Salâhaddin’in fıkrasından bir parçadır.
… Hem bir vakit Tosya’dan Kastamonu’ya gelirken, beraberimde Risale-i Nur’un Lem’alar’ı ve Şualar’ı vardı. Haşre dair bir mebhas okuyordum. Kamyon yokuşları tırmanıyordu. Havanın ve makinenin harareti bana ağırlık ve fikrime de “Bu Risale-i muazzam bir mu’cize-i Kur’âniyedir. Başka sahada mu’cize gösterebilir mi? Halbuki mu’cize, Enbiyalara mahsustur. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmdan sonra mu’cize gösterilmeyecektir” mülâhazası esnâsında kamyon müthiş sadmelerle üç taklada, yirmi beş-otuz metre yerden aşağıya yuvarlandı. Şehadet getiriyordum. Yaralı mıyım diye kendimi yokladım. Yüz bin şükür, hiçbir yaram yok. Korkarak doğruldum. Şoförün kafası, parçalanmış, “ah, of” çekiyor. Etrafımı tetkik ettim; şoför tarafındaki camlar hurdahaş olmuş. Benim tarafımdaki ince cam bile kırılmamış. O anda bunun büyük bir keramet olduğunu, mu’cize olmadığını ve bir daha böyle maceralı şeyleri tefekkür etmemek için kerametkârâne Risale-i Nur’un bir tokadı olduğunu anladım.
Risale-i Nur şakirtlerinden
Salâhaddin Çelebi
• • •
Aziz, sıddık kardeşlerim; Risale-i Nur’un hakkaniyetine ve ehemmiyetine dair bir imza-yı gaybî hükmünde bu mecmuanın gösterdiği kıymet Risale i’n-Nur’da bulunduğunu, bu zamanın dehşetli fırtınaları ispat ediyor.

Evet, kardeşlerim, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm, İncil-i Şerifte demiş ki: “Ben gidiyorum, tâ size tesellîci gelsin. Yani Hazret-i Ahmed Aleyhissalâtü Vesselâm gelsin” demesiyle Kur’ân’ın beşere gayet büyük bir neticesi, bir gayesi, bir hediyesi, tesellîdir.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

Aleyhimüsselâm : Allah’ın selâmı onların üzerine olsun
Aleyhissalatü Vesselâm : Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine olsun
Aleyhisselâm : Allah’ın selamı onun üzerine olsun
aziz : çok değerli, izzetli, saygın
beşer : insanlar
enbiya : nebiler, peygamberler
gaybî : bilinmeyen, görünmeyen, gayb âlemine ait
hakkaniyet : doğruluk, gerçekçilik
hararet : ısı, sıcaklık
haşir : yeniden diriliş; insanların öldükten sonra, âhirette tekrar diriltilip Allah’ın huzurunda toplanması ve hesaba çekilmesi
Hazret-i Ahmed : çokça medhedilen, övülen; Peygamberimizin (a.s.m.) isimlerinden birisi
hurdahaş : param parça
imza-yı gaybî : gizli bir imza
İncil-i Şerif : şeref sahibi İncil
kerametkârâne : kerametli bir şekilde, keramet göstererek
mebhas : bahis, konu
mecmua : kitap
misl : eş değer, benzer
mu’cize : Allah’ın izniyle gerçekleşen ve bir benzerini yapma konusunda başkalarını âciz bırakan olağanüstü şey
mu’cize-i Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cizesi
muazzam : çok büyük
mülâhaza : düşünme, akla getirme
Resul-i Ekrem : Allah’ın en şerefli ve değerli elçisi olan Hz. Muhammed (a.s.m.)
sadme : darbe, çarpma
şakirt : talebe, öğrenci
şehadet getirme : “Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed’in (a.s.m.) onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim” ifadesini söyleme
şükür : nimetlere karşı memnunluk gösterme, Allah’a teşekkür etme
tefekkür etme : düşünme
tetkik etme : inceleme, araştırma
Yükleniyor...