Eğer sual etseniz ki: Bi’set-i enbiya ile beraber şeytanların vücudundan ekser insanlar kâfir oluyor, küfre gidiyor, zarar görüyor. “El-hükmü li’l-ekser” kaidesince, ekser ondan şer görse, o vakit halk-ı şer şerdir; hattâ bi’set-i enbiya dahi rahmet değil denilebilir.

Elcevap: Kemiyetin, keyfiyete nisbeten ehemmiyeti yok. Asıl ekseriyet, keyfiyete bakar. Meselâ, yüz hurma çekirdeği bulunsa, toprak altına konup su verilmezse ve muamele-i kimyeviye görmezse ve bir mücahede-i hayatiyeye mazhar olmazsa, yüz para kıymetinde yüz çekirdek olur.

Fakat su verildiği ve mücahede-i hayatiyeye maruz kaldığı vakit, sû-i mizacından sekseni bozulsa, yirmisi meyvedar yirmi hurma ağacı olsa, diyebilir misin ki, “Suyu vermek şer oldu, ekserisini bozdu”? Elbette diyemezsin. Çünkü o yirmi, yirmi bin hükmüne geçti. Sekseni kaybeden, yirmi bini kazanan zarar etmez, şer olmaz.

Hem meselâ, tavus kuşunun yüz yumurtası bulunsa, yumurta itibarıyla beş yüz kuruş eder. Fakat o yüz yumurta üstünde tavus oturtulsa, sekseni bozulsa, yirmisi yirmi tavus kuşu olsa, denilebilir mi ki, “Çok zarar oldu, bu muamele şer oldu, bu kuluçkaya kapanmak çirkin oldu, şer oldu”? Hayır, öyle değil, belki hayırdır. Çünkü o tavus milleti ve o yumurta taifesi, dört yüz kuruş fiyatında bulunan seksen yumurtayı kaybedip, seksen lira kıymetinde yirmi tavus kuşu kazandı.

İşte, nev-i beşer, bi’set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla muharebe ile kazandıkları yüz binlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukàbilinde, kemiyetçe kesretli, keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvânât-ı muzırra nev’inden olan küffârı ve münafıkları kaybetti.
Önceki Risale: On Birinci Mektup / Sonraki Risale: On Üçüncü Mektup
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âlem-i insaniyet : insanlık âlemi
asfiya : Hz. Peygambere vâris olup onun yolundan giden ilim ve takvâ sahibi velî kullar
bi’set-i enbiya : peygamberlerin gönderilmesi
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, şeref ve azamet sahibi yüce Allah
el-hükmü li’l-ekser : hüküm çoğunluğa göre verilir
enbiya : peygamberler
evliya : velîler, Allah’ın dostları
halk-ı şer : kötülüğün yaratılması
hâşâ : asla, kesinlikle öyle değil
hayır : iyilik
hayvânât-ı muzırra : zararlı hayvanlar
hususan : özellikle
kâfir : Allah'ı veya Allah’ın bildirdiği kesin olan şeylerden birini veya hepsini inkâr eden kimse
kaide : kural
kemiyet : nicelik, sayıca çokluk
kesretli : çok
keyfiyet : nitelik
kuluçkaya kapanmak : kuşun, yavru çıkarmak üzere yumurtaların üzerine yatması
küffâr : kâfirler
küfür : inkâr, inançsızlık
maruz : tesiri altında kalma, uğrama
mazhar : yansıma yeri, ayna
meyvedar : meyve veren, meyveli
muamele : işlem
muamele-i kimyeviye : kimyasal işlem
muharebe : harp, savaş
mukàbil : karşılık
musallat : sataşan
mücahede : mücadele, cihad etme
mücahede-i hayatiye : hayat mücadelesi
mülk : sahip olunan ve hükmedilen yer
münafık : ikiyüzlü; inanmadığı halde inanmış görünen kimse
nev’ : çeşit, tür
nev-i beşer : insan, insan türü
nisbeten : kıyasla, oranla
sırr-ı teklif : insanların Allah tarafından görevlendirilerek dünyaya gönderilmesinin anlamı
sû-i mizaç : karakterin kötülüğü, kötü huy
şer : kötülük
taife : topluluk
tasarruf : kullanma ve yönetme
vücud : varlık
Yükleniyor...