatındayım.

"Zekânız, nâkıs cevabımı itmama yeter. Kusura bakmayın. Islâh edebilirsiniz ümidindeyim.

Elbaki-Hüvelbaki
Uhrevî ihtiyar kardeşiniz Hulusi.

***

Nurlu Albayımız bu aziz satırlarından kısa bir zaman sonra, 31 Mayıs l975 tarihli lütufnamesi olan mektubunda ise, bizlere şunları yazıyordu:

"Aziz Kardeşim,

"27 Mayıs l975 tarihli cevab-ı lütufnamenize cevabım:

"Bugün Anadolu'nun-Türk milletinin dini ve manevî hayatı tatminkâr mıdır?

"Sualinize ancak anlayışıma göre cevap vereceğim.

"Malumunuzdur ki, son ve ekmel din İslâm dinidir. Türkler dinlerine sadakatla bağlı oldukları müddetçe, maddeten ve manen terakki etmişlerdir. Tarih bu hakikata şahittir.

"Fakat asır marîz, unsur yani millet hasta ve aza ve efrat alil olmuş bir durumda. Bu elim hâl, ahkâm-ı Kur'aniye ve sünnetlerin terk ihmali olmuştur da ondandır, dini hayatın zayıflığı. Bu çok ehemmiyetli emrazın (hastalığın) tedavisi için reçete Kur'an'a ittibadır. Din kâfidir. Ancak tecdit ve tamiri lazımdır. Bu mesele için de reçete Risale-i Nur Külliyatıdır. Çünkü onların kaynağı Kur'ân'dır. Daha fazla izaha ihtiyaç yoktur. Kifayetsizliğin telafisine çare de budur kanaatındayım.

"Nurculuk tabiri yerinde, Risale-i Nur ve Kur'anın tilmizleri, şakirtleri demekliğimin sebebi:

"l957 senesinin Kasım ayının sonunda Emirdağ'ında Üstad Hazretlerini son defa ziyaret etmiştim. Üstad Hazretleri ile bu son görüşmemizde, başbaşa, Mektubat'taki, İkinci Mektubta hediyenin kabul edilmemesine dair mektubu kendileri okurken nurculuk tabiri geçince, orada durdular ve

'Şimdi bu tabir çok hoşuma gitmiyor. Çünkü insafsız insanlar ondan başka mana çıkarıyorlar. En iyisi Nurculuk yerine, nurların, Kur'ân'ın şakirtleri, tilmizleri denilmeli.'

buyurmuşlardı. Bu hatıranın hatırına hürmeten biz de "nurculuk" tabiri yerine "şakirt, tilmiz" tabirini kullanıyoruz.

"Cenab-ı Hak, sizler gibi müdakkik, Hakka âşık, sıdka müştak kardeşlerden razı olsun. Adetlerini artırsınn. Âmin.

Elbaki Hülvelbaki
Mühibb-i Muhlisiniz
İbrahim Hulusi.

***

Hulusi Bey Ağabeyimiz son mektuplarından birisinde ise şunları beyan ediyordu: Mektubun tarihi. 10 Mart 1980 - Elaziz

"Muhterem Kardeşim.

"20 Şubat l980 tarihli mektubunuzu melfufen iki mektupla beraber aldım. Sağ olunuz.

"İkinci ve Üçüncü mektupların baş taraflarını benden istediğinizi ifadelerinizden anladım. O zamana mahsus yazıları maalesef bulamadım.

"l978 Kasım ayında katarattan sağ gözümden ameliyat oldum. Gözlük yardımı ile zoraki pek az okumak ve yazmak mümkün oluyor. İstediğinizi şimdilik yerine getiremediğim için beni bağışlarsınız ümidindeyim. Gözlerim görme kabiliyetini çok kayıp etti, kulaklarım fazla ağırlaştı. Yardımcısız ekseriya yakınımızdaki camiye bile gidemiyorum. Fakat buna rağmen derslere devam etmeye muvaffak oluyorum.

"Elhamdülillahi Hazaminfadlı Rabbi.

Duacınız
Hulusi Yahyagil.

Muallim Cûdî ve Kasidesi

Muhterem Albay İbrahim Hulusi Yahyagil Beyefendi ile mektuplaşmalarımız on yıldan fazla sürmüştü.

Üstad Bediüzzaman'ın Barla Lahikası ismindeki mektuplardan meydana gelen eser l982-1983 senelerinde yayınlanmıştı. Nur mektuplarının bu ilk Barla Lahikasında (s.l35) rastladığım bir hususu kendilerinden sormuştum.

