SEKİZİNCİ TELVİH

Sekiz Vartayı beyan eder.

BİRİNCİSİ: Sünnet-i Seniyyeye tamam ittibâı riayet etmeyen bir kısım ehl-i sülûk, velâyeti nübüvvete tercih etmekle vartaya düşer. Yirmi Dördüncü ve Otuz Birinci Sözlerde, nübüvvet ne kadar yüksek olduğu ve velâyet ona nisbeten ne kadar sönük olduğu ispat edilmiştir.

İKİNCİSİ: Ehl-i tarikattan bir kısım müfrit, evliyasını Sahabeye tercih, hattâ enbiya derecesinde görmekle vartaya düşer. On İkinci ve Yirmi Yedinci Sözlerde ve Sahabeler hakkındaki Zeylinde kat’î ispat edilmiştir ki, Sahabelerde öyle bir hassa-i sohbet var ki, velâyetle yetişilmez ve Sahabelere tefevvuk edilmez ve enbiyaya hiçbir vakit evliya yetişmez.

ÜÇÜNCÜSÜ: İfratla tarikat taassubu taşıyanların bir kısmı, âdâb ve evrâd-ı tarikati Sünnet-i Seniyyeye tercih etmekle sünnete muhalefet edip, sünneti terk eder, fakat virdini bırakmaz. O suretle âdâb-ı şer’iyeye bir lâkaytlık vaziyeti gelir, vartaya düşer.

Çok Sözlerde ispat edildiği gibi ve İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Rabbânî gibi muhakkıkîn-i ehl-i tarikat derler ki: “Birtek Sünnet-i Seniyyeye ittibâ noktasında hâsıl olan makbuliyet, yüz âdâb ve nevâfil-i hususiyeden gelemez. Bir farz bin sünnete müreccah olduğu gibi, bir Sünnet-i Seniyye dahi bin âdâb-ı tasavvufa müreccahtır” demişler.

DÖRDÜNCÜSÜ: Müfrit bir kısım ehl-i tasavvuf, ilhamı, vahiy gibi zanneder ve ilhamı vahiy nev’inden telâkki eder, vartaya düşer. Vahyin derecesi ne kadar yüksek ve küllî ve kudsî olduğu ve ilhâmat ona nisbeten ne derece cüz’î ve sönük olduğu, On İkinci Sözde ve i’câz-ı Kur’ân’a dair Yirmi Beşinci Sözde ve sair risalelerde gayet kat’î ispat edilmiştir.

BEŞİNCİSİ: Sırr-ı tarikati anlamayan bir kısım mutasavvıfe, zayıfları takviye etmek ve gevşekleri teşcî etmek ve şiddet-i hizmetten gelen usanç ve meşakkati tahfif etmek için istenilmeyerek verilen ezvak ve envar ve kerâmâtı hoş görüp meftun olur; ibâdâta, hidemâta ve evrâda tercih etmekle vartaya düşer.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âdâb : davranış kuralları
âdâb-ı şer’iye : şeriatın kuralları, âdâbları
âdâb-ı tasavvuf : tasavvuf kaideleri, davranış edep ve kuralları
cüz’î : az, küçük, ferdî
ehl-i tarikat : tarikata mensup olanlar
ehl-i tasavvuf : tasavvuf ehli; kalbi dünyanın gelip geçici işlerinden ayırıp Allah sevgisi ile bağlayan tarikat ehli kimseler
enbiya : nebiler, peygamberler
evliya : Allah dostları velîler
evrâd-ı tarikat : tarikatların virdleri, zikirleri
gayet : çok
hasıl olan : meydana gelen
hassa-i sohbet : sohbetin kendisine mahsus özelliği; Peygamber (a.s.m.) sohbetinden gelen tesir
i’câz-ı Kur’ân : Kur’ân’ın mu’cize oluşu; Kur’ân’ın bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstülüğü
ifrat : aşırılık
ilham : Allah tarafından kalbe indirilen mânâ
ilhâmat : ilhamlar
ittiba : tabi olma, uyma
kat’î : kesin
kudsî : mukaddes
küllî : büyük, kapsamlı
lâkayt : duyarsız, ilgisiz
makbuliyet : kabul edilmiş olma
meşakkat : güçlük, sıkıntı
muhakkıkîn-i ehl-i tarikat : tarikata mensup olanlardan gerçekleri araştıran ve delilleriyle bilen âlimler
muhalefet : zıt ve aykırı davranma
mutasavvıfe : tasavvuf ehli geçinen sûfîler, şeyhler
müfrit : ifrat eden, aşırıya giden
müreccah : tercih edilen
nev’i : tür, çeşit
nevâfil-i hususiye : hususi nafile ibadetler
nisbeten : kıyasla, oranla
nübüvvet : peygamberlik
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’dan bazı parçalar
Sahabe : Hz. Peygamberi (a.s.m.) görüp onun yolundan giden Müslümanlar
sair : diğer
sırr-ı tarikat : tarikatın özü
suret : biçim, şekil
Sünnet-i Seniyye : Peygamberimizin söz, fiil ve hareketlerine dayanan yüce prensipler
şiddet-i hizmet : hizmetin zorluğu
taassup : aşırı derecede, körükörüne bağlılık
takviye etmek : güçlendirmek
tarikat : tasavvuf adıyla Allah’ı tanımaya ve iman esaslarını inkişaf ettirerek insanı mânevî olgunluğa götüren yol
tefevvuk etme : üstün gelme
telâkki etme : anlama, kabul etme
teşcî etmek : cesaretlendirmek
vahiy : Cenâb-ı Hak tarafından bir peygambere bildirilen emirler ve bilgiler
varta : tehlike
velâyet : velîlik; mânevî mertebeler aşarak Allah’ın yakınlığını ve dostluğunu elde etme
Yükleniyor...