Artık bu sönük canlara can üfledi cânan,
Artık bu gönül derdine ol eyledi derman.

Bir fasl-ı bahar başladı illerde bu günden,
Bir sohbet-i gül başladı dillerde bu günden.

Benden bana ben gitmek için Risale-i Nur diye koştum,
Nur derdine düştüm de denizler gibi coştum.

Bir zerrecik olsun bulayım der de ararken
Düştüm yine derya gibi bir nura bugün ben.

Verdim ona ben gönlümü baştan başa artık,
Mâşukum odur, şimdi benim, ben ona âşık.

Ol nur-u ezel hem kararan kalblere lâyık,
Ol nurdan alır feyzini hem cümle halâyık.

Kahreyledi ol zulmeti Risale-i Nur’a akanlar,
Nur kahrına uğrar, ona hasmâne bakanlar.

Küfrün bütün alayı hücum etse de ey nur,
Etmez seni dûr, kendi olur belki de makhur.

Sensin yine hâzır, yine sensin bize nâzır
Ey nur-u Rahîm, ey ebedî bir cilve-i kudret-i Fâtır!

Bir neş’e duyurdun imanla sırr-ı ezelden,
Bir müjde getirdin bize ol namlı güzelden.

Mâdem ki içirdin bize ol âb-ı hayattan
Bir zerre kadar kalmadı havf şimdi memattan.

Hasret yaşadık nuruna yıllarca bütün biz,
Mâsum ve alîl, türlü belâ çekti sebepsiz.

Yıllarca akan, kan dolu göz yaşları dinsin,
Zâlim yere batsın, o zulüm bir yere sinsin.
« Önceki Sayfa  | | Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Sekizinci Lem'a
Ekranı Genişlet
Lügat Listesi

Lügatler :

âb-ı hayat : hayat suyu
alay : topluluk
âlem : dünya, kâinat
alîl : hasta, hastalıklı
belâ : musibet, sıkıntı
cânan : sevgili
cilve-i kudret-i Fâtır : benzersiz şeyler yaratan Allah’ın kudretinin cilvesi, yansıması
cümle : herkes
derman : ilâç, şifa
derya : deniz
ebedî : sonsuz
fasl-ı bahar : bahar mevsimi
feyiz : bereket, bolluk
halâyık : bütün mahlûkat, varlıklar
hasmâne : düşmanca
havf : korku
hâzır : her yerde hazır bulunan Allah
kahr : ezilme, mahvolma
küfür : Allah’ı inkâr etme, inanmama
makhur : ezilen, kahrolan, mağlup
mâsum : günahsız, suçsuz
mâşuk : aşık olunan
memat : ölüm
nâzır : her şeyi gören Allah
neş’e : sevinç
nur : hakikat, aydınlık
nur-u ezel : başlangıcı olmayan sonsuz nur
nur-u Rahîm : Rahim olan Allah’ın nuru
ol : Osmanlıca’da üçüncü tekil şahıs olan “o” kelimesini ifade eder
sohbet-i gül : gül sohbeti
zerre : atom, çok küçük parça
zulmet : karanlık
Yükleniyor...