On Sekizinci Lem’a
Mahremdir, herkese gösterilmez.
Otuz Birinci Mektubun On Sekizinci Lem’a
Risale-i Nur şakirtlerine işaret eden Hazret-i Ali’nin (r.a.) bir keramet-i gaybiyesidir.

Cay-ı dikkat: Şu acip lem’anın ehemmiyeti üç noktadan geliyor.

Birincisi ve en mühimi: Gizli kalmış gaybî mühim bir mu’cize-i Ahmediyeyi (a.s.m.) HAŞİYE beyan eder ki, cevamiu’l-kelim nev’inden iki cümleden ibaret bir hadis-i şerifi iki sayfa kadar hakaik-i tarihiyeyi ve iki devlet-i azime-i İslâmiyenin hatimelerini ifade ediyor.

İkincisi: Keramet-i evliya hak olduğuna kat’i bir burhan gösteren Hazret-i Ali’nin (r.a.), latin hurufunun kabulünü tam tarihiyle ve tarz-ı tatbikini iki kelimeyle göstermesidir.

Üçüncüsü: Risale-i Nur şakirtlerine ve naşirlerine karşı Hazret-i Ali’nin (r.a.) irşadkârane ve teveccühkârane bakması ve işaret etmesidir.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
Hazret-i Gavs-ı Âzam Şeyh-i Geylanî’nin (r.a.), sarahat derecesindeki keramet-i gaybiyesini teyid ve takviye eden Hazreti Esedullahü’l-Galib Ali İbni Ebu Talib (r.a.) ve kerremallahu vechehû kaside-i ercüze-i meşhuresinde aynen ihbarat-ı gavsiyeyi tasdik edip işaret ediyor.

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Mu’cizat-ı Ahmediyeye (a.s.m.) dair olan On Dokuzuncu Mektubun cüz-ü evvelinde zikredilen hadsiz ihbarat-ı gaybiye-i Ahmediye (a.s.m.) nev’inden seksen mu’cize-i Ahmediye (a.s.m.) bununla seksen bir olur.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : hayret verici, şaşırtıcı
beyan etmek : açıklamak
burhan : güçlü ve sağlam delil, kanıt
ca-yı dikkat : dikkat çekici nokta
cevamiu’l-kelim : az sözle çok mânâ içeren kelâmlar, ibâreler
cüz’ : kısım, parça
cüz-ü evvel : ilk bölüm
devlet-i azime-i İslâmiye : büyük İslâm Devleti
gaybî : bilinmeyen, gayb âlemine ait
hadis-i şerif : Peygamber Efendimizin (a.s.m.) mübarek söz, fiil ve hareketi veya onun onayladığı başkasına ait söz, iş veya davranış
hadsiz : sayısız, sınırsız
hakaik-i tarihiye : tarihî hakikatler, gerçekler
haşiye : dipnot, açıklayıcı söz
hâtime : sonuç, son
huruf : harfler
ihbarat-ı gaybiye-i Ahmediye : Hz. Muhammedin gayb âlemine ait bildirdiği haberler
irşadkârane : irşad ederek, doğru yolu göstererek
kat’i : kesin
keramet-i evliya : evliyanın kerameti; Allah tarafından evliyaya ikram edilen olağanüstü hal
keramet-i gaybiye : gayba ait keramet, gelecekle ilgili kerametler
lem’a : parıltı, ışık; Risale-i Nur’da yer alan Lem’alar adlı eserin her bir bölümü
mahrem : gizli olan, herkese söylenmeyen, gizli sır
Mu’cizat-ı Ahmediye : Peygamber Efendimizin (a.s.m) gösterdiği mu’cizeleri anlatan, Mektubat’ta yer alan On Dokuzuncu Mektup
mu’cize-i Ahmediye : Hz. Muhammed’in (a.s.m.) mu’cizesi
naşir : neşreden, yayan
nev’ : çeşit, tür
sarahat : çok açık bir şekilde
şakirt : talebe
takviye eden : kuvvetlendiren, güçlendiren
tarz-ı tatbik : uygulama tarzı
teveccühkârane : ilgilenerek, yönelerek
teyid eden : destekleyen, doğrulayan
zikredilen : anılan, belirtilen
Yükleniyor...