TEVRAT

Vahiy yoluyla gelen dört büyük semâvî kitaptan ilkidir. İbranice olan Tura kelimesi, Arapça’da Tevrat olarak kullanılmıştır. Bu kelime kanun, ittifak, birlik, anlaşma, sözleşme anlamlarına gelir. İslâm dinine göre Tevrat, Hz. Mûsâ’ya (a.s.) vahyedilmiş; Ancak tahrife uğradığından günümüze kadar tam orijinal hâliyle ulaşamamıştır.

Yahudiliğe göre ise Tevrat’ın ilk beş kitabı olarak bilinen Tora vahiy yoluyla yazılmıştır. Bugün, Ahd-i Atik (Eski Ahit) denilen kitaplar toplamının adına Tevrat denilmektedir.

Yahudilerin kutsal saydıkları 39 kitaptan oluşan Tevrat üç ana bölümden oluşur. Birinci bölüm Tora’nın ihtiva ettiği ilk beş kitap olan Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye’den oluşur. İkinci bölüm Nebim, 6. Kitap Yeşu’dan başlar, 22. Kitap olan Neşidelerin Neşidesine kadar devam eder. Üçüncü bölüm ise Ketubim’dir ve 23. Kitap olan İşaya’dan başlar, 39. Kitap olan Malaki ile sona erer.

Kur’ân-ı Kerimde, Tevrat’ın değişikliğe uğradığını belirten çeşitli âyetler vardır. Nisâ Sûresinin 46. âyetinde “Yahudilerin bir kısmı kelimelerin yerlerini değiştirirler.” Mâide Sûresinin 13. âyetinde de “Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler (Tevrat’ı tahrif ederler)” buyurulmuştur.

Ayrıca Tevrat kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de 16 ayrı sûrede geçer. Bunlar Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ, Mâide, En’âm, A’râf, Tevbe, İsrâ, Tâhâ, Enbiyâ, Mü’minûn, Kasas, Ahkaf, Fetih, Saf ve Cuma sûreleridir.

Tevrat, Yahudilerin ibadetlerinde önemli bir yer tutar. Yazma nüshaları havra ve sinagoglarda bulunan mihrap denilen bir yerde, dolap içinde, sırmalı ve ipekli örtülere sarılmış olarak muhafaza edilir. İbadet için havra ve sinagoga giden bir Yahudi, önce Tevrat’ın korunduğu dolabı seyreder, ona elini sürer ve öper. Eğer havra ve sinagogda Tevrat yere düşerse haham (Yahudi din adamı) onu hemen alır. Sonra haham ve oradaki cemaat 30 gün oruç tutmak zorundadırlar. Buna cumhur (cemaat) orucu derler.

Yahudi inancına göre Tevrat okunurken başın örtülmesi şarttır. Ayrıca açık başla da mabede girilmez. Usûlüne göre abdest almak ve temiz bulunmak gerekir.

Yahudilerin Tevrat Bayramı olarak adlandırdıkları törende önce Tevrat’ın tamamı okunur, sonra tomar hâlindeki Tevrat bir tahta konularak sokağa çıkarılır ve dolaştırılır. Bu tören bütün dünyada aynı şekilde yapılır. Gerek sivil hayatta, gerek askerlikte yemin Tevrat üzerine yapılır.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...