Risale-i Nur, erkân-ı imaniyeyi ve âyât-ı Kur’âniyeyi tefsir ederek öyle bir tarzda beyan eder ki; hiç bir münkir, hiç bir dinsiz, o hakikatları inkâr edemez. Hem riyazî bir katiyetle ispat eder, göze gösterir, aklı doyurur, letâifi kandırır; artık hiç bir imanî ve Kur’ânî hakikatı inkâra mecal kalmaz. Bundan dolayıdır ki; dinsizler, komünistler, bu memlekette Risale-i Nur varken mel’unâne fikirlerini sâha-yı tatbike koyamadıklarından ve bir manevî bekçi gibi Risale-i Nur daima karşılarına çıktığından, Risale-i Nur’un her vecihle neşrine sed çekmeyi gaye edinmişlerdir.

Risale-i Nur, tahkikî iman dersleri verir. Şâkirdlerini her türlü fenalıktan alıkoyar. Kalblere doğruluk aşılar. Onu hakkıyla anlayan artık fenalık yapamaz. Onun içindir ki, bugün memleketin her tarafındaki Risale-i Nur talebeleri, asâyişin manevî muhafızı hükmündedirler. Şimdiye kadar hiç bir hakikî Nur talebesinde âsâyişe münafi bir hareket görülmemiş, âdeta Nur talebeleri zabıtanın manevî yardımcısı olmuşlardır. Risale-i Nur talebelerinin rıza-i İlâhîden başka, a’mâl-i uhreviyeye müteveccih olmaktan gayri düşünceleri yoktur. Şu halde, Risale-i Nur’a garazkâr tertipler hazırlayanlar, perde arkasındaki malûm din düşmanlarından başka kimse değildir.

Yukarıdaki mâruzatımızda birçok mahkemelerin beraat kararlarının mevcudiyetini arz etmiştim. Elde edebildiğim tarih ve numaralarını beyan ederek, o âdil ve yüksek mahkemelere milyonlar Nûr Şâkirdleri nâmına minnettarlığımızı bildirmek isterim. Umum Risalelerin beraat ve iadesi hakkında Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nin 15/Haziran/1944 tarihli beraat kararıyla, İstanbul Eminönü Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1953 tarih ve 1951/137 esas ve 27/952 kararıyla ki; geçen celsede Sebilü’r-Reşad Gazetesi’nin takdim ettiğim nüshasında bildirilen beraat kararıdır. Ayrıca mahkeme-i âlinize sûret-i mahsusada arz ve takdim ettiğim Asâ-yı Mûsâ dahil umum Risale-i Nur Külliyatının Mersin Ağır Ceza Mahkemesinin 17/1954 esas 421/954 karar ve 9/4/954 tarihli beraat kararının mevcudiyetleri; mahkemelerin temininde olarak hiç bir elin Risale-i Nur’a ilişmemesini tazammun ettiği halde, mestur düşmanların hainâne faaliyetleriyle bu sefer de tahsisen Asâ-yı Mûsa kastedilerek âdil ve yüksek mahkemeye gelmiş bulunuyoruz.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

a’mâl-i uhreviye : âhirete ait ameller, işler, fiiller
arz etme : sunma
Asâ-yı Musa : Risale-i Nur Külliyatından bir eser
asâyiş : emniyet, güvenlik
âyât-ı Kur’âniye : Kur’ân-ı Kerimin âyetleri
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
beyan : açıklama, anlatım
celse : oturum, duruşma
Denizli :
Eminönü : (bk .bilgiler)
erkân-ı imaniye : imanî rükünler, imanın temel esasları
fenalık : çirkinlik, kötülük
garazkâr : kötü niyet sahibi, art niyetli
gayri : başka
hakiki : gerçek
katiyet : kesinlik, şüphesizlik
külliyat : takım eserler
letâif : insandaki ince duygular
mahkeme-i âli : yüce, yüksek mahkeme
malûm : bilinen, belli
mânevî : mânâya ait, maddî olmayan
mâruzât : arzedilen şeyler, takdim edilenler
mecal : yer, alan, saha
mel’unâne : lânetlenmiş
Mersin :
mevcudiyet : var olma hali
minnettarlık : şükran duymak, teşekkür etmek
muhafız : koruma, bekçi
münâfi : aykırı, zıt
münkir : inanmayan, inkâr eden
müteveccih : yönelik, yönelmiş
neşr : yayma, duyurma
Nûr Şâkirdi : Risale-i Nur talebesi
nüsha : kopya
rıza-i İlâhî : Allah rızası
risale : Risale-i Nur'dan her bir bölüm
riyâzî : hesap ve hendeseye dair; matematiksel
sâha-yı tatbik : uygulama sahası, alanı
Sebilü’r-Reşad Gazetesi :
sed çekmek : engel olmak
sûret-i mahsusa : hususi, özel şekilde
şâkird : talebe, öğrenci
tahkikî : doğruluğunu araştırarak, araştırmaya dayanarak
takdim : sunma
tefsir : açıklama, yorum; Kur’ân-ı Kerimi mânâ bakımından açıklayan, yorumlayan kitap
tertip : hile, dolap vs. düzenleme, plânlama
umum : bütün
vecih : yön, tarz
Yükleniyor...