Bir kısım kardeşlerime hususî bir mektuptur

Yazıda usanan ve ibadet ayları olan Şuhur-u Selâsede sair evrâdı, beş cihetle ibadet sayılan HAŞİYE Risale-i Nur yazısına tercih eden kardeşlerime iki hadis-i şerifin bir nüktesini söyleyeceğim.

BİRİNCİSİ: 1 يُوزَنُ مِدَادُ الْعُلَمَاۤءِ بِدِمَاۤءِ الشُّهَدَاۤءِ (ev kemâ kàl). Yani, “Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur.”

İKİNCİSİ: 2 مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِأَةِ شَهِيدٍ (ev kemâ kàl). Yani, “Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur’âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.”

Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sufîmeşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı Şeriat ve Sünnet-i Seniyyeye hizmet eden mübarek, hâlis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Bu kıymetli mektupta Üstadımızın işaret ettiği beş nevi ibadetin kendilerinden izahını talep ettik. Aldığımız izah aşağıya yazılmıştır: 1. En mühim bir mücahede olan ehl-i dalâlete karşı mânen mücahede etmektir. 2. Üstadına neşr-i hakikat cihetinde yardım suretiyle hizmet etmektir. 3. Müslümanlara iman cihetinde hizmet etmektir. 4. Kalemle ilmi tahsil etmektir. 5. Bazan bir saati bir sene ibadet hükmüne geçen tefekkürî olan ibadeti yapmaktır. Rüştü, Hüsrev, Refet
1 : Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, 1:6; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 6:466; el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:561; Süyûtî, Câmiu’s-Sağîr, no: 10026.
2 : İbni Adiy, el-Kâmil fi’d-Duafâ, 2:739; el-Münzirî, et-Terğîb ve’t-Terhîb, 1:41; Taberânî, el-Mecmeu’l-Kebîr, 1394; Ali bin Hüsâmüddin, Müntehebâtü Kenzi’l-Ummâl, 1:100; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 7:282.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirminci Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi İkinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âb-ı hayat : hayat suyu, kan
bid’a : dinde olmayıp sonradan dine zarar verecek şekilde ortaya çıkan şey
cihet : taraf, yön
dalâlet : insanları hak yoldan ayıran, inkâra yönelten akımlar
dirhem : eskiden kullanılan ve 3 gramlık ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi
ehl-i dalâlet : hak yoldan sapanlar, inançsız kimseler
esrar-ı Şeriat : İslâmiyet’in içindeki sırlar
ev kemâ kâl : veya buna benzer şekilde buyurmuşlardır
evrâd : okunması âdet olan dualar
hadis-i şerif : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hakaik-i imaniye : iman hakikatleri
hakikat-i Kur’âniye : Kur’ân gerçeği
hâlis : içten, ihlâslı, samimî
hususî : özel
istilâ etmek : işgal altına almak
izah : açıklama
mahşer : âhirette Allah tarafından yeniden diriltilen insanların toplanacağı yer
mânen : mânevî olarak
mecmu : bir şeyin tamamı
muvazene etmek : tartmak, dengeye getirmek
mübarek : bereketli, hayırlı
mücahede : Allah yolunda cihad etme
neşr-i hakikat : iman hakikatlerinin yayılması, yazılı olarak insanların eline ulaştırılması
nevi : çeşit, tür
nükte : ince ve derin anlamlı söz
sair : diğer
sarf etme : harcama
sufîmeşrep : tasavvuf metoduyla hareket eden kişi
suret : biçim, şekil
Sünnet-i Seniyye : Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
şuhur-u selâse : üç aylar; Recep, Şaban ve Ramazan ayları
şüheda : şehitler
tahsil etmek : elde etmek, kazanmak
tefekkürî : düşünme ve ibret alma şeklinde
temessük etmek : sıkıca sarılmak
ulema-i hakikat : iman hakikatlerini araştırıp elde eden âlimler
yevm-i mahşer : mahşer günü
Yükleniyor...