2 وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ1 بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ 3

Aziz, fedakâr, sıddık, vefadar kardeşlerim Hoca Sabri ve Hafız Ali,

Mugayyebât-ı Hamseye4 dair Sûre-i Lokman’ın âhirindeki âyetin hakkında mühim sualiniz gayet mühim bir cevap isterken, maatteessüf, şimdiki hâlet-i ruhiyem ve ahvâl-i maddiyem o cevaba müsait değildir. Yalnız, sualinizin temas ettiği bir iki noktaya gayet mücmel işaret edeceğiz.

Şu sualinizin meâli gösteriyor ki, ehl-i ilhad tarafından tenkit suretinde, Mugayyebât-ı Hamseden yağmurun gelmek vaktine ve rahm-ı mâderdeki cenînin keyfiyetine itiraz edilmiş. Demişler ki: “Rasathanelerde bir âletle yağmurun vakt-i nüzulü keşfediliyor. Onu da, Allah’tan başkası da biliyor. Hem röntgen şuâıyla rahm-ı mâderdeki cenînin müzekker, müennes olduğu anlaşılıyor. Demek Mugayyebât-ı Hamseye ıttıla kàbildir.”

Elcevap: Yağmurun vakt-i nüzulü bir kaideye merbut olmadığı için, doğrudan doğruya meşiet-i hassa-i İlâhiye ile bağlı ve hazine-i rahmetten hususî iradeye tâbi olduğunun bir sırr-ı hikmeti şudur ki:

Kâinatta en mühim hakikat ve en kıymettar mahiyet nur, vücut, hayat, rahmettir ki, bu dört şey perdesiz, vasıtasız, doğrudan doğruya kudret-i İlâhiye ve meşiet-i hassa-i İlâhiyeye bakar. Sair masnuatta zâhirî esbab kudretin tasarrufuna perde oluyorlar. Ve muttarid kanunlar ve kaideler, bir derece irade ve meşiete hicap oluyor. Fakat vücut, hayat, nur ve rahmette o perdeler konulmamış. Çünkü perdelerin sırr-ı hikmeti o işte cereyan etmiyor.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
2 : “Hiçbir şey yoktur ki Allah’ı hamd ile tesbih etmesin.” İsrâ Sûresi, 17:44.
3 : Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketi ebediyen, dâima kardeşlerinizin ve sizin üzerinize olsun.
4 : bk. Lokman Sûresi, 31:34. Ayrıca bk. Buhârî, İstiskâ: 29, Tefsîru Sûre (6) 1, (13) 1, (31) 2, Tevhîd: 4; Müsned: 2:24, 52, 58, 122.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Beşinci Lem'a / Sonraki Risale: On Yedinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
ahvâl-i maddiye : maddi haller, sağlık durumu
âyet : Kur’an’da yer alan her bir cümle
aziz : çok değerli, izzetli
cenîn : ana rahmindeki çocuk
ehl-i ilhad : dinsizler, imansızlar
esbab : sebepler
hâlet-i ruhiye : insanın ruh hâli, psikolojik durumu
hazine-i rahmet : Allah’ın rahmet hazinesi
ıttıla : anlamak, bilgi sahibi olmak
kabil : mümkün
kaide : kural, düstur, prensip
keşfetmek : gizli ve bilinmeyen bir şeyi ortaya çıkarmak
keyfiyet : özellik, nitelik
kıymettar : değerli
kudret : güç, iktidar
kudret-i İlâhiye : Allah’ın sonsuz güç ve kudreti
maatteessüf : ne yazık ki
mahiyet : öz nitelik, özellik
masnuat : san’at eseri varlıklar
meâl : açıklama, anlam
merbut : bağlı
meşiet : dilek, arzu
meşiet-i hassa-i İlâhiye : Allah’ın bizzat Kendi dileği
Mugayyebât-ı Hamse : beş bilinmeyen; “Kıyametin ne zaman kopacağını, yağmurun ne zaman yağacağını, kişinin yarın ne kazanacağını, rahimlerde olanı, kişinin nerede ve ne zaman öleceğini Allah’tan başka kimse bilemez.
muttarid : düzenli, intizamlı
mücmel : kısa, öz
müennes : dişi
müzekker : erkek
rahmet : şefkat, merhamet, bağış
rahm-ı mâder : ana rahmi
rasathane : gözlem evi
sair : diğer
sıddık : çok doğru ve sadık
sırr-ı hikmet : herkesin bilmediği gizli sebep, gaye
Sûre-i Lokman : Lokman Sûresi
suret : biçim, şekil
şuâ : ışın, güçlü ışık
tâbi : bağlı
tasarruf : faaliyet, istediği şekilde yönlendirme
tenkit : eleştiri
vakt-i nüzul : inme zamanı, yağmurun yağma zamanı
vasıtasız : aracısız
vücut : varlık
zâhirî : dış görünüşte
Yükleniyor...