Senin ikinci sualin olan, mânâ-yı ismî ile mânâ-yı harfînin bahsi ise, ilm-i nahvin umum kitapları başlarında o mesele izah edildiği gibi ilm-i hakikatın Sözler ve Mektuplar namındaki risalelerinde temsilâtla kâfi beyânat vardır. Senin gibi zekî ve müdakkik bir zâta karşı fazla izahat fazla oluyor. Sen âyineye baksan, eğer âyineyi şişe için bakarsan şişeyi kasden görürsün, içinde Re’fet’e tebeî, dolayısıyla nazar ilişir. Eğer maksad, mübarek sîmanıza bakmak için âyineye baktın, sevimli Re’fet’i kasden görürsün. 1 فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ dersin. Âyine şişesi tebeî, dolayısıyla nazarın ilişir.

İşte birinci sûrette âyine şişesi mânâ-yı ismîdir. Re’fet mânâ-yı harfî oluyor. İkinci surette âyine şişesi mânâ-yı harfîdir, yani kendi için ona bakılmıyor, başka mânâ için bakılır ki akistir. Akis mânâ-yı ismîdir. Yâni 2 دَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىنَفْسِهِ olan târif-i isme bir cihette dahildir. Ve âyine ise 3 دَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىغَيْرِهِ olan harfin târifine mâsadak olur. Kâinat nazar-ı Kur’ânî ile bütün mevcudatı huruftur, mânâ-yı harfiyle başkasının mânâsını ifade ediyorlar. Yâni, esmâsını, sıfâtını bildiriyorlar. Ruhsuz felsefe ekseriya mânâ-yı ismiyle bakıyor, tabiat bataklığına saplanıyor. Her ne ise... Şimdi çok konuşmaya vaktim yoktur. Hatta Fihriste’nin en kolay, en mühim, en âhir parçasını dahi yazamıyorum. Senin ders arkadaşların, bilhassa Hüsrev, Bekir, Rüşdü, Lütfü, Şeyh Mustafa, Hâfız Ahmed, Sezâi, Mehmedler, Hocalara selâm ve mübarek hânende mübarek mâsumlara dua ediyorum.

4 اَلْبَاقِى هُوَ الْبَاقِى
Kardeşiniz Said Nursî

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah’ın şânı ne yücedir!” Mü’minûn Sûresi, 23:14.
2 : Kendi içinde var olan mânâya delalet eder.
3 : Başkasında var olan mânâya delalet eder.
4 : Bâkî olan sadece Odur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Beşinci Lem'a / Sonraki Risale: On Yedinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
akis : yansıma
beyânat : açıklamalar
cihet : taraf, yön
esmâ : isimler
fihriste : özet, bir kitabın içindekiler bölümü, Risale-i Nur’da yer alan bir risale
huruf : harfler
ilm-i hakikat : hakikat ilmi
ilm-i nahv : Arapça gramer ilmi
izahat : açıklamalar
kasden : kasıtlı olarak
mânâ-yı harfî : bir şeyin kendisini değil de san’atkârını, sahibini bildirip tanıtan anlamı
mânâ-yı ismî : bir şeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan anlamı
mâsadak : bir söz veya hükmü doğrulayan husus, doğrulayıcı
mâsumlar : günahsız çocuklar
mevcudat : varlıklar
mübarek : bereketli, değerli
müdakkik : dikkatlice araştıran
nazar : bakış
nazar-ı Kur’ânî : Kur’ân’ın bakış açısı
risaleler : Risale-i Nur’u oluşturan bölümler
sima : yüz
suret : şekil
târif-i isim : ismin tanımı
tebeî : başka bir şeye tabi olan, dolaylı
temsilât : kıyaslama tarzında yapılan benzetmeler, analoji
umum : bütün
Yükleniyor...