Yirmi Sekizinci Mektubun Üçüncü Meselesinin tetimmesi olabilir küçük ve hususî bir mektuptur.

Âhiret kardeşlerim ve çalışkan talebelerim Hüsrev Efendi ve Refet Bey,

Sözler namındaki envâr-ı Kur’âniyede üç keramet-i Kur’âniyeyi hissediyorduk. Sizler dahi gayret ve şevkinizle bir dördüncüsünü ilâve ettirdiniz. Bildiğimiz üç ise:

Birincisi: Telifinde fevkalâde suhulet ve sür’attir. Hattâ beş parça olan On Dokuzuncu Mektup, iki üç günde ve her günde üç dört saat zarfında -mecmuu on iki saat eder- kitapsız, dağda, bağda telif edildi. Otuzuncu Söz, hastalıklı bir zamanda, beş altı saatte telif edildi. Yirmi Sekizinci Söz olan Cennet bahsi, bir veya iki saatte, Süleyman’ın dere bahçesinde telif edildi. Ben ve Tevfik ile Süleyman bu sür’ate hayrette kaldık. Ve hâkezâ... Telifinde bu keramet-i Kur’âniye olduğu gibi...

İkincisi: Yazmasında dahi fevkalâde bir suhulet, bir iştiyak ve usanmamak var. Şu zamanda ruhlara, akıllara usanç veren çok esbab içinde, bu Sözlerden biri çıkar; birden çok yerlerde kemâl-i iştiyakla yazılmaya başlanıyor. Mühim meşgaleler içinde onlar herşeye tercih ediliyor. Ve hâkezâ...

Üçüncü keramet-i Kur’âniye: Bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse, okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor.

İşte, siz dahi dördüncü bir keramet-i Kur’âniyeyi ispat ettiniz. Hüsrev gibi, kendine tembel diyen ve beş senedir Sözleri işittiği halde yazmaya cidden tembellik edip başlamayan bir kardeşimiz, bir ayda on dört kitabı güzel ve dikkatli yazması, şüphesiz dördüncü bir keramet-i esrar-ı Kur’âniyedir. Hususan Otuz Üçüncü Mektup olan Otuz Üç Pencerelerin kıymeti tamamen takdir edilmiş ki, gayet dikkatle ve güzel yazılmış. Evet, o risale, marifetullah ve iman-ı billâh için en kuvvetli ve en parlak bir risaledir. Yalnız, baştaki pencereler gayet icmal ve ihtisarla gidilmiştir. Fakat gittikçe inkişaf eder, daha ziyade parlar. Zaten sair telifata muhalif olarak, ekser Sözlerin başları mücmel başlar, gittikçe genişlenir, tenevvür eder.
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ekser : pekçok
envâr-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın nurları
esbab : sebepler
fevkalâde : olağanüstü
hâkezâ : böylece, bunun gibi
hususan : özellikle
hususî : özel
icmal : kısaca, özet olarak
ihtisar : kısaltma, özetleme
iman-ı billâh : Allah’a iman
inkişaf : açılma, açığa çıkma
iştiyak : çok kuvvetli arzu ve istek
kemâl-i iştiyak : tam bir istek ve arzu ile
keramet-i esrar-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın sırlarının kerameti
keramet-i Kur’âniye : Kur’ân’ın kerameti
marifetullah : Allah’ı bilme ve tanıma
mecmu : bütün, hepsi
meşgale : meşguliyet, iş
muhalif : zıt
mücmel : kısa, özet halinde
nam : ad
risale : mektup, Risale-i Nur’dan herhangi bir bölüm
sair : başka
suhulet : kolaylık
telif etme : yazma
telifat : yazmalar
tenevvür etme : nurlanma, aydınlanma
tetimme : ek
zarfında : içinde
ziyade : çok
Yükleniyor...