ON ÜÇÜNCÜ İŞARET

Mu’cizât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâmın hem mütevatir, hem misalleri pek çok bir nev’i dahi, hastalar ve yaralılar, nefes-i mübarekiyle şifa bulmalarıdır. Şu nevi mu’cize-i Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, nev’i itibarıyla mânevî mütevatirdir. Cüz’iyatları, bir kısmı dahi mânevî mütevatir hükmündedir. Diğer kısmı âhâdî ise de, ilm-i hadîsin müdakkik imamları tashih ve tahriç ettikleri için, kanaat-i ilmiye verir. Biz de, pek çok misallerinden birkaç misalini zikredeceğiz.

BİRİNCİ MİSAL: Allâme-i Mağrib Kadı İyaz, Şifa-i Şerif’inde, ulvî bir an’ane ile ve müteaddit tariklerle, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın hâdimi ve bir kumandanı ve Hazret-i Ömer’in zamanında ordu-yu İslâmın başkumandanı ve İran’ın fatihi ve Aşere-i Mübeşşereden olan Hazret-i Sa’d ibni Ebî Vakkas diyor:

Gazve-i Uhud’da, ben Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanındaydım. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, o gün kavsı kırılıncaya kadar küffâra oklar attı. Sonra bana okları veriyordu, “At” diyordu. Nasl’sız, yani okun uçmasına yardım eden kanatları olmayan okları verirdi ve bana emrederdi: “At!” Ben de atardım; kanatlı oklar gibi uçardı, küffârın cesedine yerleşirdi.1

O halde iken, Katâde ibni Numan’ın gözüne bir ok isabet etmiş. Gözünü çıkarıp, gözünün hadekası yüzünün üstüne indi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm mübarek, şifalı eliyle onun gözünü alıp, eski yuvasına yerleştirip, iki gözünden en güzeli olarak, hiçbir şey olmamış gibi şifa buldu.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:322; Ali el-Kari, Şerhu’ş-Şifâ, 1:651; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 6:113; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe, 42, no. 2412; İbni Hibban, Sahih, 9:65.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: On İkinci İşaret / Sonraki Risale: On Dördüncü İşaret
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhâdî : bir haber veya hadisin bir kişi kanalıyla aktarılması
allâme-i mağrib : Kuzey Batı Afrika ve Endülüslü büyük âlim
an’ane (-li sened) : hadis aktarımında Peygamber Efendimiz’e (a.s.m.) varıncaya kadar “filandan, o da filandan” şeklinde oluşan isim listesi
Asâ-yı Musa : Hz. Musa’ya Allah tarafından verilen mu’cizeli değnek
Aşere-i Mübeşşere : Peygamberimizin (a.s.m.) hayatta iken Cennet ile müjdelediği on sahabi
cüz’iyât : bireysel örnekler
fatih : feth eden
hadeka : göz bebeği
hâdim : hizmetçi
ilm-i hadîs : hadis ilmi
kanaat-i ilmiye : ilmî kanaat, ilmî görüş
kavs : yay
küffar : kâfirler, inkârcılar
mânevî tevatür/mütevatir : yalan üzerine birleşmeleri mümkün olmayan bir topluluğun bir hadis-i şerifi mânâ yönünden aktarması veya aktarılırken susmak suretiyle doğruluğunu tasdik etmesi
mu’cizât-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mu’cizeleri
mu’cize : Allah’ın izniyle peygamberler tarafından ortaya konulup bir benzerini yapmakta başkalarını aciz ve hayrette bırakan olağanüstü hal ve hareket
mu’cize-i Ahmediye : Peygamber Efendimizin mu’cizesi
mübarek : hayırlı, bereketli
müdakkik : inceden inceye araştıran
müteaddit : birçok, çeşitli
nefes-i mübarek : bereketli, uğurlu nefes
nev’i : tür, çeşit
ordu-yu İslâm : İslâm ordusu
tahriç : hadisin asıl kaynağına ulaşma
tarik : yol, hadis veya haberin geliş kanalı
tashih : düzeltme
ulvî : yüce, yüksek
vech-i i’câz : mu’cizelik yönü
vefat-ı Mûsâ : Hz. Musa’nın vefatı
Yükleniyor...