Menfaat için kullanılan 1 لَكُمْ’deki ل eşyanın hilkaten mübah, helâl, menfaatli olarak yaratılıp, bazı ârızalardan dolayı haram olmuş olduklarına işarettir. Meselâ ağyârın malı, ismet-i şeriye için haram olmuştur. İnsanın eti hürmet ve keramet için, zehir zarar için, lâşe eti necaset için haram olmuşlardır.

Ve keza, herbir şeyde bir faide, bir menfaat olduğuna remizdir. Ve keza beşer için herşeyde bir menfaati bulunduğuna remizdir. Evet, hangi şey olursa olsun, beşere bir cihetten bir istifadeyi temin eder, velev ibret almak için olsun.

Ve keza, arzın karnında istikbal insanlarını intizar eden pek çok rahmetin hazine ve definelerinin bulunduğuna remizdir. لَكُمْ car ve mecrurunun 2 مَافِى اْلاَرْضِ üzerine takdimi, beşere ait istifadelerin her gayeden evvel ve evlâ olduğuna işarettir.

Umumu ifade eden مَا herşeyde menfaatleri aramaya insanları tergib ve teşvik içindir. 3 فِى اْلاَرْضِ’deki فِى’nin عَلٰى’ya tercihi, en çok menfaatlerin arzın karnında olduğuna ve arzın karnındaki eşyanın taharrîsine insanları teşcî ettiğine işarettir.

Ve keza, arzın içindeki maden ve maddelerin istifade-i beşer için yaratılışı, arzın içinde henüz keşfedilemeyen anâsır ve maddelerden, tekâlif-i hayatın zahmetlerinden müstakbelin insanlarını kurtaracak bazı gıdaî vesaire maddelerin vücudu mümkün olduğuna delâlet eder.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Sizin için.
2 : Yeryüzünde bulunan her şey.
3 : Yerde (içinde).
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: 28. âyetin tefsiri / Sonraki Risale: 30. âyetin tefsiri
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ağyâr : başkaları, diğerleri
anâsır : unsurlar, elementler
ârıza : sonradan ortaya çıkan durum, nitelik, sebep
arz : dünya
beşer : insanlık
câr : (cer harfleri)
cihet : yön
delâlet : delil olma, işaret etme
eşya : şeyler, varlıklar
evlâ : daha iyi, üstün
gıdaî : gıdayla ilgili
hilkaten : yaratılış itibariyle
hürmet : saygı gösterme
intizar : gözleme, bekleme
ismet-i şer’iye : dinen ve İslâm hukukuna göre masum olma ve dokunulmazlık
istifade : faydalanma, yararlanma
istifade-i beşer : insanlığın faydalanması, yararlanması
istikbal : gelecek
keramet : üstünlük, şeref
keza : bunun gibi
lâşe : leş
mecrur : Ar. gr. başına gelen bir câr harfi veya bir tamlama nedeniyle son harfi esre olan kelime
menfaat : fayda, yarar
mübah : helâl, serbest; dinen yapılmasında ve yapılmamasında hiçbir sakınca olmayan davranışlar; yeme, içme gibi
müstakbel : gelecek zaman
necaset : pislik
rahmet : İlâhî şefkat ve merhamet
remiz : gizli bir mânâyı ince bir işaretle gösterme
taharrî : araştırma, inceleme
takdim : öne alma, öne geçirme
tekâlif-i hayat : hayatla ilgili sorumluluklar ve yükümlülükler
tergib : isteklendirme, istek uyandırma
teşcî : cesaretlendirme, teşvik etme
teşvik : şevklendirme
umum : genel
velev : şayet, olsa bile
vücud : varlık
Yükleniyor...