"Üstad Bediüzzaman'ın sizin mektubunuza verdiği cevabî bir Barla mektubunda deniliyor ki:

"Merhum Muallim Cudi'nin kasidesi mübarektir. Cenab-ı Hak o zâtı şefaat-ı Kur'ânâ mazhar etsin. Görmemiştim. Görmesinden memnun oldum. Allah senden razı olsun..."

"Bu mektupta geçen Muallim Cudi kimdir, bu zatın yazdığı kaside nasıl bir manzumedir, bu şiiri Üstada ne zaman göndermiştiniz?"

Bu aziz ilim-irfan âbidesi, albay ağabeyimize gönderdiğim mektuba bir kaç gün içinde hemen cevap gelmişti.

Hulusi Bey, yarım yüz yıl okuduğu, dersinde bulunduğu Nur İkliminin manevî dünyasından bizlere seslenmek iltifatında bulunuyordu. Muallim Cudi Bey'in Kasidesini hemen gönderiyordu.

Zannediyorum aziz büyüğümüzün bize son mektubu olmuştu. 24 Mayıs 1984 tarihli mektubuma verdiği cevap şöyleydi:

"Bilmukabele Ramazan'ınızı tebrik ederiz.

"Mektubunuzda sorduğunuz meseleye gelince:

"1929 senelerinde Ürgüplü Hâfız Necib Efendi ismindeki alay müftülerinden bir dostum 1336 (1920) tarihli Tasvir-i Efkâr Gazetesi'nde bir kaside göstermişti. Bu manzumeyi ben o zaman okumuştum. Kaside Kur'ân-ı Kerim ve Hazret-i Muhammed (a.s.m.) mevzuluydu."

"Trabzonlu Muallim Cudi Efendi, merhum Yahya Kemal'in 'Ezansız Semtler' ismindeki bir yazısını okuyunca çok müteessir olmuştu. Bu üzüntüyle, bu kasideyi kaleme almış. Bu şiir tahmin ediyorum 1920 senelerinde neşredilmişti."

"Üstadı ilk tanıdığım sene, 1929'da Eğirdir'de bulunuyordum. O zaman Eğirdir Dağı'ndaki, Dağ Talimgâhı'ndaydım. Bu kasideyi Barla'daki Üstadıma göndermiştim."

"Bu güzel kasideyi elli beş sene sonra sana, ekte gönderiyorum."

"Selâm eder, dualarınızı beklerim."

Muhibb-i Muhlisiniz
İ.Hulusi Yahyagil

Aziz Albayın 1929 senesinde Nurlu Üstada gönderdiği bu kıymetli kasideyi, yazana, gönderenlere, dualara vesile olması niyetiyle, yetmiş sene sonra aynı kasideyi neşrediyoruz:

Kur'an-ı Kerim ve Hazret-i Muhammet (a.s.v.)

Ümmi âlimdir Muhammed
İman ederim ona müebbed
Allame-i mekteb-i ledünni
Hayrette bıraktı ins ü cinn

Her dilde tekellüm etti Cibril
Kim etti tekellüm böyle bir dil
Üslub-u Arab yok ol revişte
Bir harikuladelik var işte

Tebliğde ebleğul beyandır
Divan-ı kıdemde tercümandır
Cibril-i Emin enisi ruhu
Kur'ân'ı mübin lübb ü sünuhu

İ'cazına itiraf bahir
Kafir ona dense kavl-ı sahir
Bir mucizdir, lisan-ı Haktır
Hakkaki inanmaya ehakdır.

Kur'ân ki kitab-ı kibriyadır
Vareste-i şevbe-i riyadır
İhlas-ı beyan, lisanı masum
Manasını bilmese de mefhum

Olmuş ki nücum-ı vahy-i havi
Denmiş ona tuhfe-i semavî
Her kevkebi müstakil zişan
Her âyeti başka başka rehşan
.

Bir zikr-i mübarek-i mukaddes
Bir ünsü latif ruh-u emles
Yok gıll u gış anda safi kevser
Vechinde lika-yı Hak gülümser.

Her sehle-i mümteride peyda
Bin dürlü serair-i mezaya
Bakıldıkça olur nigaha rûşen
Hiç gülleri solmayan gülşen

Bir nazm-ı beliğ ve nesr-i enfes
Ervaha tilaveti safares
Kur'an okunurken eyle dikkat
Kalbinde eser nesim-i rikkat.

Tebşir-i sefanuma-yı cennet
İnzarı verir cehime heybet
Müşriklere harb-i asumandır.
İmansıza karşı biemandır.

Mafevki beyan o tarz-ı tebyin
Eyler hacer olsa kalbi telyin
Nur-u azametlerin sedası
İlân-ı kemal kibriyası.

