U - Ü

*UBUDIYET


(Ibadet) kelimesine ve sira no.753'e bakiniz.

*UCB


Bak: Sira no. 48

*UHUD GAZASI(Harb) Kelimesine'de bakiniz
1133-Uhud ve Huneyn harblerinde Sahabelerin maglubiyetindeki hikmet:
*7.Lem'a sh:29 p.3, 4 ve 13.Lem'a 9.Isaret’te sh:81 ve (Galibiyet) kelimesine de bakiniz.

*UHUVVET


(Adavet) (Afv) (Ahlâk) (Ihtilâf) (Tenkid) (Tesanüd)kelimelerine ve sira no. 690, 730'a da bakiniz.
1134-Uhuvvet Risalesi:
*22.Mektub 1.Mebhas sh:262
1135-Uhuvvete ait bir düstur:
*Barla L. sh:124'de mektub
1135/1-Hizmet ehlinin birbirinden gücenmesi, Risale-i Nur'a ve cemaate çok zarar verir:
*Osm.Lem'alar 28.Lem'a sh:682 "Birincisi"
1135/2-Uhuvveti sefahetle ve tenkidle bozmak plânlari:

-177-

*Bak:Sira no. 772, 775

*UNUTKANLIK


1136-Harama nazar nisyan verir:
*Kastamonu L. sh:133 p.4, 5, 6

*USÛL


Sira no. 322'ye bakiniz.

*UYKU


1137-Uyku üç çesittir:
*28.Lem'a'da sh:270

*ÜÇ


1137/1-Üç vazife:
*Bak: sira no. 663, 671
1137/2-Üç mes'ele:
*Bak: Sira no. 950, 955
1137/3-Üç günes: *Bak: Sira no. 913


*ÜLFE


(Tefekkür) kelimesine ve 79, 851. Sira no.larina da bakiniz.
1138-Ülfetin verdigi gflet:
*Mesnevî sh:196 son ve 197 ilk I'lem
*Emirdag L.II sh:121 p.3 ve 122 son p.ve 125, 126
*Muhakemat sh:45'te 12.Mukaddeme

*ÜSTAD


(Bediüzzaman) (Risale-i Nur) kelimelerine ve 171, 192, 815. sira no.larina da bakiniz.
Ehl-i dünyanin Üstad hakkindaki bir kisim sualleri:
1139-Üstadin Nur ismine mazhariyeti:
*Bak: Sira no. 815
1139/1-Üstadin içtimaî iktidari:

-178-

Bak: Sira no.1002
1139/2 Üstada ihsan olunan bereket:
*Bak: Sira no. 565
1140-Çalismadan nasil yasiyorsun? suali ve cevabi:
*16.Mektup 4.Nokta "Birincisi" sh:66
*Barla Lâhikasi sh:301 p.2 ve 302
1141-Nasil bilecegiz ki, seni birakirsak dünyamiza karismayacaksin ve halkin malini gizliden almiyorsun? suali ve cevabi:
*16.Mektub 2.Sual sh:68 son p.
1143-O kadar belâlar gördük ki, kimseye itimadimiz kalmadi:
*16.Mektub 4.Sual sh:69
1144-Medeniyet ve suret-i telebbüsümüzü ne için taklid etmiyorsun?
*16.Mektup 5.nokta "Birincisi" sh:69
*Tarihçe-i Hayat sh:235 p.4 ve (Sapka) kelimesine de bakiniz.
1145-Bizim resmen dini nesir ve talim makamimiz varken, sen ne salahiyetle
nesriyat-i diniye yapiyorsun?
*16.Mektub 5.Nokta 2.Mes’ele sh:70
*Tarihçe-i Hayat sh:233 p.3 v.d
1146-Said elli bin nefer kuvvetindedir, sözüne cevab:
*16.Mektub zeyli sh:72
1147-Neden vesika için müracaat etmiyorsun? sualine cevab:
*16.Mektub'un Zeylinde sh:73
*22.Lem'a 2.Isaret'te sh:170
1148-M.Kemal'in maas ve makam vermesini neden reddettin? sualine cevab:

