Hem, nakl-i sahih ile, o zamanda vücudu olmayan Basra1 ve Bağdat’ın vücuda geleceklerini ve Bağdad’a dünya hazinelerinin gireceğini2 ve Türkler3 ve Bahr-i Hazar etrafındaki milletlerle Araplar muharebe edeceklerini ve sonra onlar çoklukla İslâmiyete girecek, Araplara, Araplar içinde hâkim olacaklarını haber vermiş. Demiş ki:

يُوشِكُ اَنْ يَكْثُرَ فِيكُمُ الْعَجَمُ يَاْكُلُونَ فَيْئَكُمْ وَيَضْرِبوُنَ رِقَابَكُمْ 4

Hem ferman etmiş ki: 5 هَلاَكُ اُمَّتِى عَلٰى يَدِ اُغَيْلِمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ diye, Emeviyenin Yezid ve Velid gibi şerir reislerinin fesadını haber vermiş. Hem Yemâme gibi bir kısım yerlerde irtidat vuku bulacağını haber vermiş.6

Hem gazve-i meşhure-i Hendek’te ferman etmiş ki:

7 اِنَّ قُرَيْشًا وَاْلاَحْزاَبَ لاَ يَغْزُونِى اَبدًا وَاَناَ اَغْزُوهُمْ diye, “Bundan sonra onlar8 bana değil, belki ben onlara hücum edeceğim.” Haber vermiş, haber verdiği gibi çıkmış.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : el-Elbânî, Sahîhu’l-Câmi’i’s-Sağîr, 6:268, no. 7736; Tebrîzî, Mişkâtü’l-Mesâbîh, no. 5433.
2 : Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:344; Aliyyü’l-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:703; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 10:102; Tebrizî, Mişkâtü’l-Mesâbîh, no. 5433.
3 : Buharî, Cihad:95 Müslim, Fiten: 64-66, Tirmizî, Fiten:37 ve İbni Mâce,Fiten:36
4 : “İçinizde Arap olmayan milletlerin çoğalacağı günler yakındır. Onlar sizin gelirlerinizi ve herşeyinizi gözünüz önünde yiyecekler ve ensenize vuracaklar.” Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:341; Hafâci, Şerhu’ş-Şifâ, 3:194; Aliyyü’l-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:692; el-Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid, 7:310; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:519; Müsned, 2:288, 296, 304, 324, 377, 520, 4:66, 5:38.
5 : “Ümmetimin helâki, Kureyş’in birkaç küçük gencinin elleriyle olacak.” Buharî, Menâkıb: 25; el-Hâkim, el-Müstedrek, 4:479, 527, 572; Müsned, 2:288, 296, 301, 304, 324, 377, 520, 536, 4:66, 5:38; İbni Hibban, Sahih, 8:215, 252.
6 : Buharî, Menâkıb: 25, Meğâzi: 70, Ta’bîr: 40; Müslim, Rüyâ: 21, 22; Tirmizî, Rüyâ: 10; Müsned, 2:319; Beyhakî, Delâliü’n-Nübüvve, 5:334-3366:358, 360, 524.
7 : Buharî, Meğâzî: 29; Müsned, 4:262, 6:394; İbni Hibban, Sahih, 6:272.
8 : Kureyş ve diğer kabileler.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Beşinci Nükteli İşaret / Sonraki Risale: Yedinci Nükteli İşaret
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ferman etmek : buyurmak
fesad : bozgunculuk
gazve-i meşhure-i Hendek : meşhur Hendek Savaşı
hâkim : hükmeden, idaresi altında tutan
irtidat : dinden dönme
muharebe : savaş, harp
nakl-i sahih : bir hadis-i şerifin Peygamber Efendimizden (a.s.m.) doğru ve sağlam kanallarla aktarılması
şerir : şer işleyen, kötülük yapan, fesatçı
vuku bulmak : meydana gelmek
Yükleniyor...