Hususan, bu risalenin âhirinden bir parça evvel, risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) ait olan On Dokuzuncu Söz, gayet kısa olduğu halde, gayet büyük ve gayet kuvvetli olduğu için, bu çekirdek olan risaleye aynen girmiş. Demek o Söz, gayet ehemmiyetli olduğu içindir ki, aynen Nurun bu çekirdeğine girdiği gibi, Nur mecmualarında da mükerreren neşredilmiş.

Bu eser bana çok ehemmiyetli geldi. Aslâ ve kat’a hatırıma gelmemişti. Bütün bütün bu eseri unutmuştum. Vücudunu hiç bilmiyordum. Sıddık Süleyman’ın sekiz sene sadakatli hizmetinin tam bir yadigârı nev’inden, onun gayet büyük bir hizmeti hükmünde kabul ettim, bin bârekâllah dedim.

İşte, şimdi, Risale-i Nur’un bir fihristesi ve bir listesi ve bir çekirdeği olan bu risalenin içindeki hakikatler gerçi hem Küçük Sözler’de, hem başka Sözlerde bir derece yazılıdır; fakat Said’e karşı Kur’ân’ın birinci dersi ve tam ilmelyakîn ve aynelyakîn derecesinde bir meşhudatı tarzında olmasından, telifindeki acemîlikten gelen içindeki kusurata ve tekrarata bakmayıp, Nur şakirtleri onu neşretseler, inşaallah çoklar istifade edecekler.

Said Nursî
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âhir : son
aslâ ve kat’a : asla, kesinlikle öyle değil
aynelyakîn : gözlem ve müşahedeye dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme
bârekâllah : Allah hayırlı ve bereketli kılsın
fihriste : içindekiler, liste
hakikat : gerçek
hususan : bilhassa, özellikle
ilmelyakîn : ilme ve sağlam delillere dayanarak, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kesin bilme
inşaallah : Allah’ın izniyle, dilemesiyle
Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan : Allah tarafından, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla gönderilen ve ifade ve anlatımıyla benzerini yapmakta akılları âciz bırakan Kur’ân
kusurat : kusurlar, eksiklikler
Küçük Sözler : Risale-i Nur’dan iman hakikatlerine dair bazı meselelerin derlenmesinden oluşan küçük bir eser
mecmua : Risale-i Nur Külliyatının büyük kitaplarından herbiri
meşhudat : görünen, bilinen; mânâ âleminde seyredilen İlâhî tecellî ve hakikatler
mükerreren : defalarca, tekrarla
neşredilmek : yayımlanmak
neşretmek : yayınlamak
nev’i : çeşit, tür
risale : küçük çaplı kitap; Risale-i Nur’un bölümlerinden herbiri
risalet-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) peygamberliği
sadakat : bağlılık
sûret : biçim, şekil
şakirt : talebe, öğrenci
tekrarat : tekrarlar
telif : yazılış, yazılma
vücud : varlık
yâdigâr : hatıra
Yükleniyor...