بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Ehl-i iman âhiret hemşirelerim olan kadınlar taifesi ile bir muhaveredir

Bazı vilâyetlerde taife-i nisâdan samimî ve hararetli bir surette Nurlara karşı alâkalarını gördüğüm ve haddimden pek ziyade, onların Nurlara ait derslerime itimadlarını bildiğim sıralarda, mübarek Isparta’ya ve mânevî Medresetü’z-Zehrâya üçüncü defa geldiğim zaman işittim ki, o mübarek âhiret hemşirelerim olan taife-i nisâ, benden bir ders bekliyorlarmış. Güya vaaz suretinde camilerde onlara bir dersim olacak. Halbuki, ben dört beş vecihle hastayım. Ve hem perişan, hattâ konuşmaya ve düşünmeye iktidarsız bulunduğum halde, bu gece şiddetli bir ihtarla kalbime geldi ki:

“Madem on beş sene evvel gençlerin istemeleriyle Gençlik Rehberi’ni onlar için yazdın ve pek çok istifade edildi. Halbuki hanımlar taifesi, gençlerden daha ziyade bu zamanda öyle bir rehbere muhtaçtırlar.”

Ben de bu ihtara karşı gayet perişan ve zaaf ve aczimle beraber, Üç Nükte ile, gayet muhtasar bazı lüzumlu maddeleri, o mübarek hemşirelerime ve mânevî genç evlâtlarıma beyan ediyorum.

BİRİNCİ NÜKTE

Risale-i Nur’un en mühim bir esası şefkat olmasından, nisâ taifesi şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur’la fıtraten alâkadardırlar. Ve lillâhilhamd bu fıtrî alâkadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakârlık, hakikî bir ihlâsı ve mukabelesiz bir fedakârlık mânâsını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah’ın adıyla.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Yirmi Üçüncü Lem'a / Sonraki Risale: Yirmi Beşinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acz : güçsüzlük
âhiret : öteki dünya, öldükten sonraki ebedî hayat
alâkadar : ilgili, bağlantılı
beyan etmek : açıklamak
cihet : yön, şekil
ehemmiyet : değer, önem
ehl-i iman : Allah’a Ondan gelen herşeye inananlar, mü’minler
esas : temel
evlât : çocuklar
evvel : önce
fıtraten : yaratılış itibariyle
fıtrî : doğal, yaratılıştan gelen
Gençlik Rehberi : Risale-i Nur içinde bulunan, gençlere ait meselelerden oluşan bir kitapçık
had : sınır, yetki
hakikî : asıl, gerçek
hararetli : çok istekli
hemşire : kız kardeş
Isparta :
ihlâs : içtenlik, samimiyet; ibadet ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetme
ihtar : hatırlatma, uyarı
iktidarsız : güçsüz, kuvvetsiz
istifade etmek : faydalanmak
itimad : güven
lillâhilhamd : Allah’a hamd olsun
Medresetü’z-Zehrâ :
muhavere : karşılıklı konuşma
muhtasar : kısa, özet
mukabele : karşılık vermek
mübarek : bereketli, hayırlı
mühim : önemli
nükte : ince anlamlı söz
suret : biçim, şekil
şefkat : içten ve karşılık beklemeden duyulan merhamet, sevgi
taife : grup, topluluk
taife-i nisâ/nisâ taifesi : kadınlar topluluğu
valide : anne
vecih : yön
veled : çocuk
vilâyet : il
zaaf : zayıflık, güçsüzlük
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...