ZEMAHŞERÎ

1075’te Hârizm’e bağlı Zemahşer’de doğdu. Çocukluğunda bir kar fırtınasında donduğu için bir ayağı kesilmiş ve takma bacakla yürümek zorunda kalmıştı. Bu yüzden babası onu, hayatını oturarak kazanması için terzi yapmak istedi. Fakat onun okumaktaki ısrarı neticesinde medreseye göndermek zorunda kaldı.

Zemahşerî’nin gençlik devresi, ilmî ve edebî faaliyetleri teşvik ve himaye etmiş olan Sultan Melikşah ile veziri Nizamülmülk’ün zamanına rastlar. Bu şartları değerlendiren Zemahşerî kendini çok iyi yetiştirdi. Hiç evlenmedi ve kendini tamamıyla ilme verdi. Kısa zamanda tefsir, hadis, kelâm ve edebiyat konularında zamanının en önde gelen âlimlerinden biri oldu. Onun Hârizm, Horasan, Irak ve Hicaz’da dil ve tefsir sahalarında verdiği dersler büyük bir ilgi ile dinleniyordu. Arap Yarımadasını dolaşarak çeşitli kabilelerin dili, edebiyatı, örf ve âdetleri hakkında geniş bilgiler edindi. Çok sevdiği Kâbe’de uzun süre kaldığından dolayı kendisine “Cârullah” (Allah’ın Komşusu) lâkabı verilmiştir. Tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, nahiv, lügat gibi alanlarda elliden fazla eser telif eden Zemahşerî’nin en önemli ve meşhur eseri “Keşşâf”tır. Zemahşerî bu tefsirinde, kendisinden önceki müfessirlerin hemen hepsinin rivâyet yolunu takip etmelerine karşı, o, dirâyet yolunu tercih etmiş ve Kur’ân’ın dilindeki üstünlüğe ve inceliklerine dikkatleri çekmiştir. İslâm âleminde büyük bir şöhret kazanan bu eser, daha sonra yazılan tefsirlere de kaynak olmuştur.
SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...