Said-i Bediüzzaman-ı Nursî
Beyanı bedîdir, taattuf değil.

Tesellîye ermemiş elinde kalem,
Eder arz-ı dîdar, taharrüf değil.

Tevafuk, sözünde ona çok mudur?
Tefevvuk onun için teşerrüf değil.

İsabet buna savb-ı Haktan gelir,
Bu kastî değildir, tasarruf değil.

Bunu görmeyen bed nazarlar için,
Telehhüf derim ben, teessüf değil.

Ki var mânevî hayretim galiben,
Beyanım bu yolda tazarruf değil.

Çok işte Hak onu muvaffak ede,
Tevafuk makam-ı tevakkuf değil.
Ahmed Galib
(Rahmetullahi Aleyh)
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

arz-ı didar : güzelliğini arzedip gösterme
bed nazar : kötü bakış
beyan : açıklama
galiben : çoğunlukla
Hak : herşeyi hakkıyla yaratan, varlığı hak olan ve her hakkın sahibi olan Allah
isabet : doğruluk
makâm-ı tevakkuf : durma, duraklama makamı
muvaffak etmek : başarılı kılmak
rahmetullahi aleyh : Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun
savb-ı Hak : Hak tarafı, ciheti
taharrüf : sapma, bozulma
tasarruf : dilediği gibi kullanma ve yönetme
tazarruf : zerafet, kibarlık, incelik gösterme
teessüf : eseflenme, üzülme
tefevvuk : üstünlük
telehhüf : ah vah etme, yanıp yıkılma
teşerrüf : şereflenme
tevafuk : uygunluk, birbirine denk gelme
Yükleniyor...