On Yedinci Lem’a

Zühre’den gelmiş On Beş Notadan ibarettir.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

Mukaddime

BU LEM’ANIN telifinden on iki sene evvel, 1 inâyet-i Rabbâniye ile, marifet-i İlâhiyede bir hareket-i fikriye ve bir seyahat-i kalbiye ve bir inkişâfât-ı ruhiyede tezahür eden bazı lemeât-ı tevhidiyeyi, Arabî olarak, notalar suretinde Zühre, Şule, Habbe, Şemme, Zerre, Katre gibi risalelerde kaydetmiştim.

Uzun bir hakikatin yalnız bir ucunu göstermek ve parlak bir nurun yalnız bir şuâını irâe etmek tarzında yazıldığından, yalnız kendi kendime birer hatıra ve birer ihtar şeklinde olduğundan, başkalarının istifadesi mahdut kalmıştı. Hususan, en mümtaz ve en has kardeşlerimin kısm-ı âzamı Arabî okumamışlar. Bunların ısrarı ve ilhâhıyla, o notaların, o lem’aların kısmen izahlı ve kısmen kısa bir meâlini Türkçe olarak yazmaya mecbur oldum.

Şu notalar ve Arabî risaleler, Yeni Said’in en evvel hakikat ilminden bir derece şuhud suretinde gördüğü için, tağyir edilmeden, mealleri yazıldı. Onun için, bazı cümleler, sair Sözlerde de zikredilmekle beraber burada da zikrediliyor. Ve bir kısmı, gayet mücmel olmakla beraber, izah edilmiyor, tâ letâfet-i asliyesini kaybetmesin.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “On iki sene evvel” denilen tarih, Hicrî 1340, Milâdî 1921 seneleridir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Altıncı Lem'a / Sonraki Risale: On Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Arabî : Arapça
evvel : önce
gayet : çok
Habbe : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer alan bir bölüm
hakikat ilmi : eşyanın gerçek ve doğru yüzünü gösteren ilim; Kur’ân ilmi
hakikat : gerçek
hareket-i fikriye : fikrî hareket, düşünce alanındaki hareketlilik
hususan : özellikle
ibaret : meydana gelen, oluşan
ihtar : hatırlatma
ilhâh : bir şeyin kabulü için ısrarla üzerine düşmek
inâyet-i Rabbâniye : Allah’ın inayeti, yardımı
inkişâfât-ı ruhiye : ruh ile manevî alanlarda yapılan açılımlar
irâe etmek : göstermek
izah : açıklama
Katre : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer alan bir bölüm
kısm-ı âzam : büyük kısım
lem’a : parıltı
lemeât-ı tevhidiye : Allah’ın birliğini gösteren parıltılar
letâfet-i asliye : bir şeyin aslında ve temelinde bulunan tatlılık, hoşluk
mahdut : sınırlı
marifet-i İlâhiye : Allah’ı bilme ve tanıma
meâl : açıklama, anlam
mukaddime : başlangıç, giriş
mücmel : kısa, öz
mümtaz : seçkin, üstün
nota : bildiri
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un bölümleri
sair : diğer
seyahat-i kalbiye : kalple yapılan manevî yolculuk
Sözler : Risale-i Nur Külliyatında yer alan bir eser
suret : biçim, şekil
Şemme : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer alan bir bölüm
şuâ : ışın, güçlü ışık
şuhud : görme, şahid olma
Şule : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer alan bir bölüm
tağyir etmek : değiştirmek
telif : yazılı eser ortaya koyma
tezahür eden : ortaya çıkan, görünen
Zerre : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer alan bir bölüm
zikredilmek : anılmak, belirtilmek
Zühre : Mesnevî-i Nuriye adlı eserde yer alan bir bölüm
Yükleniyor...