Nasıl ki şu âyet, mânâ-yı sarihi ile, nev-i beşerde niam-ı âliye-i İlâhiyeye mazhar olan, ehl-i sırat-ı müstakim olan kafile-i enbiya ve taife-i sıddıkîn ve cemaat-i şüheda ve envâ-ı salihîn ve sınıf-ı tâbiîn, muhsinîn olduğunu ifade ettiği gibi; âlem-i İslâmda dahi o taifelerin en ekmeli ve en efdali bulunduğunu ve Nebiyy-i Âhirzamanın sırr-ı veraset-i nübüvvetten teselsül eden taife-i verese-i enbiya ve Sıddık-ı Ekberin maden-i sıddıkiyetinden teselsül eden kafile-i sıddıkîn ve hulefâ-i selâsenin şehadet mertebesiyle merbut bulunan kafile-i şüheda, 1 وَالَّذِينَ اٰمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ sırrıyla bağlanan cemaat-i salihîn ve 2 قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ sırrını imtisal eden ve Sahabelerin ve Hulefâ-i Râşidînin refakatinde giden esnaf-ı Tâbiîni ihbar-ı gaybî nev’inden gösterdiği gibi, وَالصِّدِّيقِينَ kelimesiyle, mânâ-yı işarî cihetinde, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan sonra makamına geçecek ve halifesi olacak ve ümmetçe “Sıddık” ünvanıyla şöhret bulacak ve sıddıkîn kafilesinin reisi olacak Hazret-i Ebu Bekri’s-Sıddık’ı ihbar ediyor.

وَالشُّهَدَاۤءِ kelimesiyle, Hulefâ-i Râşidînden üçünün şehadetini haber veriyor. Ve Sıddıktan sonra üç şehid halife olacaklar. Çünkü شُّهَدَاۤءِ cem’dir; cem’in ekalli üçtür.

Demek Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali (Radıyallahu Anhüm) Sıddıktan sonra riyaset-i İslâmiyete geçecekler ve şehid olacaklar. Aynı haber-i gaybî vuku bulmuştur.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “İman eden ve güzel işler yapanlar.” Bakara Sûresi, 2:82.
2 : “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:31.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Altıncı Lem'a / Sonraki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

cem’ : çoğul
cemaat-i salihîn : salih insanlar oluşturduğu topluluk
efdal : en faziletli, en üstün
ekal : en az
ekmel : en mükemmel
esnaf-ı Tâbiîn : Hz. Peygamberin (a.s.m.) ashabıyla görüşmüş, onlardan hadis dinlemiş, ders almış olanların oluşturduğu sınıflar
Hulefâ-i Râşidîn : insanlara doğru yolu gösteren ilk dört halife; Hz. Ebû Bekir (r.a.), Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman (r.a.), Hz. Ali (r.a.)
hulefâ-i selâse : üç halife (Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali)
ihbar-ı gaybî : bilinmeyen ve görünmeyen şeyler hakkında haber verme
imtisal eden : emre uyan
maden-i sıddıkiyet : doğruluğun ve sadakatin kaynağı
mânâ-yı işarî : işaretlerle ifade edilen anlam
merbut : bağlı
nebiyy-i Âhirzaman : kıyametten önce gönderilen en son peygamber Hz. Muhammed (a.s.m.)
Radıyallahu Anhüm : Allah onlardan razı olsun
riyaset-i İslâmiyet : İslâmî idarenin başı olma
sahabe : Hz. Peygamberi (a.s.m.) hayattayken görüp, onun yolundan giden Müslümanlar
Sıddık-ı Ekber : Hz. Peygambere bağlılıkta en ileride olan
sıddıkîn : daima doğruluk üzere olan, Allah’a ve peygambere sadakatte yüksek mertebelere ulaşmış olanlar
sırr-ı veraset-i nübüvvet : peygamber varisliğinin sırrı, hikmeti, hakikati
şehadet : şehitlik
taat : Allah’ın emirlerine uyma, yasaklarından kaçınma
taife-i verese-i enbiya : peygamberlerin mirasçıları olan alimler topluluğu
teselsül eden : zincirleme devam eden, peşpeşe gelen
Tevrat : Hz. Mûsâ’ya indirilen kutsal kitap
Yükleniyor...