ZEBUR

Vahiy yoluyla gelen dört büyük kitaptan ikincisidir. Hz. Dâvud’a gönderilmiştir (bk. Dâvûd (a.s.) maddesi). Mezmurlar ve Mezâmir adı ile de anılan mukaddes kitapların adıdır. Mezmur kelimesi, “Hz. Dâvud’a inen Zebur’un sûrelerinin her biri; yazılmış kitap” anlamlarına gelir.

Kur’ân-ı Kerimin üç sûresinde Zebur’un Hz. Dâvud’a (a.s.) indiği ve vahiy yoluyla geldiği bildirilmektedir. Bu sûreler Nisâ, İsrâ, Enbiya’dır. Ayrıca Hz. Peygamber de (a.s.m.) bir hadis-i şeriflerinde, ehl-i kitaptan bir fırkanın Zebur okuduklarını buyurmuşlardır (Buharî, Teyemmüm, 6).

Zebur içinde genellikle, Hz. Dâvud’un duaları ve ilâhîleri yer almaktadır. İbranice olan asıl metni ise manzumdur. Doğruluğu terk eden, ahlâkî kaideleri tanımayan, kötülük ve günah içinde yüzen Yahudi kavmine Allah yolunu göstermek için nâzil olmuştur. Hz. Dâvud’a (a.s.) müstakil bir şeriat gönderilmemiş, Hz. Mûsâ’nın (a.s.) şeriatı ile amel etmiştir. Yani içinde dinî hükümler yoktur. Daha çok ahlâkî nasihatleri içermektedir.

Yahudilerin, “Tevrat’tan sonra kitap gelmeyecektir” yolundaki iddiaları Zebur’un Hz. Dâvud’a (a.s.) verilmesiyle çürümüştür.

Günümüzde Zebur hemen bütün dünya dillerine tercüme edilmiştir. Zebur’da geçen konular, daha sonraları Batılı ressam, şair ve heykeltıraşlara ilham kaynağı olmuş ve sanatkârların eserlerinde çeşitli şekillerde işlenmiştir.
Zebur önceleri İbranice idi ve İbrânî-Ârâmî alfabesiyle yazılmıştı.

Hıristiyanlığın yayılmasından sonra Lâtince’ye çevrildi. Ancak günümüzde orijinal bir Zebur nüshası mevcut değildir. Bugün yeryüzünde Zebur’a tâbi bir millet bulunmamakla beraber, gerek Yahudiler, gerek Hıristiyanlar ibadet ve âyinlerinde dua niyetiyle Zebur’dan parçalar okumaktadırlar. Zebur Hıristiyanların okudukları Kitab-ı Mukaddes Külliyatı içinde ‘Mezmurlar’ adıyla yer alır ve 150 Mezmur’dan oluşur. Hıristiyanlar özellikle pazar âyinlerinde Mezmur’dan seçilmiş parçalar okumaktadırlar.
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...