Girdi, durdu, tâ bu sabaha kadar... Sonra o odayı ona bıraktık, yatak odama geldim. Bu sabah çıktım, kapıyı açtım, yarım dakikada döndüm, baktım, “Kuddüs, Kuddüs” zikrini yapan bir kuş odamda gördüm. Gülerek dedim: “Bu misafir niçin geldi?” Tam bir saat bana baktı, uçmadı, ürkmedi. Ben de okuyordum; bir saat bana baktı; ekmek bıraktım, yemedi. Yine kapıyı açtım, çıktım, yarım dakikada geldim, o misafir de kayboldu.

Sonra bana hizmet eden çocuk geldi, dedi ki: “Ben bu gece gördüm ki, merhum Hafız Ali’nin (r.h.) kardeşi yanımıza gelmiş.”

Ben de dedim: “Hafız Ali ve Hüsrev gibi bir kardeşimiz buraya gelecek.”

Aynı günde, iki saat sonra çocuk geldi, dedi: Hafız Mustafa geldi; hem Risale i Nur’un serbestiyetinin müjdesini, hem mahkemedeki kitaplarımı da kısmen getirdi; hem serçe kuşunun ve benim rüyamın, hem kuddüs kuşunun tâbirini ispat etti-ki, tesadüf olmadığını gösterdi.

Acaba, emsalsiz bir tarzda hem serçe kuşu acip bir surette, hem kuddüs kuşu garip bir surette gelip bakması, sonra kaybolması ve mâsum çocuğun rüyası tam tamına çıkması, hem Risale-i Nur’un Hafız Ali gibi bir zâtın eliyle buraya gelmesinin aynı zamanına tevafuku hiç tesadüf olabilir mi? Hiçbir ihtimali var mı ki, bir beşaret-i gaybiye olmasın? HAŞİYE

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler:

HAŞİYE : Hem bu kuşların Risale-i Nurla alâkadarlıklarını te’yid eden çok emareler var. Ezcümle, o kuşların alâkadarlığını gösteren mektup Milâs’a gittiği aynı vakitte garip bir tarzda kuddüs kuşu o mektubun meâlini vaziyetiyle te’yid ettiği gibi; aynı mektup İnebolu’da geceleyin okunurken büyük bir gece kuşu hârika bir tarzda pencereye gelip, kanadıyla vurup, durup dinlemesi; aynı mektup Sava’da okunurken bir defa iki çekirge üstüne gelip, durup neticeye kadar durmaları; bir defa da serçe ve bülbül kuşları aynı mektubun okunmasında pervane gibi uçup alâkadarlık göstermeleri ve Isparta’da Hüsrev’in evinde aynı mektup okunurken, bülbül kuşu hilâf-ı âdet salona gelmesi, alâkadarlığını göstermesi gibi çok emareler, bu keramet-i Nuriyeyi te’yid ediyor.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

acip : acaip, tuhaf
alâkadar : alâkalı, ilgili
beşaret-i gaybiye : gaybdan gelen müjde
ecza : cüzler, bütünü oluşturan parçalar
ehl-i iman : Allah’a ve Allah’tan gelen her şeye inanan kimseler, mü’minler
emare : belirti, işaret
emsalsiz : benzersiz
ezcümle : bu cümleden, meselâ
feylesof : filozof; felsefe ile uğraşan, felsefeci
garip : tuhaf, şaşırtıcı
hakikat : asıl, esas mahiyet
hakikat-i Kur'âniye : Kur’ân hakikati
haşiye : dipnot, açıklayıcı not
hayvanat : hayvanlar
hilâf-ı âdet : kural dışı olarak; alışılmışın dışında
istikbal : gelecek zaman
kâinat : evren, bütün yaratılmışlar
kanaat etme : tatmin olma, kısmetine razı olma
keramet-i Nuriye : Risale-i Nur’a ait keramet
kıyas edilme : karşılaştırılma
kuddüs kuşu : kumru
küre-i arz : yerküre, dünya
küre-i havâiye : hava küre, atmosfer
mâsum : günahsız, suçsuz
meâl : açıklama, anlam
merhum : rahmete kavuşmuş; vefat eden kişiler için kullanılır
meşgul etme : uğraştırma
muammâ : anlaşılması ve çözülmesi zor şey
mütemerrid : hakkı kabul etmemekte direnen, inatçı
serbestiyet : serbestlik
suret : biçim, şekil
şakirt : öğrenci, talebe
şeriat : Allah tarafından bildirilen hükümlerin hepsi; İslâmiyet
tâbir : ifade etme, açıklama
takviye-i iman : imanı takviye etme, güçlendirme
tesadüf : rastlantı
tevafuk : denk gelme, uygunluk
teyid etme : kuvvetlendirme
tılsım : sır, gizem
zındık : dinsiz
ziyade : çok, fazla
Yükleniyor...