Çünkü, meşhur olan karn kırk sene değil o zaman istilahınca ağleb-i ömür olan altmış seneden ibarettir. Çünkü bir devir altmış senede değişir. Bu suretle İmam-ı Ali’nin (r.a.) hicretten otuz sene sonra Kûfe’de yazdığı bu Ercüze’deki dokuz defa altmış, otuza ilâve edilse beş yüz yetmiş oluyor ki, Cengiz’in ve Hülâgu’nun hücum ve tahribat zamanıdır. Sonra Hazret-i Cebrail’in, Âlâ Nebiyyina ve Aleyhisselatü Vesselam huzur-u Nebevîde getirip Hz. Ali’ye Sekine namıyla bir sahifede yazılı İsm-i Âzam, Hz. Ali’nin (r.a.) kucağına düşmüş. Hz. Ali diyor: “Ben Cebrail’in şahsını yalnız alâimü’s-sema suretinde gördüm. Sesini işittim, sahifeyi aldım, bu isimleri içinde buldum” diyerek bu İsm-i Âzamdan bahs ile bazı hadisatı zikirden sonra tahdis-i nimet suretinde diyor ki:

فَكُلُّ مَعْنًى مِنْ عُلُومٍ فَاخِرَةٍ - مِنْ مَبْدَإِ الدُّنْيَا لِيَوْمِ اْلاٰخِرَةِ

قَدْ صَارَ كَشْفًا عِنْدَنَا عَيَانًا - وَكُلُّ ذِى شَكٍّ غَدَا مُهَانًا
yani “Evvel-i dünyadan kıyamete kadar ulum ve esrar-ı mühimme bize meşhud derecesinde inkişaf etmiş, kim ne isterse sorsun, sözümüze şüphe edenler zelil olur.” Sonra yine İsm-i Âzam içinde bulunan o altı Esma-i Hüsna’dan bahsedip birdenbire aynen Gavs-ı Geylanî’nin ihbar-ı gaybisi gibi Hülâgu asrından bu asrımıza bakıyor. İkinci bir keramet-i gaybiyeyi izhar ediyor. Ve diyor ki:

بِتَّ بِهَا اْلاَمِيرُ وَالْفَقِيرَا HAŞİYE اَحْرُفُ عُجْمٍ سُطِّرَتْ تَسْطِيرَا

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Hz. Ali’nin (r.a.) şu kerameti pek zahirdir. Çünkü: Huruf-u ecnebiyenin İslâm içinde cebren kabul ettirildiği zamanı سُطِّرَتْ تَسْطِيرَا cümlesiyle tam tamına aynı tarihini gösteriyor. Cifirle ve hesab-ı ebcedle fıkranın mânâsını takviye ediyor. Şöyle ki: İki س yüz yirmi (120), iki ط on sekiz (18), iki ت sekiz yüz (800), iki ر dört yüz (400), bir ى on (10), bir “Elif” ا bir (1), bin üç yüz kırk dokuzdur (1349). Şimdi Arabî bin üç yüz elli üçtür (1353). Bu hurufun cebren kabulü ve Ramazan gecelerinde çoluk ve çocuk ve kadınlara okutturulması dört sene evveldi.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

ağleb-i ömür : ortalama ömür, hayat süresi
Âlâ Nebiyyina : Nebi olan Hz. Peygamberimize (a.s.m.)
alâimü’s-sema : gökkuşağı
Aleyhisselatü Vesselam : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
Arabî : Arapça
cebren : zorla
Esma-i Hüsna : Cenâb-ı Hakkın en güzel isimleri
evvel-i dünya : dünyanın başlangıcı
fıkra : kısa yazı; bölüm, kısım
hadisat : hâdiseler, olaylar
haşiye : dipnot, açıklayıcı söz
hicret : göç
huruf : harfler
huruf-u ecnebiye : Arap harfleri dışında yabancı harfler, Lâtin harfleri
huzur-u Nebevi : Hz. Peygamberin huzuru, bulunduğu yer
ıstılah : kelimeye yüklenen özel anlam, terim
ihbar-ı gaybi : bilinmeyen gayb âleminden, gelecekten haber verme
inkişaf etmek : açığa çıkmak
İsm-i Âzam : Cenâb-ı Hakkın bin bir isminden en büyük ve mânâca diğer isimleri kuşatmış olanı
izhar etmek : açıklamak, göstermek
karn : asır; ortalama insan ömrü
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak, Onun sevgili kullarında görünen olağanüstü hal ve fiiller
keramet-i gaybiye : gayba ait keramet, gelecekten haber vermeye ait keramet
meşhud : görünen, bilinen
suret : biçim, şekil
tahdis-i nimet : İlâhî nimeti şükrederek anlatma
tahribat : yıkıp yok etmeler, bozmalar
takviye : kuvvetlendirme, güçlendirme
ulum-u esrar-ı mühim : mühim gizli hakikatler ilmi
zahir : açık
zelil olmak : zillete düşmek, alçalmak
Yükleniyor...