YUNAN / YUNANİSTAN

Tam adı Yunanistan Cumhuriyetidir. Yüz-ölçümü 131.940 km2 olan ülkenin başkenti Atina’dır. Dili Yunanca olup, 2002 tahminî nüfusu 10.645.343’tür. Ülke nüfusunun yarıdan fazlası kentlerde toplanmıştır.

Tarihî kaynaklara göre Yunanistan topraklarına ilk defa yerleşim M.Ö. yedinci binde başlamış ve o tarihten sonra da devamlı göç dalgalarına uğramıştır. Başlıca Hint-Avrupa kökenli Helenler, Akhalar, Dorlar, Fenikeliler ve Roma-Bizans Uygarlıklarına ev sahipliği yaptı. Tarihte en parlak dönemine ve en geniş sınırlarına Büyük İskender (İskender-i Rûmî) zamanında ulaştı. Karadeniz’den doğu Akdeniz’e, Afrika kıyılarına, İspanya’ya Hindistan’a kadar uzanan büyük bir imparatorluk haline geldi.

İlimler tarihi ciddi bir şekilde ele alındığında eski Yunanlıların mücerred düşünceden hoşlandıkları, pratik problemleri çözme yerine tabiat felsefesi yapmayı tercih ettikleri görülür. Felsefe ve bilim toplumun ortak malı olmaktan ziyade az sayıda kişinin aktivesi olarak icrâ edilmiştir. Eski Yunanda hâkim olan tabiat felsefesine dikkat çeken Üstad Bediüzzaman bu konuda şöyle demektedir: “Evet, Nemrudları, Firavunları yetiştiren ve dâyelik edip emziren, eski Mısır ve Babil’in, ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususî olduğu için etrafında sihir telâkki edilen eski felsefeleri olduğu gibi, âliheleri (ilâhları) eski Yunan kafasında yerleştiren ve asnâmı tevlid eden (putperestliği doğuran) felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet, tabiatın perdesiyle Allah’ın nurunu görmeyen insan, her şeye bir ulûhiyet (ilâhlık) verip kendi başına musallat eder.”

Bugün Batı medeniyeti ısrarla, köklerini Roma ve eski Yunan Medeniyetlerine dayandırma eğilimindedir. Hattâ bilim tarihinin de onlarla birlikte başladığı iddiasındadır. Batı medeniyeti eski Yunan ve Roma dehâsını ihyâ eder mahiyette, gayr-ı meşrû vesileleri kullanarak, kalp ve ruhu ihmal ederek, beşerin ruhuna ve dimağına yerleştirmeye çalıştığı sistemiyle fertleri, fikirleri ve toplumları ayakta tutan hak, adalet ve insaf mîzanlarını alt-üst ettiğini söyleyebiliriz.

Yunanistan, 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u alıp Bizans Devletine son vermesiyle Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girdi. Bu dönemde özellikle Batı Trakya’ya Müslüman Türkler yerleşti. Günümüzde hâlen sayıları 120 bine ulaşan Türkler, Batı Trakya’da Selanik, İskeçe, Dedeağaç ve Gümülcine’de yaşamaktadırlar.

Yunanlılar 1829 yılında başlayan milliyetçilik akımı ile bağımsız bir devlet oldular. l. Dünya Savaşında galip devletlerin Osmanlı topraklarını paylaşma plânları çerçevesinde, Batı Anadolu’yu işgal ettiler. Ancak Kurtuluş Savaşı ile Anadolu’dan çıkarıldılar.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...