Müminlere şirmi sildiren o
Tevhidi tamam bildiren o
Bir kıssayı eyler hikaye
Tevhid-i Hüdâdır anda gaye.

Bir heybet-i Halikane mahsus
Her âyet-i hilyedar-ı namus
Üslub-u beyanın en rezini
Âdâb-ı kelamın en güzini.

Ezkar-ı Hüdayı etmez ihmal
Esma-yı şerife ayni ezyal
Ahkam-ı münife gelince
Tayin-i vazaif emri dince.

Allah'a nasıl ise ibadet
Ol vecihle eyledi imamet
Ebdana taharet etti talim
Ervaha nezahet etti tefhim.

Tevhid-i hüda ile müeyyed
Tasdik-i nübüvvet-i Muhammed (s.a.v.)
Hakkiyle o seyyidül beşerdir
Peygamber-i müteber-i haberdir.

Fahşayı, kumarı, hamiri tahrim
Etmekle buyurdu aklı takvim
Olmaz hele mümine meâkil
Hınzır-ı zebine-i heyakil
Men eyledi zulmü, adli kurdu
Her yareye kafi merhum urdu

Davası şuhud ile müberhen
Seyf-i zaferi, cidâli ahsen
Bir hasım ile eylese tebarüz
Namusuna eylemez tecavüz
Haysiyetine riayet eyler
Teklif-i rah-ı hidayet eyler.

İnsaniyet neye muhtaç
Hep kuvveden fiile etti ihraç
Namusuna dendi kudsi ekber
Namusuna numunedir müttehar.

Piş-i nazara serer semayı
Arzeder ukula kibriyayı
Ağmaya basar verir ziyası
Masmuğ sağırlara sedası.

Mürsellere verdi sıdk u ismet
Tebliğ, fetanet ve emanet
Ettikçe menakibi tekerrür
Ezhan-ı beşere tenevvür
İlmi, ulemayı etti tekrim
Cehli, cühelayı kıldı tecrim

Esnamı kırar, kulubü kırmaz
İnsanı fena yola çağırmaz
Fikr ile cemmadı eyler intak
Zikr ile meâdi eyler işrak.

Terdifi rical eder inası
Hakkı ile verir hukuk-u nâsı
Eshab-ı cinana vasf-ı ebcal
İman ile salihat-ı âmâl.

Dünyada zuhuru mahz-ı nimet
Fahr etsin anınla zat-ı hilkat.
Dürdane-i lübbüdür vücudun
Fevvare-i hubbudur şuhudun.

Bir hikmete mebni emri nehyi
Zannetme heva, lisanı vahyi
Bir kul o lisana kadir olamaz
Kadir dahi olsa câsir olamaz

Hak sevdi onu, o sevdi Hakkı
Hubbun o hakiki müstehakkı
Akvama muhabbeti eş etti
Bir sofraya koydu kardeş etti.
Cem etti kabail-i şuubu
Bir kıbleye bağladı kulûbu.

Mahluk-u Hüda demez, halaknâ
Muhtac-ı gıda demez rezaknâ
Kalbinde olan mehafetullah
Eyler mi hiç iftira alallah

Mevlaya muhabbeti müsellem
Sallallahü Aleyhi vesellem.

***
Trabzonlu Muallim İbrahim Cûdî

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 1967-1971 yıllarında talebelik arkadaşımız ve Nur Talebelerinden Trabzon'lu Hayreddin Gürsoy dedesi merhum Trabzonlu Muallim Cudi Efendi ile alakalı olarak, biyografi şeklindeki ifadelerini kaleme almıştı:

"Trabzon'un meşhurları içinde başta gelen büyük âlimlerden İbrahim Cûdî Bey, 1863 yılında Arsin ilçesi Yeşilce mahallesinde, halen mevcut olan evde doğmuştur. Babası yine âlim ve fazıl bir zat olan Küçük İbrahimoğlu (Gürsoy) Hacı Mehmed Efendidir.

Küçük İbrahimzade İbrahim Cûdî (Gürsoy) Yüksek Medrese tahsili görmüş, devrinin ünlü hocalarından "İcazet" almıştır.

Mısır'da iki yıl kalarak Arapçasını daha da ilerleten Cûdi Bey, Farsçayı da çok iyi biliyordu. İbrahim Cûdî Divan edebiyatına hakkıyla vâkıf; muallim, şair, hatip, yazar, ve bilgin bir din adamı idi.

