İKİNCİ SUAL: ÂL-İ ABÂ HAKKINDADIR.

Kardeşim, Âl-i Abâ hakkındaki cevapsız kalan sualinizin çok hikmetlerinden yalnız birtek hikmeti söylenecek. Şöyle ki:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, giydiği mübarek abâsını, Hazret-i Ali ve Hazret-i Fatıma ve Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in üstlerine örtmesi ve onlara bu suretle,

لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا 1

âyetiyle dua etmesinin 2 esrarı ve hikmetleri var. Sırlarından bahsetmeyeceğiz. Yalnız, vazife-i risalete taallûk eden bir hikmeti şudur ki:

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-âşinâ ve istikbal-bîn nazar-ı nübüvvetle, otuz kırk sene sonra Sahabeler ve Tâbiînler içinde mühim fitneler olup kan döküleceğini görmüş. İçinde en mümtaz şahsiyetler, abâsı altında olan o üç şahsiyet olduğunu müşahede etmiş.

Hazret-i Ali’yi ümmet nazarında tathir ve tebrie etmek ve Hazret-i Hüseyin’i tâziye ve teselli etmek ve Hazret-i Hasan’ı tebrik etmek ve musalâha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla şerefini ve ümmete azîm faydasını ilân etmek ve Hazret-i Fatıma’nın zürriyetinin tâhir ve müşerref olacağını ve Ehl-i Beyt ünvan-ı âlisine lâyık olacaklarını ilân etmek için, o dört şahsa, kendiyle beraber “Hamse-i Âl-i Abâ” 3 ünvanını bahşeden o abâyı örtmüştür.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Tâ ki, ey Peygamber ailesi, Allah günahlarınızı giderip sizi tertemiz yapsın.” Ahzâb Sûresi, 33:33.
2 : Muhtelif tariklerle rivayet edilmiştir. bk. Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe: 61; Tirmizî, Menâkıb: 60; Müsned, 1:330, 4:107, 6:292, 296, 298, 304; Hâkim, Müstedrek, 2:416, 3:147; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 9:166, 169; Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, 5:197; Kandehlevî, Hayâtü’s-Sahâbe, 4:105.
3 : bk. Ahzâb Sûresi, 33:33. Ayrıca bk. Müslim, Fezâilü’s-Sahâbe: 61; İbni Ebî Şeybe, el-Musannef: 6:370.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On Üçüncü Lem'a / Sonraki Risale: On Beşinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

abâ : yünlü kumaştan yapılmış hırka
Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı üzerine olsun
Âl-i Abâ/Hamse-i Âl-i Abâ : Hz. Peygamber’in (a.s.m.) aile fertleri. Resulullah (a.s.m.) hırkasını kızı Hz. Fâtıma, damadı Hz. Ali ve torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in üzerine örterek özel dua ettiği için bu isimle anılmıştır.
âyet : Kur’ân’ın her bir cümlesi
azîm : büyük, yüce
bahşetmek : sunmak
beraat : temize çıkma, suçsuz olduğunun anlaşılması
çendan : gerçi
ehemmiyetli : önemli
esrar : sırlar, gizli gerçekler
fitne : toplum düzeninin ve asayişinin bozulması
gayb-âşinâ : gaybı bilen, görünmeyenden haberi olan
halife-i bilhak : gerçek ve doğru halife
hikmet : sebep, gaye, fayda
ilân etmek : duyurmak
istikbal-bîn : geleceği gören
musalâha : barışma
mübarek : değerli, bereketli
mühim : önemli
mümtaz : seçkin, üstün
müşahede etmek : gözlemlemek
müşerref : şerefli, değerli
nazar : bakış, görüş
nazar-ı nübüvvet : Peygamberlik bakışı
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
rivayet etmek : bir sözü nakletmek
Sahabe : Hz. Peygamberi (a.s.m.) hayattayken gören Müslümanlar
sır : gizli gerçek
sual : soru
suret : biçim, şekil
şahsiyet : kişilik
taallûk etmek : ilgili, alâkalı olmak
Tâbiîn : Hz. Peygamberi görenleri, yani Sahabeleri gören ve onlardan ders alan Müslümanlar
tâhir : temiz
tarik : hadis veya haberin geliş yolu
tathir etmek : temizlemek
tâziye etmek : teselli etmek
tebrie etmek : beraat etmek, kusur ve noksanlıktan uzak tutmak
teselli etmek : acısını dindirmek
ümmet : Hz. Peygambere (a.s.m.) inanıp onun yolundan giden mü’minler
ünvan-ı âli : yüksek ünvan
vazife-i risalet : peygamberlik vazifesi
zürriyet : soy, nesil
Yükleniyor...