Halbuki, o zamanda yüzer milyon tebaası bulunan Nesârâ ve Yahudi ve Mecusî dinleri ve Roma, Çin ve İran hükûmeti gibi yüzer milyon tebaası bulunan cihangir devletlerin edyân-ı resmîleri iken, kendi küçük kabilesine karşı tam galebe edemeyen bir vaziyette bulunan Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâmın getirdiği din, umum dinlere galip ve umum devletlere muzaffer olacağını ihbar ediyor. Hem gayet vuzuh ve kat’iyetle ihbar ediyor. İstikbal, o haber-i gaybîyi, Bahr-i Muhit-i Şarkîden Bahr-i Muhit-i Garbîye kadar İslâm kılıcının uzamasıyla tasdik etmiştir.

BEŞİNCİSİ

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ تَرٰيهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا 1

ilâ âhir. Şu âyetin başı, Sahabelerin enbiyadan sonra nev-i beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secâyâ-yı âliye ve mezâyâ-yı galiyeyi haber vermekle, mânâ-yı sarihiyle, tabakat-ı Sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz has sıfatlarını ifade etmekle beraber, mânâ-yı işarîsiyle, ehl-i tahkikçe vefat-ı Nebevîden sonra makamına geçecek Hulefâ-i Râşidîne hilâfet tertibiyle işaret edip, herbirisinin en meşhur medar-ı imtiyazları olan sıfât-ı hassayı dahi haber veriyor.2 Şöyle ki:

3 وَالَّذِينَ مَعَهُ maiyet-i mahsusa ve sohbet-i hassa ile ve en evvel vefat ederek yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazret-i Sıddık’ı gösterdiği gibi, 4 اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ ile, istikbalde küre-i arzın devletlerini fütuhâtıyla titretecek ve adaletiyle zalimlere sâika gibi şiddet gösterecek olan Hazret-i Ömer’i gösterir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Muhammed Allah’ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onların rükû ve secde ettiklerini görürsün.” Fetih Sûresi, 48:29.
2 : bk. Ahmed bin Hanbel, Fezâilü’s-Sahâbe: 1:434; Bağâvi, Maâlimü’t-Tenzîl: 4:206.
3 : “Onunla beraber olanlar.” Fetih Sûresi, 48:29.
4 : “Kâfirlere karşı şiddetli.” Fetih Sûresi, 48:29.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Altıncı Lem'a / Sonraki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhissalâtü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı üzerine olsun
âyet : Kur’ân’ın her bir cümlesi
Bahr-i Muhit-i Garbî : Atlas Okyanusu
Bahr-i Muhit-i Şarkî : Hint Okyanusu
ehl-i tahkik : hakikatleri delilleri ile araştıran âlimler
enbiya : nebiler, peygamberler
fütuhât : fetihler, zaferler
galebe çalmak : üstün gelmek
galip : üstün gelen
haber-i gayb : bilinmeyen, görünmeyen âleme ait haberler
has : özel
hilâfet : halifelik, Peygamberimizin vekili olarak din ve dünya işlerinde genel reislik
Hulefâ-i Râşidîn : ilk dört halife
ihbar etmek : haber vermek
ilâ âhir : sonuna kadar
istikbal : gelecek zaman
kabile : topluluk
küre-i arz : yeryüzü
maiyet : beraberlik, yakınlık
maiyet-i mahsusa : özel beraberlik
mânâ-yı işarîsi : işaretle ifade edilen mânâ
mânâ-yı sarih : açık anlam
medar-ı imtiyaz : farklı ve üstün olma sebebi
mezâyâ-yı galiye : çok kıymetli, yüksek meziyetler
Muhammed-i Arabî : Arapların içinden çıkan peygamberimiz Muhammed (a.s.m.)
muttasıf : vasıflanmış, bir özellikle sıfatlandırılmış
muzaffer olma : zafer kazanma
mümtaz : seçkin
nev-i beşer : insanlık
Sahabe : Hz. Peygamberi (a.s.m.) hayattayken görüp onun yolundan gidenler
sâika : yıldırım ateşi
secâyâ-yı âliye : yüce ahlâki değerler
sıfât-ı hassa : şahsa ait özel sıfatlar
sohbet-i hassa : özel sohbet ve yakınlık
tabakat-ı Sahabe : Sahabilerin dereceleri
tasdik etmek : doğrulamak, onaylamak
tertib : düzenleme
vefat-ı Nebevî : Peygamberimizin vefatı
vuzuh : açıklık
zalim : haksızlık eden
Yükleniyor...