Emin ve Feyzi’nin Isparta’daki kardeşlerine Üstadlarının hastalığı hakkında bir mektuplarıdır.
Ramazan-ı Şerifte beş gün savm-ı visal içinde gıda olarak ekmeksiz muhallebi, üç ve beş-altı kaşık yoğurt; üçüncü gece, yarım kaşık muhallebi ve dördüncü gece iftarda sulu şehriyeden beş kaşık ve beş kaşık da yine o şehriyeden sahurda ve yoğurt keza üç-dört kaşık, beşinci gece, tanesiz gibi gayet hafif şehriye beş-altı kaşık, sahurda ise yine beş-altı kaşık. İşte beş günde pirinç çorbası su sayılmamak şartiyle şehriyeden beş dirhem, yoğurt süzülse on dirhem, muhallebi susuz altı-yedi dirhem, mecmuu otuz dirhem gıda ile beş gün savm-ı visâl, yalnız teravih noksan olarak sair vazifelerin yapılması, Risaletü’n-Nur şâkirdlerine ihata edilen inâyâtın hârikalarından bir kerametini gördük.

Hem Üstadımızdan hiç görmediğimiz ikimiz—yani Feyzi, Emin—Barla-Isparta Süleymanları gibi inceden inceye hastalık hiddetlerini tahrik etmemek için ihtiyat edemediğimizden, şiddetli hiddetini gördük. Bu hastalığında yine eser-i rahmettir ki, hiç hayal ve hâtıra gelmeyen aşr-ı âhirin gayet mühim gecelerinde Üstadımızın tam îfa edemediği vazife yerinde bu havalide herbir şâkird kendi hususî çalışmasından başka, bir saati Üstad hesabına Risaletü’n-Nurun şâkirdlerinin mücahede-i mâneviyelerine iştirâk ve onları hedef edip onların defter-i a’mâline geçmeye aynı Üstad gibi çalışmaya başladılar. Hattâ Üstadımız diyordu: “Ehemmiyetsizliğimle beraber Isparta ve havalisindeki kardeşlerimizi a’mâl-i uhreviyesine bir medar-ı müheyyiç hükmünde benim kusurlu çalışmam kâfi gelmiyordu.” Demek Üstad yerinde onun birkaç saat çalışmasına bedel pek çok saatler aynı vazifeyi görmeye başladılar. Cenâb-ı Hak, rahmetiyle, bu hastalık vesilesiyle, bir şahs-ı mânevî ve kuvvetli bir medar olacak bu tedbiri ihsan eyledi, cüz’iyetten külliyete çıkardı.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

a’mâl-i uhreviye : âhirete ait ameller, işler, fiiller
aşr-ı âhir : son on gün; Mübarek Ramazan ayının son on günü
Cenâb-ı Hak : Hakkın ta kendisi olan, sonsuz şeref ve azamet sahibi yüce Allah
cüz’iyet : ferdîlik, bireysellik
defter-i a’mâl : iyi ve kötü işlerin kaydedildiği defter
dirhem : eskiden kullanılan ve yaklaşık 3 gramlık ağırlığa karşılık gelen bir ölçü birimi
eser-i rahmet : rahmet neticesi
havali : etraf, civar, yöre
hekim : doktor
hiddet : sertlik, keskinlik; öfke, gazap
Isparta Süleymanları : Sıddık Süleyman Kervancı, Mübarek Süleyman, Süleyman Rüştü, Süleyman Rüştü Çakın
ifa etmek : yerine getirmek
ihata : kapsama, kuşatma
ihsan : bağış, ikram, lütuf
ihtiyat : önlem alma, tedbirli hareket etme
inayet : Allah’ın yardım ve ihsanı
iştirak : katılma
keramet : Allah’ın bir ikramı olarak görünen olağanüstü hal ve fiil
kesb-i âfiyet : sağlığına kavuşma, iyileşme
külliyet : kapsamlılık, bütün fertleri içine alma
letâif : incelikler, güzellikler, hoşluklar
medar : dayanak noktası, kaynak
mücahede-i mâneviye : mânevî mücadele, cihad
müheyyiç : heyecan verici
rahmet : ihsan, bağış
sair : diğer, başka
savm-i visâl : iki gün üstüste iftar etmeden oruç tutma
şahs-ı mânevî : mânevî şahıs, tüzel kişilik; belli bir ideal ve gaye etrafında bir araya gelen topluluğun oluşturduğu mânevî şahsiyet ve ortak kimlik
şakirt : talebe, öğrenci
tahrik : harekete geçirme
Yükleniyor...