Dördüncü Risale olan Dördüncü Mesele

بِاسْمِهِ - وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 1

İhvanlarıma, medar-ı intibah bir hâdise-i cüz’iyeye dair bir suale cevaptır.

Aziz kardeşlerim,

Sual ediyorsunuz ki: “Cami-i şerifinize, Cuma gecesinde, sebepsiz olarak, mübarek bir misafirin gelmesiyle tecavüz edilmiş. Bu hâdisenin mahiyeti nedir? Neden sana ilişiyorlar?”

Elcevap: Dört Noktayı, bilmecburiye, Eski Said lisanıyla beyan edeceğim. Belki ihvanlarıma medar-ı intibah olur; siz de cevabınızı alırsınız.

BİRİNCİ NOKTA

O hâdisenin mahiyeti, hilâf-ı kanun ve sırf keyfî ve zındıka hesabına, Cuma gecesinde kalbimize telâş vermek ve cemaate fütur getirmek ve beni misafirlerle görüştürmemek için bir desise-i şeytaniye ve münafıkane bir taarruzdur. Garaiptendir ki, o geceden evvel olan Perşembe günü tenezzüh için bir tarafa gitmiştim. Avdetimde, güya iki yılan birbirine eklenmiş gibi uzunca siyah bir yılan sol tarafımdan geldi, benimle arkadaşımın ortasından geçti. Arkadaşıma, o yılandan dehşet alıp korktun mu, diye sordum: “Gördün mü?”

O dedi: “Neyi?”
Dedim: “Bu dehşetli yılanı.”
Dedi: “Yok, görmedim ve göremiyorum.”

“Fesübhânallah,” dedim. “Bu kadar büyük bir yılan ikimizin ortasından geçtiği halde nasıl görmedin?” O vakit hatırıma birşey gelmedi. Fakat sonra kalbime geldi ki: “Bu sana işarettir, dikkat et.”

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

1 : Onun adıyla. Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

avdet : geri dönme
aziz : çok değerli, izzetli
beyan etme : açıklama
bilmecburiye : zorunlu olarak
desise-i şeytaniye : şeytanın hilesi, aldatması
fesübhânallah : “Allah her türlü eksiklikten sonsuz derecede yücedir” anlamında kullanıp hayret ve hayranlığı ifade eder
fütur : usanç
garaib : ilginç, şaşılacak şey
hâdise : olay
hâdise-i cüz’iye : küçük olay
hilâf-ı kanun : kanun dışı
ihvân : kardeşler
lisan : dil
mahiyet : esas
mahiyet : esas, içyüz
medar-ı intibah : uyanma sebebi mübarek
münâfıkane : münâfıkça, iki yüzlü bir tavırla
risale : mektup, Risale-i Nur’dan herhangi bir bölüm
taarruz : saldırı
tenezzüh : gezinti, seyir
zındıka : dinsizlik, inançsızlık
Yükleniyor...