1 يُفْسِدُ Fesadın “isyan”a bedel zikri, isyanlarının nizam-ı âlemin fesadına sebep olacağına işarettir. Devam ile teceddüdü ifade eden muzâri sigasıyla fesadın zikredilmesi, melâikenin asıl istemedikleri ve inkâr ettikleri, ancak isyanlarının devam ve istimrar ile vukua geleceğine ait olduğuna işarettir. Melâike, beşerin isyanlarının devam ve istimrarını, ya Cenâb-ı Hakkın i’lâmıyla bilmişlerdir veya Levh-i Mahfuza bakıp ondan almışlardır veyahut insanlardaki kuvve-i gazabiye ve şeheviyeden anlamışlardır.

2 فِيهَا Kuvve-i şeheviye ile arzda fesat hasıl olur; kuvve-i gazabiyenin tecavüzüyle katl ve kıtale mahal olur. Halbuki arz, takvâ üzerine tesis edilmiş bir mescid hükmündedir. وَ ise, fesat ile sefk gibi iki rezileyi birbirlerine atf ve cem eder. Çünkü fesat, sefk-i dimâya sebeptir.

3 يَسْفِكُونَ’nin 4 يَقْتُلُونَ'ye tercihen zikrinden anlaşılıyor ki, sefk, zulmen yapılan katldir. Bu ise, fesada daha münasiptir. Çünkü katlin ifade ettiği mânâ, katlin mübah kısmına da şâmildir: Cihadda veya bir cemaati kurtarmak için yapılan katller gibi ki, bu katl, fesada münasip olmaz.
5 اَلدِّمَاءَ Sefk kelimesinin delâlet ettiği ırâka-i demdeki dem’i tekittir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Bozgunculuk yapar; fesat çıkarır.
2 : İçinde.
3 : Kan akıtırlar.
4 : İnsan öldürürler.
5 : Kanlar.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: 29. âyetin tefsiri / Sonraki Risale: 31-33. âyetin tefsiri
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arz : yeryüzü, dünya
atf ve cem etme : bağlama ve bir araya getirme, birleştirme
beşer : insanlık
beşerin ca’li : insanın yaratılması, halife kılınması
cemaat : topluluk, grup
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
cihad : savaş, harp
delâlet : gösterme, işaret etme
dem : kan
fesad : bozgunculuk, karışıklık
hâsıl olma : meydana gelme
hikmet : sır, gaye, maksat
ırâka-i dem : kan akıtma
i’lâm : haber verme, bildirme
istimrar : devam etme, süreklilik
katl : öldürme
kıtal : savaş, savaşma
kuvve-i gazabiye : öfke gücü
kuvve-i şeheviye : şehvet gücü
Levh-i Mahfuz : herşeyin bütün ayrıntılarıyla yazıldığı kader levhası, Allah’ın ilminin bir adı
mahal olma : yer, mekân olma, sebep olma
melâike : melekler
muzârî : Arapçada şimdiki ve geniş zamanı ifade eden fiil kipi
mübah : dinen yapılmasında ve yapılmamasında herhangi bir sakınca olmayan, helal olan davranışlar
münâsip : uygun
nizam-ı âlem : âlemin düzeni
rezile : rezillik, alçaklık
sefk : kan dökme, kan akıtma
sefk-i dimâ : kan dökmeler, akıtmalar
siga : kip
şamil : içine alan, kapsamlı
takvâ : Allah’ın emirlerini tutup, günahlardan sakınma
tecavüz : haddi aşma, ileri gitme
teceddüt : yenilenme
tekid : pekiştirme
tercihen : tercih ederek
vuku : gerçekleşme, meydana gelme
zulmen : zulmederek
Yükleniyor...