-179-

*12. Sua sh:289 "Mühim bir Suale Cevab" ve (Mustafa) kelimesine de bakiniz.
1148/1-Âlem-i Islâm'in itimad edebilmesi için, Nurcularin ser cereyanina bas egmemesi:
*Emirdag L.II sh:107 p.3
1149-Ankara ehl-i vukufunun Üstad hakkinda "Verâset-i Nübüvvet dâva ediyor" iddiasina cevab:
*Sualar sh:342 mektub
1150-Ehl-i vukufun Üstad hakkinda “Müceddidlik dâva ediyor” iddiasina cevab:
*Sualar sh: 342 mektub ve sh:343 mektub
1151-Üstadi çürütmek plânlarina ragmen teveccüh-ü âmmenin artmasinin hikmeti:
*Sualar sh:397 “Son Sözüm”
1152-Üstada müteallik takrizleri tenkide cevab:
*Sualar sh:402 "3.Nokta"
1153-Peygamberlik iddiasina Üstadin cevabi:
*Sualar sh:415'te 57.hata ve cevabi
1154-Üstadin makamata gönderdigi, anahatlariyla kisa tarihçesi:
*Sualar sh:495
1155-Üstad hakkinda "Asayisi ihlâl ediyor" evhamlarina karsi Üstadin talebelerine tavsiye ettigi cevabi:
*Emirdag L. sh.10 mektub ve Bak: Sira no.97
1156-Seni serbest birakirsak siyasetimize karismaz misin? sualine cevab:
*Emirdag L.sh:11 p.4, 5
1157-Üstadin hürriyete verdigi ehemmiyet:
*Emirdag L. sh:18 son p. ve (Hürriyet) kelimesine de bakiniz.
1158-Üstada hükümetçe istenilen yardim mes'elesi:
*Emirdag L. sh:24 mektub

-180-

1159-Üstada yapilan tazyikatin üç sebebi:
*Emirdag L.sh:37 p.2 mektub ve sh:193 mektub ve (Tecavüz) kelimesine de bakiniz. 1160-Üstadin sakal birakmamasinin hikmeti:
*Emirdag L. sh:48 son p. ve Bak: Sira no. 931
1161-Üstadin Cum'a namazina gidememesi:
*Emirdag L. sh:48 p.2, 3, 4
1162- Üstada yapilan taarruzlarin kanunsuz oldugu:
*Emirdag L. sh:76 mektub
1163-Üstadin kulunç hastaligi:
*Emirdag L. sh:142 p.1
1164-Üstadin bedeline musibetleri almak:
*Emirdag L. sh:184 p.1
1165-Üstadin manevî makamlari kabul etmemesi:
*Emirdag L. sh:70 p.3'den 76'ya kadar ve sh:166'da mektub ve sh:227 mektub
1166-Üstadin kisa bir tarihçesi:
*Emirdag L. sh:155
1167-Üstadin mevti hizmete daha müessir olacagi ve nefsini ölüme razi etmesi:
*Emirdag L. sh:199 mektub
1167/1-Üstadin sesi kesilmesi:
*Emirdag L.II sh:226 mektub ve sh:228 son p.
1167/2-Üstadin Hilmi Uran'a gönderdigi mektub:
*Emirdag L. sh:217
1168-Üstadin talebelerinden dua ve manevî himmet istemesi:
*Emirdag L. sh:239 "Râbian"
1169-Üstadin üç kumandanlara karsi mukabelesi:
*Emirdag L.sh:245 mektub
1170-Üstadin iffeti ve hediye almamasi:

-181-

*Emirdag L. sh:263 mektub ve (Hediye) kelimesine de bakiniz.
1171-Üstadin fedakârana hizmetleri:
*Emirdag L. sh:277 p.2
1171/1-Üstad Hz.nin meb'uslara beyannamesi:
*Bak: Sira no. 412
1172- Üstadin M. Kemal'in dostlugunu kabul etmemesi:
*Emirdag L. sh:284 "Reisicumhur'a mektub" ve (Mustafa) ve (Besinci sua) kelimelerine de bakiniz.
1173-Üstada yapilan hizmette "Hüddamlar da hizmet ediyor" diye noksanlik yapilmasi:
*Emirdag L.II sh:12'de 2.mektub
1174-Üstadin Cihan Harbine istiraki ve cereyan eden bazi hâdiseler:
*Emirdag L.II sh:13 "Sâniyen"
1175-Üstadin sergüzest-i hayatindaki hârikalarin hikmetlerinin beyani:
*Emirdag L.II sh:72 mektub ve sh:228 mektub
*28.Mektub 7.Mes'ele 6.Isaret sh:374
1175/1-Eski Said'in kuvvet-i ilmiyle, nazar-i akliyla gördügü hakikatlari; Yeni Said'in suhud-u kalbî ve nur-u vicdanla görmesi:
*Barla Lâhikasi sh:262 p.3
1176-Ahrarlarin Üstadi Diyanet Makamina istemeleri:
*Emirdag L.II sh:211 ilk mektub
1177-Üstadin mücerred kalmasiyla, anne ve evlât beraberligindeki zevkin
noksanliginin, iman suurunun verdigi manevî kardeslikle telâfi edildigi:
*Emirdag L. II sh:211 son mektub
1178-Üstadin inziva hayati:
*Emirdag L.II sh:288 mektub ve (Inziva) kelimesine de bakiniz.

