Altıncı Risale olan Altıncı Mesele

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً 1

Aziz kardeşlerim,

“Haremeyn-i Şerifeynin Vehhâbilerin eline geçmesi ve onların, eâzım-ı İslâmın türbeleri hakkındaki tahripkârâne hürmetsizliği ne hikmete mebnîdir?” diye sual ediyorsunuz.

Elcevap: Şu hadise, âlem-i İslâmın siyasetine ve hayat-ı içtimâiyesine taallûk ettiği için, Yeni Said kafasıyla cevap veremiyorum. Çünkü, şimdi daire-i nazarım başka ufuktadır. Fakat, hiç kırmadığım ve dâima faydasını gördüğüm mübarek hatıran için Eski Said kafasını muvakkaten başıma sıkılarak giyerek, şu Altıncı Meseleyi dört muhtasar nüktelerle beyan edeceğiz.

BİRİNCİ NÜKTE:

Şu Vehhâbi meselesinin kökü derindir. An’anesi zaman-ı Sahabeden başlayarak gelmiş. İşte o an’ane, üç uzun esaslarla gelmiştir:

Birincisi: Hazret-i Ali (r.a.), Vehhâbilerin ecdâdından ve ekserisi Necid sekenesinden olan Hâricîlere kılıç çekmesi ve Nehrivan’da onların hâfızlarını öldürmesi, onlarda derinden derine, hem din namına Şîalığın aksine olarak, Hz. Ali’nin (r.a.) faziletlerine karşı bir küsmek, bir adâvet tevellüd etmiştir. Hazret-i Ali (r.a.) “Şâh-ı Velâyet” ünvânını kazandığı ve turuk-u evliyanın ekser-i mutlakı ona rücû etmesi cihetinden, Hâricîlerde ve şimdi ise Hâricîlerin bayraktarı olan Vehhâbilerde, ehl-i velâyete karşı bir inkâr, bir tezyif damarı yerleşmiştir.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : “Öyle bir fitneden sakının ki, geldiği zaman içinizden sadece zâlimlere isâbet etmez.” Enfâl Sûresi, 8:25.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adâvet : düşmanlık
âlem-i İslâm : İslâm dünyası
an’ane : gelenek, örf
aziz : çok değerli, izzetli
beyan etmek : açıklama, izah
daire-i nazar : görüş dairesi, bakış açısı
eâzım-ı İslâm : İslâm’ın en büyükleri
ecdâd : cedler, atalar
ekser : çoğunluk
ekser-i mutlak : genel çoğunluk
fazilet : üstünlük, güzel ahlâk, mânevî değer, erdem
hâfız : Kur’ân-ı Kerimi ezberleyen kişi
Haremeyn-i Şerifeyn : Kâbe ve Medine’deki Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mescidi
hayat-ı içtimaiye : toplum hayatı
hikmet : amaç, gaye
mebnî : binaen, dayanarak
muhtasar : kısa, özet
muvakkaten : geçici olarak
mübarek : hayırlı
namına : adına
nükte : ince mânâlı söz
sekene : sakinler, ikâmet edenler
Şâh-ı Velâyet : veliliğin şahı, başı
Şîalık : Şîa Mezhebi
taalluk etmek : ilgilendirmek
tahripkârâne : yıkıcı şekilde
tasallut : sataşma, baskı kurma, hâkim olma
tevellüd etmek : doğmak
turuk-u evliya : velîlerin yolları
zaman-ı Sahabe : Sahabelerin yaşadığı dönem
Yükleniyor...