Ey aziz arkadaş! Cenâb-ı Hakkın şu tasarrufatından ve şuûnatından anlaşıldı ki, arz meydanında yapılan nebatî haşirler ve neşirler ve sair içtimâ ve iftiraklar maksud-u bizzat değildir.

Çünkü, öteki âlemin meydan-ı kebîrinde yapılan o büyük ve mühim ihtifallerle kısa bir zamanda yapılan şu cüz’î, gayr-ı sabit bu semereler arasında münasebet yoktur. Ancak bu cüz’î semereler, birtakım misal ve nümunelerdir ki, bunların suret ve neticelerine o mecma-i kebirde muameleler tatbik ve icra edilsin. Demek bu fâni şeylerin suretleri, o âlemde bâki semereleri meyve verecektir.

Ve keza görüyoruz ki, Sâni-i Sermedî, Sultan-ı Ebedî, şu inhidama meyyal menzillerde ve zevale mahkûm meydanlarda öyle bir hikmet-i bâhirenin ve bir inayet-i zahirenin ve bir adalet-i âliyenin ve bir merhamet-i câmianın âsârını izhar ediyor ki, kalbi paslanmamış, gözü kör olmamış bir insan, aynelyakîn ile anlar ki, o hikmetten daha ekmel bir hikmet olamaz. Ve o âsârı görünen inayetten daha ecmel bir inayet kabil değil. Ve o emârâtı görünen adaletten daha ecell bir adalet yoktur. Ve o semeratı görünen merhametten daha eşmel bir merhamet tasavvur edilemez. Öyleyse, o Sultanın memleketinde daimî mekânlar, sâbit meskenler, daimî ve mukim sakinler bulunmazsa, şu görünen hikmet, inayet, merhamet ve adaletin, kalb ve fikir sahiplerince inkârları lâzım gelir. Ve aynı zamanda o ef’âl-i hakîme sahibinin -hâşa!- sefih, zâlim olmasını istilzam eder. Bu ise, hakikati zıddına kalb eden bir muhaldir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Reşhalar / Sonraki Risale: Katre
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

adalet : her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesi
adalet-i âliye : yüksek adalet; her hak sahibine hakkının tam ve eksiksiz verilmesi
arz : dünya
âsâr : eserler
aynelyakîn : gözle gömek suretiyle kesin bilgi edinme
bâki : devamlı, kalıcı
cüz’î : küçük, sınırlı
ecell : daha görkemli ve haşmetli
ecmel : daha güzel
ef’âl-i hakîme : hikmetli fiiller; bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olan işler, faaliyetler
ekmel : daha mükemmel
emârât : emareler, belirtiler
emâre : belirti, işaret
eşmel : daha kapsamlı
fâni : geçici
gayr-ı sabit : sabit olmayan
hakikat : asıl, gerçek, doğru
hâşa : asla
haşir : öldükten sonra âhirette yeniden diriltilip Allah’ın huzurunda toplanma
hikmet : bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olma
hikmet-i bâhire : ap açık hikmet; bir gaye ve faydaya yönelik olarak, tam yerli yerinde olmanın ap açık oluşu
icra etmek : yerine getirmek
içtimâ : toplanma
iftirak : ayrılma
ihtifal : merasim
inayet : bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan düzenlilik
inayet-i zahire : ap açık inayet; bütün yararların, hikmetlerin ve faydaların kaynağı olan ap açık düzenlilik
inhidam : yıkılma, harab olma
inkâr : reddetme
istilzam etme : gerekli kılma
izhar etmek : göstermek, açığa çıkarmak
kabil : mümkün, olabilir
kalb eden : dönüştüren; değiştiren
keza : bunun gibi
maksud-u bizzat : asıl gaye, temel hedef
mecma-i kebir : büyük toplanma yeri; haşir meydanı
menzil : durak, yer, mekân
merhamet : şefkat, acıma, iyilik etme
merhamet-i câmia : kapsamlı merhamet; her şeyi kuşatan şefkat
mesken : ev, oturulan mekân
meydan-ı kebîr : en büyük meydan
meyyal : meyilli, eğilimli
misal : örnek
muamele : işlem
muhal : imkânsız
mukim : ikamet eden, oturan
münasebet : ilişki
münhasır olmak : sınırlı olmak, yalnız bir şeye özel olmak, ait olmak
nebatî haşir : bitkilerin öldükten sonra bahar mevsiminde yeniden diriltilmeleri
neşir : yayılma
nümune : örnek
sair : başka
sakin : ikâmet eden, yerleşmiş olan
Sâni-i Sermedî : varlığı sürekli olan ve herşeyi san’atlı bir şekilde yaratan Allah
sefih : yararı ve zararı ayırt etme yeteneğinden mahrum, beyinsiz
semerat : meyveler, neticeler
semere : meyve
Sultan : her şeyin hâkimi olan Allah
Sultan-ı Ebedî : varlığının sonu olmayan ve her şeyin hâkimi olan Allah
suret : görüntü
tasavvur etmek : zihinde şekillendirmek, hayal etmek
tatbik etmek : uygulamak
vuku : gerçekleşme, meydana gelme
vücud : varlık
zeval : yok olma, yokluk
zikredilen : ifade edilen
Yükleniyor...