-182-

1179-Üstadin yüksek sahsiyetinin mümtaz evsafindan bir kaçini tavsif eden önsöz:
*Tarihçe-i Hayat sh:5
1180-Üstadin dogumu, çoçuklugu ve tahsil hayati devrelerine ait tarihçesi:
*Tarihçe-i Hayat sh:30'dan 52'ye kadar
1181-31 Mart hadisesi ve Divan-i Harb-i Örfî safhalari:
*Tarihçe-i Hayat sh:60'dan 78'e kadar ve (Otuzbir Mart) kelimesine de bakiniz. 1182-Üstadin M.Kemal ile mülâkati:
*Tarihçe-i Hayat sh:145 p. 2.'den sh:148 'e kadar
1183-Üstadin tercüme-i hâline ait bir mektub:
*Tarihçe-i Hayat sh:325
1184-Üstad gelenlere ne konusurdu? baslikli yazi, meslek-i Nuriye ile alâkalidir:
*Tarihçe-i Hayat sh:462
1185-Üstadin iffeti:
*Tarihçe-i Hayat sh:518 mektub
1186-Üstada yapilan tecavüz:
*28.Mektub 4.Mes'ele sh:360
*26.Lem'a 15.Rica sh:258 ve 16.Rica sh:263 ve (Tecavüz) kelimesine de bakiniz.
1187-Üstadi zehirleme su-i kasdi:
*Emirdag L. sh:140 mektub
*Tarihçe-i Hayat sh:461
*Sualar sh:423 son p.
1188-Üstadin mezarini Barla'da istemesi:
*Emirdag L. sh:169 p.1 ve sh:170 p.2
1188/1-Üstadin kabrinin gizli kalmasi için vasiyeti:
*Emirdag L. II sh:204 mektub
1189-Üstadin Âl-i Beyt'ten olmasi mes'elesine itiraza cevab:
*Sualar sh:424 p.2 ve sh:414 p.1
*Emirdag L. Sh:267 son p.

-183-

1189/1-Hz. Üstad'in rütbe-i maneviyesi:
*Barla Lâhikasi sh:208 p.1
1190-Üstadin medihleri kabul etmedigi halde o cihette itham etmenin gayr-i
kanunî oldugu:
*Sualar sh:373 ''Altincisi'' ve sh:451 ''Altincisi''
*Emirdag L.II sh:151 2.Mes'ele ve 153 p.1, 2
1191-Üstad hakkinda hüsn-ü zan ve medih mes'elesi:
*Sualar sh:387 p.2, 3 ve sh:424 p.2
*Emirdag L. sh:70 mektub ve sh:273 son p.
*Barla L. sh:22'de 5.sebeb
*Tarihçe-i Hayat sh:22 p.4'den sh:27'ye kadar ve sh:454 p.sondan sh:426
sonuna kadar ve sh:698 p.son ve 699 p.1 1192-Üstadin üç sahsiyeti: *Sualar sh:432 son p.
*26.Mektub 2. Mebhas sh:362 ve (Makam) kelimesine de bakiniz.
1193-Üstadin Rusya'daki idam hadisesi ve onunla alâkali mes'eleler:
*Tarihçe-i Hayat sh:114, 115
*Sualar sh:524 ve sh:523 p.2, 3 ve sh:526 p.1
1194- Üstadin hapiste iken camide görülmesi:
*Tarihçe-i Hayat sh:217 hâsiye
*Sualar sh: 485 "ikincisi"
1194/1-Üstad ve Abdulhamid Han:
*Sualar sh:594 p.3
*Kastamonu L. sh:78 "2.Esas"
*Iki Mekteb-i M.S. sh:30 "Yari Cinayet" (Otuzbir Mart) kelimesine de bakiniz.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...