İlk görevine henüz 19-20 yaşında iken Ali Naki Efendinin Trabzon'da açtığı Hamidiye Mektebinde Türkçe Öğretmeni olarak başlar. Mısır'dan dönünce İranlıların Trabzon'daki Nâşiri Mektebinde muallimlik ve Müdürlük yapar. Ayrıca Fransız Frerler Okulu, Rum ve Ermeni okullarında Türkçe, Trabzon Lisesinde Arapça ve Farsça, Kız Numune Mektebinde Kompozisyon öğretmenliklerinde çalışmıştır.

Cûdî Bey ayrıca birçok vazifeleri deruhte etmiştir. Trabzon Ticaret Mahkemesi âzâlığı ve Reisliği, Trabzon Gazetesi Baş Yazarlığı, Maarrif Meclisi üyelikleri yapmıştır.

Trabzon Kültür Hayatının her kademesinde izlerine rastlanan Cûdî Bey Muallimler cemiyetini de ilk kuranlardandır.

Cûdî Bey seferberlik yıllarını Ankara Kız Muallim Mektebi hocalığında, Ankara Lisesi Müdürlüğünde geçirir.

İstiklâl Harbi yıllarında İbrahim Cûdî Beyi çok ateşli bir hatip olarak görürüz. Ünye'de Millî Mücadele için yazılar yazar, şiirler neşreder. Bu yıllarda dinî ve millî derneklerin başkanlığını da yürüterek Karadeniz Halkını Millî Mücadeleye, istiklale çağırmıştır.

İstiklâl Harbi sonrası Trabzon Müftüsü olmuştur. İttihatçıların ve harb sonrası yetkililerin milletvekilliği teklifini kesinlikle kabul etmeyen İbrahim Cûdî kendini ilme ve İslâmi hizmetlere vermiştir.

Cûdî Bey yirminin üzerinde eser vermiştir. 1909 yılında neşrettiği "Esma-ül Hüsna Şerhi" adlı eserinden elde ettiği kazançla bugünkü "Cudibey İlkokulu"nu kurmuştur. En meşhur eserlerinden birisi de "Lûgat-ı Cûdî"dir. Bu eserin eskimez yazı ile matbu nûshaları mevcuttur.

Tarih sırasına göre basılan başlıca eserleri şunlardır:

1. Nevâdir-i Nefise (l893)
2. Teshil-i Elifba-yı Osmanî (l896)
3. Kıraat-i Türkiye -I- (l90l)
4. El-Kenzü'l Esnâ Fi-Şerh-i Esmâül Hüsna (l909)
5. Ulûm-i Diniye Dersleri (l9ll)
6. Teshil-i Sarf-i Osmanî (l911)
7. Kıraat-i Türkiye - II (l911)
8. İlk Tâlim-i kıraat (l911)
9. Tarih-i Enbiya ve İslâm (l912)
10. Küçük Tarih-i Enbiya (l912)
11. Elhaytü'l Ebyar yahut Ramazan Vaizi (l912) Bu eserin l970 yılında Türkçe Baskısı yapılmıştır.
12.Tâlim-i Kıraat (l923)
13. Rehber-i Avâmil
14. Ettarâif-ü Vezzarâif
15. Lûgad-ı Cûdî.

Merhum İbrahim Cûdî'nin İstanbul ve Trabzon basınında neşredilmiş yüzlerce yazı, şiir ve makaleleri, ayrıca bir divanı vardır.

Cûdî Bey'in merhum Ankara'da bulunduğu yıllarda Hacı Bayram Camiinde yaptığı vaazları da meşhurdur. Hatta zamanın Diyanet İşleri Reisi Rifat Börekçi Hoca haftada bir gün Hacı Bayramda vaaz yapmış. Cûdî Bey orada olduğu müddetçe kürsüye çıkmaz ve yerini ona terkedermiş.

Ayrıca Cûdî Beyin çok büyük bir âlim olduğunu Diyanet İşleri Reisliği de onun hakkı olduğunu ifade ederek durumu M.Kemal'e intikal ettirmiştir. Kendisine yapılan, Diyanet İşleri Başkanlığı teklifini de kabul etmemiştir. Bu konuda önemli bazı sebebler ileri sürdüğü halen İstanbul'da oturmakta olan oğlu Mehmet Hakkı Cûdî Bey tarafından ifade edilmektedir.

Küçük İbrahimzade (Gürsoy) Cûdî Bey siyasi hiçbir partiye girmemiş, muallimliği ilmi çalışmaları mebusluğa ve bazı yüksek mevkilere tercih etmiş, Trabzon Müftüsü iken 12 Nisan 1926 tarihinde Kadir gecesi vefat etmiştir. Cenab-ı Hak rahmet eylesin...

(bk. Necmeddin ŞAHİNER, Son Şahitler-I)

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...