Umum mevcudatın tanziminde eseri görünen ilm-i İlâhîye şehadet eden bütün deliller ve kâinata tasarruf eden kudreti ispat eden bütün burhanlar ve tanzim ve idare-i kâinatta hükümfermâ olan irade ve meşieti ispat eden bütün hüccetler ve kelâm-ı Rabbânî ve vahy-i İlâhînin medarı olan risaletleri ispat eden bütün alâmetler, mu’cizeler ve hâkezâ yedi sıfât-ı İlâhiyeye şehadet eden bütün delâil, bil’ittifak Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hayatına delâlet, şehadet, işaret ediyorlar.

Çünkü, nasıl birşeyde görmek varsa hayatı da var; işitmek varsa hayatın alâmetidir; söylemek varsa hayatın vücuduna işaret eder; ihtiyar, irade varsa hayatı gösterir.

Aynen öyle de, bu kâinatta âsârıyla vücutları muhakkak ve bedihî olan kudret-i mutlaka ve irade-i şâmile ve ilm-i muhit gibi sıfatlar, bütün delâilleriyle, Zât-ı Hayy-ı Kayyûmun hayatına ve vücub-u vücuduna şehadet ederler ve bütün kâinatı bir gölgesiyle ışıklandıran ve bir cilvesiyle bütün dâr-ı âhireti zerrâtıyla beraber hayatlandıran hayat-ı sermediyesine şehadet ederler.

Hem hayat, melâikeye iman rüknüne dahi bakar, remzen ispat eder. Çünkü, madem kâinatta en mühim netice hayattır ve en ziyade intişar eden ve kıymettarlığı için nüshaları teksir edilen ve zemin misafirhanesini gelip geçen kafilelerle şenlendiren zîhayatlardır.

Ve madem küre-i arz bu kadar zîhayatın envâıyla dolmuş ve mütemadiyen zîhayat envâlarını tecdit ve teksir etmek hikmetiyle, her vakit dolar boşanır ve en hasis ve çürümüş maddelerinde dahi kesretle zîhayatlar halk edilerek bir mahşer-i huveynat oluyor.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Dördüncü Nükte / Sonraki Risale: Altıncı Nükte
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

bedihî : açık, aşikâr
bil’ittifak : ittifakla, birleşerek
dâr-ı âhiret : âhiret yurdu
delâil : deliller, işaretler
delâlet : delil olma
hasis : âdi, değersiz
hayat-ı sermediye : devamlı, sürekli hayat
hikmet : fayda, gaye
hüccet : sarsılmaz delil, kanıt
hükümfermâ : hüküm süren
hülâsa : özet, öz
idare-i kâinat : evrenin idaresi
ihtiyar : dileme, seçme
ilm-i İlâhî : Allah’ın herşeyi kuşatan ilmi
ilm-i muhit : herşeyi içine alan ilim
intişar etmek : yayılmak
irade : dileme, isteme, tercih
irade-i şâmile : herşeyi kuşatan irade
kafile : grup, topluluk
kâinat : evren
kelâm-ı Rabbânî : herşeyin Rabbi olan Allah’ın kelâmı
lâtif : berrak, şirin, hoş
mahşer-i huveynat : mikroskobik canlıların toplanma yeri
mu’cize : Allah tarafından verilip, yalnız peygamberlerin gösterebilecekleri büyük harika işler
remzen : işareten
risalet : elçilik, peygamberlik
rükün : esas, şart
sâfi : temiz, arınmış
sıfât-ı İlâhiye : Allah’ın sıfatları
tasarruf etmek : dilediği gibi kullanmak ve yönetmek
tecdit : yenileme
teksir etmek : çoğaltmak
vahy-i İlâhî : Allah tarafından peygamberlere bildirilen emir ve yasaklar
vücub-u vücud : Allah’ın varlığının zorunlu olması
Zât-ı Hayy-ı Kayyûm : her an diri olup her canlıya hayat veren ve herşeyi ayakta tutan Zât, Allah
Yükleniyor...